Start

Regeringsuppdrag

Regeringen ger uppdrag både löpande under året och i sitt årliga regleringsbrev till Upphandlingsmyndigheten. Här finns de regeringsuppdrag som Upphandlingsmyndigheten har och som vi ska redovisa till regeringen.

Uppdrag om små företag och idéburna aktörers deltagande i offentlig upphandling

Upphandlingsmyndigheten ska, mot bakgrund av det förenklade upphandlingsregelverk som trädde i kraft den 1 februari 2022 (prop. 2021/22:5, bet. 2021/22:FiU14, rskr. 2021/22:31), följa upp och analysera i vilken utsträckning små företag och idéburna aktörer deltar i offentlig upphandling. Uppföljningen ska belysa utvecklingen inom olika branscher, med fokus på organisationernas bidrag till offentligt finansierade välfärdstjänster.

Upphandlingsmyndigheten ska vid behov lämna förslag på ytterligare åtgärder för att underlätta för små företag och idéburna aktörer att delta i offentlig upphandling. Vid genomförandet av uppdraget ska myndigheten inhämta synpunkter från Tillväxtverket och Kammarkollegiet.

Uppdraget ska delredovisas senast den 31 mars 2024 och slutredovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 31 mars 2025

Uppdrag om myndighetens stöd till företag  

Upphandlingsmyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som den har vidtagit för att underlätta för företag att delta i offentlig upphandling, samt analysera och bedöma i vilken utsträckning som åtgärderna har bidragit till detta. Myndigheten ska även lämna förslag på ytterligare åtgärder för att underlätta för företag att få stöd vid offentlig upphandling.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 30 november 2023.

Uppdrag om att stimulera en utvecklad styrning och organisering av inköpsarbetet

Upphandlingsmyndigheten ska 2023–2025 genomföra insatser för att öka upphandlande myndigheters och enheters kunskaper om hur styrningen och organiseringen av inköpsarbetet kan utvecklas, inklusive hur det strategiska inköpsarbetet kan bidra till att motverka arbetslivskriminalitet. Insatserna ska bland annat rikta sig till ledningen hos upphandlande myndigheter och enheter. Bygg- och anläggningssektorn ska prioriteras vid genomförandet av uppdraget.

Uppdraget ska delredovisas senast den 31 maj 2024 och slutredovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 20 december 2025

Uppdrag om de offentliga inköpens miljö- och klimatpåverkan

Upphandlingsmyndigheten ska uppdatera sitt verktyg för analyser av de offentliga inköpens miljö- och klimatpåverkan. Myndigheten ska bland annat vidta åtgärder för att förbättra kvaliteten på de emissionsfaktorer som används vid analyserna. Samstämmigheten med Statistiska centralbyråns synsätt och beräkningar ska öka.

Myndigheten ska även utveckla myndighetens stöd till upphandlande myndigheter och enheter om hur analysverktyget kan användas för att prioritera åtgärder för att minska inköpens miljö- och klimatpåverkan.

Uppdraget ska senast den 31 januari 2025 redovisas till Regeringskansliet (blivande Klimat- och näringslivsdepartementet, med kopia till Finansdepartementet). 

Uppdrag om cirkulär och fossilfri upphandling

Upphandlingsmyndigheten har fått i uppdrag att stärka och utveckla den offentliga upphandlingen så att den i ökad utsträckning bidrar till omställningen till en cirkulär ekonomi. Därmed kan den offentliga upphandlingen bidra till klimatomställningen genom att behoven i ökad utsträckning tillgodoses med giftfria, fossilfria och cirkulära lösningar i enlighet med den klimatpolitiska handlingsplanen och strategin för cirkulär ekonomi.

Upphandlingsmyndigheten ska stärka det befintliga stödet till upphandlande myndigheters arbete med fossilfri och cirkulär upphandling. I uppdraget ingår att vidareutveckla och fördjupa vägledning inom alla delar av inköpsprocessen. Bland annat ska Upphandlingsmyndigheten utveckla teknikneutrala kriterier för cirkulära, giftfria och fossilfria produkter och tjänster. Inledningsvis ska arbetet främst fokusera på de mest prioriterade produkt- och materialströmmarna i enlighet med regeringens strategi för cirkulär ekonomi. Myndigheten ska också ta fram och successivt skärpa kriterier för upphandling som leder till nollutsläpp från arbetsmaskiner och tunga vägtransporter, samt en vägledning som underlättar upphandling som leder till elektrifiering av transporter och arbetsmaskiner.

Upphandlingsmyndigheten ska i sitt arbete samverka med Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Trafikverket och Boverket. 

Upphandlingsmyndigheten ska presentera en plan för vad myndigheten avser att vidta för åtgärder på kort och lång sikt för att bidra till en fossilfri och cirkulär upphandling. Planen ska redovisas till regeringen senast den 1 december 2022. Delredovisning av insatser och resultat ska göras senast den 1 mars 2023 och 1 mars 2024. Myndigheten ska slutredovisa uppdraget senast den 1 februari 2025

Handlingsplan – Upphandling som bidrar till omställning till en cirkulär ekonomi och ett fossilfritt samhälle (pdf)

Delrapport 1 mars 2023 – Upphandling som bidrar till omställning till en cirkulär ekonomi och ett fossilfritt samhälle (pdf)

Uppdrag att genomföra insatser för nyttiggörande och kommersialisering av innovation

Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och Patent- och registreringsverket har fått i uppdrag att genomföra insatser för att öka nyttiggörandet och kommersialiseringen av forskning och innovation. Satsningen omfattar totalt 38 miljoner kronor 2021 och 2022, samt 23 miljoner 2023 respektive 2024.

Syftet med det beslutade uppdraget är att stärka möjligheten för innovationskedjans aktörer att nyttja extern strategisk kompetens och specialiserad rådgivning, att främja användningen av innovationsupphandling och att medvetandegöra betydelsen av strategisk hantering av immateriella tillgångar.

Upphandlingsmyndigheten inrättar även en arena för innovationsupphandling med syftet att offentliga aktörer i Sverige ska genomföra fler innovationsupphandlingar. Inom ramen för det arbetet ingår också att höja kunskapen hos berörda aktörer om vikten av strategisk hantering av immateriella tillgångar, här kommer Patent- och registreringsverket att bidra.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2025.

Uppdrag att genomföra insatser för nyttiggörande och kommersialisering av innovation - information på regeringen.se

Regeringsuppdrag att vara behörig myndighet enligt förordningen om en gemensam digital ingång

Uppdraget syftar till att inrätta organisatoriska processer som ska bidra till att uppnå EU-förordningens syfte och hanteras inom befintliga utgiftsramar.

Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen och de myndigheter som anges i bilagan (bl.a. Upphandlingsmyndigheten) att vara behöriga myndigheter med specifikt ansvar utifrån sitt verksamhetsområde när det gäller den information, de förfaranden samt de hjälp- och problemlösningstjänster som omfattas av Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2018/1724 av den 2 oktober 2018 om inrättande av en gemensam digital ingång samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordningen (EU) nr 1024/2012 (förordningen om en gemensam digital ingång) fram till och med 31 december 2021

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, är s.k. nationell samordnare enligt förordningen om en gemensam digital ingång. Respektive behörig myndighet ansvarar för att informationen är korrekt och uppdaterad.

Regeringsuppdrag att vara behörig myndighet enligt förordningen om en gemensam digital ingång - information på regeringen.se

Främja mer tillförlitlig och lättillgänglig information om produktionsvillkor i andra länder

Myndigheten ska främja upphandlande myndigheters tillgång till tillförlitlig information om produktionsvillkoren i andra länder. Myndigheten ska genom att stimulera kunskaps- och erfarenhetsutbyten mellan berörda samhällsaktörer identifiera intresset för samarbete hos dessa och ta initiativ till aktiviteter. Myndigheten ska vid genomförandet av uppdraget ta tillvara de kunskaper och den erfarenhet som finns hos relevanta myndigheter, framför allt inom områdena internationellt utvecklingssamarbete och handelspolitik. En redovisning av genomförda aktiviteter och uppnådda resultat ska lämnas till regeringen (Finansdepartementet).

Uppdraget är angivet i Upphandlingsmyndighetens regleringsbrev (esv.se)

Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen

Regeringen uppdrar åt (i bilaga angivna) statliga myndigheter (däribland Upphandlingsmyndigheten) att, till och med den 31 mars 2023, vidta möjliga och lämpliga energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen.

De av myndigheterna som har tio eller fler anställda ska till Statens energimyndighet (Energimyndigheten) redovisa mängden el som köpts under föregående månad i kWh för lokaler belägna inom Sverige. 

Myndigheterna ska också löpande redovisa vilka åtgärder de har vidtagit för att minska sin elanvändning. 

Energimyndigheten ska senast den 31 maj 2023 slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet.

Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen - information på regeringen.se

Tidigare regeringsuppdrag?

Söker du information om våra tidigare regeringsuppdrag, kontakta vår registrator på registrator@uhmynd.se