Start

Upphandla för effektiv energianvändning

Offentliga inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader kan bidra till minskad energianvändning och bättre klimat. Att i upphandlingen ställa krav på energieffektivitet kan också ge andra positiva effekter, som bättre hälsa och lägre kostnader.

Minskad energianvändning minskar utsläppen 

Utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser minskar när mindre mängd energi används. Vi bör därför sträva efter att minska och effektivisera energianvändningen.  Energieffektivisering beräknas utgöra nästan hälften av de åtgärder som är nödvändiga för att uppfylla Sveriges klimatmål. Först i andra hand bör vi styra mot förnybara energislag. 

Utöver minskad energianvändning och fördelar för klimatet tillkommer ofta andra nyttor. Energieffektiva fönster minskar kallras och ger ökad komfort. Modern, energieffektiv belysning med ljusreglering ger bättre arbetsmiljö och positiva hälsoeffekter. 

Verktyg för energieffektiv upphandling 

Du kan få hjälp att ställa relevanta energikrav vid upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader genom att använda Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier. Kriterierna är avstämda med bransch och myndigheter och tar hänsyn till EU:s gällande lagstiftning. Hållbarhetskriterierna är frivilliga att använda och finns att fritt ladda ner genom vår kriterietjänst.

Genom att använda filterfunktionen i vår kriterietjänst kan du se vilka kriterier inom respektive produktområde som relaterar till miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan

Produktområden där vi har kriterier för ökad energiprestanda är: 

  • Bygg och fastighet 
  • Belysning 
  •  Bad och simanläggningar 
  • Fordon och transporter 
  • IT-utrustning 
  • Medicinteknisk utrustning 
  • Vitvaror 
  • Luftfilter för energieffektiv ventilation 

Kriterier finns också framtagna för upphandling av el från förnybara energikällor. Att efterfråga energi eller bränsle från förnybara energikällor gör att investeringarna ökar i förnybar elproduktion. Det ger också minskade risker med försurning, övergödning, radioaktivitet samt klimat.