Startsida

Regeringsuppdrag

Regeringen ger uppdrag både löpande under året och i sitt årliga regleringsbrev till Upphandlingsmyndigheten. Här finns de regeringsuppdrag som Upphandlingsmyndigheten har och som vi ska redovisa till regeringen.

Uppdrag att genomföra insatser för nyttiggörande och kommersialisering av innovation

Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och Patent- och registreringsverket har fått i uppdrag att genomföra insatser för att öka nyttiggörandet och kommersialiseringen av forskning och innovation. Satsningen omfattar totalt 38 miljoner kronor 2021 och 2022, samt 23 miljoner 2023 respektive 2024.

Syftet med det beslutade uppdraget är att stärka möjligheten för innovationskedjans aktörer att nyttja extern strategisk kompetens och specialiserad rådgivning, att främja användningen av innovationsupphandling och att medvetandegöra betydelsen av strategisk hantering av immateriella tillgångar.

Upphandlingsmyndigheten inrättar även en arena för innovationsupphandling med syftet att offentliga aktörer i Sverige ska genomföra fler innovationsupphandlingar. Inom ramen för det arbetet ingår också att höja kunskapen hos berörda aktörer om vikten av strategisk hantering av immateriella tillgångar, här kommer Patent- och registreringsverket att bidra.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2025.

Uppdrag att genomföra insatser för nyttiggörande och kommersialisering av innovation - pressmeddelande på regeringen.se

Uppdrag att stimulera etableringen av ändamålsenliga inköpsorganisationer

Upphandlingsmyndigheten ska dels ta fram ett verktyg för att följa upp utvecklingen av ändamålsenliga inköpsorganisationer, dels arrangera och genomföra riktade insatser för ledningen hos upphandlande myndigheter och enheter. Upphandlingsmyndigheten ska följa upp och utvärdera verktyget och effekterna av de genomförda insatserna, samt lämna förslag till en flerårig plan för hur ett fortsatt arbete kan stödja etableringen av ändamålsenliga inköpsorganisationer. Förslagen ska omfatta en uppskattning av kostnaderna för föreslagna åtgärder. De riktade insatserna ska genomföras under 2021.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 28 februari 2022.

Uppdrag att stimulera etableringen av ändamålsenliga inköpsorganisationer - information på regeringen.se

Regeringsuppdrag att vara behörig myndighet enligt förordningen om en gemensam digital ingång

Uppdraget syftar till att inrätta organisatoriska processer som ska bidra till att uppnå EU-förordningens syfte och hanteras inom befintliga utgiftsramar.

Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen och de myndigheter som anges i bilagan (bl.a. Upphandlingsmyndigheten) att vara behöriga myndigheter med specifikt ansvar utifrån sitt verksamhetsområde när det gäller den information, de förfaranden samt de hjälp- och problemlösningstjänster som omfattas av Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2018/1724 av den 2 oktober 2018 om inrättande av en gemensam digital ingång samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordningen (EU) nr 1024/2012 (förordningen om en gemensam digital ingång) fram till och med 31 december 2021

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, är s.k. nationell samordnare enligt förordningen om en gemensam digital ingång. Respektive behörig myndighet ansvarar för att informationen är korrekt och uppdaterad.

Regeringsuppdrag att vara behörig myndighet enligt förordningen om en gemensam digital ingång - information på regeringen.se

Ökad kvalitet i statistiken på upphandlingsområdet

Myndigheten ska analysera datakvaliteten i den nationella upphandlingsdatabasen och lämna förslag till åtgärder för att höja kvaliteten. Särskild vikt ska läggas vid uppgifter som avser antal anbudsgivare och avbrutna upphandlingar. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 30 september 2021.

Uppdraget är angivet i Upphandlingsmyndighetens regleringsbrev (esv.se)

Uppdrag om offentlig upphandling och cirkulär ekonomi

Upphandlingsmyndigheten ska öka kännedomen om hur offentlig upphandling kan användas som ett viktigt verktyg för att bidra till en cirkulär ekonomi samt uppnå de nationella miljömålen och de globala hållbarhetsmål som är kopplade till Agenda 2030. I uppdraget ingår att se över hur strategisk upphandling kan främja en cirkulär ekonomi genom hela inköpsprocessen. En viktig del i arbetet är att analysera hur återanvändningsgraden kan öka. Uppdraget omfattar till exempel att ge vägledning om affärsmodeller och att utveckla relevanta hållbarhetskrav samt metoder för leverantörsdialog och främjande av innovationer. Uppdraget ska genomföras i samråd med Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Sveriges Kommuner och Regioner samt andra relevanta aktörer. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för 2020.

Uppdraget är angivet i Upphandlingsmyndighetens regleringsbrev för 2020 (esv.se)

Uppdrag om åtgärder för att bidra till att nå klimatmålen

Upphandlingsmyndigheten ska lämna förslag på åtgärder för att offentlig upphandling ytterligare ska kunna bidra till att nå klimatmål och för att de upphandlingsinsatser som ger störst klimatnytta för pengarna ska kunna prioriteras.
Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för 2020.

Uppdraget är angivet i Upphandlingsmyndighetens regleringsbrev för 2020 (esv.se)

Uppdrag om förstärkt stöd till samhällsviktig verksamhet

Myndigheten har i uppdrag att ge förstärkt stöd vid upphandling av samhällsviktig verksamhet (Fi2019/03819/OU). Åtgärderna enligt uppdraget ska vara genomförda före utgången av november 2020. Upphandlingsmyndigheten ska fortlöpande hålla Regeringskansliet (Finansdepartementet) informerat om arbetet med uppdraget. Uppdraget ska slutredovisas i årsredovisningen för 2021.

Uppdraget är angivet i Upphandlingsmyndighetens regleringsbrev (esv.se)

Uppdrag att främja minskad klimatpåverkan vid offentlig upphandling av bygg-, anläggnings- och fastighetsentreprenader

Upphandlingsmyndigheten och Boverket har i uppdrag att under 2020–2021 utveckla och komplettera Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav och annat stöd för att på ett kostnadseffektivt sätt främja en minskad klimatpåverkan under hela livscykeln inom bygg-, anläggnings- och fastighetsområdet vid offentlig upphandling.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 december 2021.

Uppdrag att främja minskad klimatpåverkan vid offentlig upphandling av bygg-, anläggnings- och fastighetsentreprenader - information på regeringen.se

Uppdrag om utvecklat stöd för hur kvalitetsfrågor som avser arkitektur och gestaltad livsmiljö kan tas tillvara vid offentlig upphandling

Myndigheten ska stärka kompetensen och tillhandahålla metodstöd och vägledning för hur kvalitetsfrågor som avser arkitektur och gestaltad livsmiljö kan tas tillvara vid offentlig upphandling. Myndigheten ska även lämna förslag på lämpliga sätt att följa upp i vilken utsträckning upphandlande organisationer och enheter beaktar frågor av detta slag.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 december 2022.

Uppdrag om utvecklat stöd för hur kvalitetsfrågor som avser arkitektur och gestaltad livsmiljö kan tas tillvara vid offentlig upphandling - information på regeringen.se

Främja mer tillförlitlig och lättillgänglig information om produktionsvillkor i andra länder

Myndigheten ska främja upphandlande myndigheters tillgång till tillförlitlig information om produktionsvillkoren i andra länder. Myndigheten ska genom att stimulera kunskaps- och erfarenhetsutbyten mellan berörda samhällsaktörer identifiera intresset för samarbete hos dessa och ta initiativ till aktiviteter. Myndigheten ska vid genomförandet av uppdraget ta tillvara de kunskaper och den erfarenhet som finns hos relevanta myndigheter, framför allt inom områdena internationellt utvecklingssamarbete och handelspolitik. En redovisning av genomförda aktiviteter och uppnådda resultat ska lämnas till regeringen (Finansdepartementet).

Uppdraget är angivet i Upphandlingsmyndighetens regleringsbrev (esv.se)

Tidigare regeringsuppdrag?

Söker du information om våra tidigare regeringsuppdrag, kontakta vår registrator på registrator@uhmynd.se