Start

LCC-verktyg

Att vid ett inköp se till en varas eller tjänsts livscykelkostnad (LCC) gör det möjligt att välja det mest energi- och kostnadseffektiva alternativet. Våra LCC-verktyg kan användas i både behovsanalysen och vid utvärderingen av anbud.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt 

  • lagen om offentlig upphandling (LOU) 
  • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) 

Generella och produktspecifika LCC-kalkyler 

Att beräkna livscykelkostnaden för ett inköp bör göras när driftkostnaden utgör en stor andel av den totala kostnaden eller när livslängden mellan olika alternativ skiljer sig åt. LCC-beräkningar kan göras som en del av behovsanalysen eller vid utvärderingen av anbud.

Behovsanalysen

Vårt generella verktyg innehåller de mest grundläggande parametrarna som behövs för att göra en analys av livscykelkostnaden. Verktyget gör det möjligt att uppskatta ett inköps totalkostnad över tid. 

Det generella verktyget för LCC-kalkyler är främst anpassat för att användas i behovsanalysen. Testa dig fram för att få en uppfattning om hur stor den verkliga kostnaden för en vara eller tjänst kommer att vara under användningsperioden. 

Hämta vår generella LCC-kalkyl 

Utvärdering av anbud

Vid utvärdering av anbud rekommenderar vi i första hand våra produktspecifika LCC-kalkyler. För dessa produktområden finns standardiserade branschdata lätt tillgängliga. 

Hitta hållbarhetskriterier i vår kriterietjänst

I vår kriterietjänst finns färdigformulerade upphandlingskriterier kring LCC inom flera produktområden, du hittar dessa exempelvis under områdena Inomhusbelysning, Utomhusbelysning och Vitvaror.

Kriterietjänsten

Produktspecifika LCC-kalkyler

Här finns våra LCC-kalkyler samlade

Parametrar i en LCC-kalkyl

Det är viktigt att det tydligt framgår vilka parametrar som den upphandlande organisationen ska fylla i (interna parametrar) och vilka som ska fyllas i av anbudsgivaren (externa parametrar). Detta för att upphandlingen ska bli så transparent som möjligt.

Investeringar

Dessa poster avser den initiala kostnaden för varan eller tjänsten. Posterna speglar det som man ofta tar hänsyn till vid inköp men utgör enbart en del av totalkostnaden. 

Inköpspris per styck: Kostnad för köp av varan inklusive avdrag för eventuella subventioner som utgår med engångsbelopp i och med köpet.

Total installationskostnad: Kostnader för installation, driftsättning och eventuella leveranskostnader för samtliga enheter.

Drift

Löpande kostnader för drift beräknas enligt nuvärdesmetoden för att kunna jämföras med initiala kostnader som tas vid tidpunkten för investeringen. Driftkostnader, tillsammans med underhållskostnader, kan ha stor påverkan på totalkostnaden.

Total driftskostnad per år: här fyller anbudsgivaren i en totalkostnad för drift.

Specificerade driftskostnader: Här fyller anbudsgivaren i stället i uppgifter om exempelvis årlig energianvändning per enhet. Dessa måste vara uppmätta på ett standardiserat sätt för att kunna jämföras.