Start

Offentliga affärer och de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030

Förväntningarna på hållbara offentliga affärer ökar hos både medborgare och beslutsfattare. De 17 globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, som FN:s medlemsländer har kommit överens om, ska vara uppnådda till år 2030. Eftersom avtalsperioderna ofta sträcker sig över flera år är det bara någon upphandling bort.

Agenda 2030-målen
Målen i Agenda 2030

Offentliga affärer består av inköp och andra ekonomiska uppgörelser som offentlig sektor gör för att kunna driva sin verksamhet och se till att vi har en väl fungerande samhällsservice. Det handlar om att ta ansvar för att pengarna används på rätt sätt så att de gör största möjliga nytta. Offentliga inköp och statsstöd är två delar av den offentliga affären. 

Kunskapsbank för offentliga affärer

För att lyckas gå framåt är samarbete viktigare än någonsin – och alla behöver bidra: myndigheter, civilsamhälle, näringsliv, beslutsfattare, organisationer och enskilda individer. De statliga myndigheterna, kommuner och regioner har en betydelsefull roll och är de som står för den offentliga förvaltningens konkreta genomförande av agendan.

Mål 12 i Agenda 2030

Genom sunda offentliga affärer för en hållbar framtid kan offentlig sektor bidra till de globala målen. Offentlig konsumtion är en direkt del av Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion. Mål 12 har av OECD identifierats som ett av de globala mål som Sverige har störst utmaningar för att nå. Offentliga aktörer kan främja affärsmodeller med hållbarhet som utgångspunkt och offentliga affärer kan bidra till att öka takten för en mer hållbar omställning.

Upphandlingslagarna

Upphandlingslagarna ger stora möjligheter, och i vissa fall skyldigheter, att ställa såväl sociala som miljömässiga hållbarhetskrav. Offentliga aktörer som statliga myndigheter, kommuner och regioner står för en betydande del av landets inköp och har på så sätt stora möjligheter att påverka marknaden och utbudet. Genom strategiskt inköpsarbete för hållbar upphandling kan det offentliga tillsammans med näringslivet bidra till en hållbar samhällsutveckling och att vi når målen i Agenda 2030.

Om regler för upphandling

Styra och leda offentlig inköpsverksamhet

Om hållbar upphandling

Den nationella upphandlingsstrategin

Den nationella upphandlingsstrategin betonar vikten av helhetssyn, livscykelperspektiv och hållbarhetshänsyn i de olika faserna av offentliga inköp. Genom att arbeta strategiskt med inköpen kan effektiva, effektfulla och goda offentliga affärer skapas. Ett strategiskt inköpsarbete kan ta sig många former och uttryck, vilket framgår av den nationella upphandlingsstrategin. Det handlar bland annat om att integrera och tydliggöra inköpens roll i verksamhetens styr- och ledningssystem för att skapa förutsättningar för att använda inköpen som ett strategiskt verktyg för att uppnå målen i Agenda 2030. 

Nationella upphandlingsstrategin

I Sveriges kommuner och regioners rapport Öppna jämförelser – Agenda 2030 kan du läsa mer om vad kommuner och regioner kan göra för att bidra till globala målen:

 Öppna jämförelser Agenda 2030

Delmål 12.7: främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder

Ett delmål, mål 12.7, handlar om att främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder i enlighet med nationell politik och nationella prioriteringar. Men offentliga inköp kan också utgöra ett verktyg för att nå många andra av de globala målen:

  • Offentlig sektor kan ställa krav på fossilfritt i de offentliga inköpen som ett sätt att bidra till klimatmål inklusive Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna.
  • Offentliga affärer behöver hantera hållbarhet i leveranskedjan inklusive produktionsvillkor i andra länder för att bidra till bland annat Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
  • Kommuner och regioner är stora offentliga upphandlare och kan genom upphandling styra marknadslösningar i innovativ och hållbar riktning och på så sätt bidra till Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.)

Exempel på hur din organisation kan bidra genom inköpen

Det finns flera exempel på hur din organisation kan bidra till genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Agenda 2030 och de globala målen

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Det är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit.

De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. De globala målen som utgör Agenda 2030 syftar till att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: 

  • Att avskaffa extrem fattigdom. 
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. 
  • Att främja fred och rättvisa. 
  • Att lösa klimatkrisen.

Det är 10 år kvar till Agenda 2030 och de globala målen ska vara uppnådda. En ökad takt i genomförandet krävs om åtagandena ska kunna uppnås. Vi befinner oss i början av handlingens decennium, A Decade of Action

Addas nya mall underlättar för hållbar upphandling