Start

Vårt uppdrag

Upphandlingsmyndigheten ska verka för en rättssäker, effektiv och hållbar offentlig upphandling till nytta för medborgarna och näringslivets utveckling. Vi ska också ge vägledning till kommuner och regioner om EU:s statsstödsregler.

Stöd inom upphandling

En viktig del av vårt stöd är att utveckla offentlig upphandling så att den kan bidra till bättre hållbar utveckling. Vi har genom vårt uppdrag en viktig roll i arbetet med att nå Sveriges nationella miljökvalitetsmål och hållbarhetsmål i Agenda 2030. 

Dessutom arbetar vi för att främja innovationsupphandling och verkar för att fler leverantörer, exempelvis små och medelstora företag och idéburna organisationer, deltar i upphandlingar. Vi vill också bidra till att upphandlingens strategiska betydelse för den offentliga verksamheten stärks. 

Vi ger stöd till upphandlande organisationer och leverantörer genom vägledning och utveckling av kunskap, metoder och verktyg för samtliga faser i upphandlingsprocessen.

Vår instruktion säger att vi framför allt ska:

 • Bidra till att upphandlingar hanteras strategiskt, genom metodutveckling eller på annat sätt.
 • Bidra till att upphandlingar planeras, genomförs, följs upp och utvärderas på ett ändamålsenligt sätt.
 • Verka för ökad miljöhänsyn och sociala hänsyn samt utveckla och förvalta kriterier för miljöhänsyn, inklusive energikrav, och sociala hänsyn inom upphandling. Vi ska också utveckla och förvalta en nationell kriteriedatabas för miljöanpassad upphandling.
 • Öka kompetensen inom innovationsupphandling.
 • Bidra till att hela inköpsprocessen kan genomföras elektroniskt och delta i standardiseringen av densamma.
 • Underlätta för små och medelstora företag samt idéburna organisationer att delta i upphandling.
 • Verka för relevant forskning inom upphandlingsområdet samt följa och verka för den internationella utvecklingen på området.

Om offentlig upphandling

Statistik

Vi är en statistikmyndighet med uppdrag att utveckla, förvalta och sprida statistik om upphandling. Från och med 1 januari 2021 ansvarar vi för en statistikdatabas där uppgifter från alla annonser om upphandling samlas in. Att vi är statistikmyndighet innebär också att vi meddelar föreskrifter för annonsdatabaserna.

Regelverket om annonsering och upphandlingsstatistik

Valfrihetssystem

Upphandlingsmyndigheten har som uppgift att utveckla och förvalta en nationell databas där samtliga tjänster enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) ska annonseras. Denna annonsplats är en integrerad tjänst på Upphandlingsmyndighetens webbplats med namnet Hitta LOV-uppdrag. Här hittar du lättillgänglig, sökbar och kostnadsfri information om tjänster som annonseras inom ett valfrihetssystem. Vi ger även stöd i frågor som rör handläggning av ansökningar, kravställning och avtalsuppföljning inom valfrihetssystem.

Hitta LOV-uppdrag

Vägledning om statsstödsregler

Vi ska ge vägledning om statsstödsreglerna till kommuner och regioner. Reglerna ska tillämpas när det offentliga, till exempel en kommun eller en region, under vissa förutsättningar stöttar en verksamhet med offentliga medel. Syftet med statsstödsreglerna är att det offentliga inte ska snedvrida konkurrensen på EU:s inre marknad.

I vårt uppdrag ligger att ge vägledning till kommuner och regioner i statsstödsfrågor. Vi ska därigenom bidra till ökad kunskapsnivå om regelverket för att kommuner och regioner ska få bättre förutsättningar att bedöma när statsstödsreglerna ska tillämpas, liksom vilka möjligheter som finns med reglerna.

Om statsstödsreglerna

Regeringsuppdrag 

Regeringen ger oss nya uppdrag i sitt årliga regleringsbrev och även löpande uppdrag under året. Vi får också uppdrag inom andra myndigheters regeringsuppdrag.

Våra regeringsuppdrag

Samverkan

Enligt vår instruktion ska vi samverka med andra aktörer, både statliga myndigheter och andra organisationer, nationellt och inom EU. Särskilt pekar regeringen ut samverkan med:

 • Konkurrensverket 
 • Kammarkollegiet
 • VINNOVA
 • Kommerskollegium
 • Naturvårdsverket
 • Arbetsförmedlingen
 • Arbetsmiljöverket

Vi samverkar även med bland andra Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Sveriges kommuner och regioner (SKR), Kemikalieinspektionen, Energimyndigheten och Boverket.

Samverkan med näringsliv, civilsamhälle, offentlig sektor, akademi och medborgare är central för att vi ska kunna möta stora samhällsutmaningar. Samtidigt ger det oss kunskap om vilka behov som finns för att utveckla den offentliga affären. God samverkan är en grundförutsättning för att vi ska kunna samskapa, utforska och involvera över sektorsgränserna och driva positiv samhällsutveckling tillsammans.

Exempelvis ingår vi i GD-forum för Agenda 2030 och i fyrpartssamarbetet med DIGG, SKR och Vinnova.