Startsida

Regeringsuppdrag

Regeringen ger uppdrag både löpande under året och i sitt årliga regleringsbrev till Upphandlingsmyndigheten. Här finns de regeringsuppdrag som Upphandlingsmyndigheten har och som vi ska redovisa till regeringen.

Sprida kunskap om alternativa finansiella instrument i offentlig välfärdssektor

Upphandlingsmyndigheten ska sammanställa lärdomar om alternativa finansiella instrument i välfärdssektorn. I uppdraget ingår att sprida kunskap om lärdomarna till upphandlare och andra offentliga aktörer samt sociala företag, den idéburna sektorn och investerare. Myndigheten ska redovisa uppdraget till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 31 september 2020.

Uppdrag om offentlig upphandling och cirkulär ekonomi

Upphandlingsmyndigheten ska öka kännedomen om hur offentlig upphandling kan användas som ett viktigt verktyg för att bidra till en cirkulär ekonomi samt uppnå de nationella miljömålen och de globala hållbarhetsmål som är kopplade till Agenda 2030. I uppdraget ingår att se över hur strategisk upphandling kan främja en cirkulär ekonomi genom hela inköpsprocessen. En viktig del i arbetet är att analysera hur återanvändningsgraden kan öka. Uppdraget omfattar till exempel att ge vägledning om affärsmodeller och att utveckla relevanta hållbarhetskrav samt metoder för leverantörsdialog och främjande av innovationer. Uppdraget ska genomföras i samråd med Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Sveriges Kommuner och Regioner samt andra relevanta aktörer. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för 2020.

Uppdrag om åtgärder för att bidra till att nå klimatmålen

Upphandlingsmyndigheten ska lämna förslag på åtgärder för att offentlig upphandling ytterligare ska kunna bidra till att nå klimatmål och för att de upphandlingsinsatser som ger störst klimatnytta för pengarna ska kunna prioriteras.
Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för 2020.

Uppdrag om förstärkt stöd till samhällsviktig verksamhet

Myndigheten har i uppdrag att ge förstärkt stöd vid upphandling av samhällsviktig verksamhet (Fi2019/03819/OU). Åtgärderna enligt uppdraget ska vara genomförda före utgången av november 2020. Upphandlingsmyndigheten ska fortlöpande hålla Regeringskansliet (Finansdepartementet) informerat om arbetet med uppdraget. Uppdraget ska slutredovisas i årsredovisningen för 2021.

Uppdrag att främja minskad klimatpåverkan vid offentlig upphandling av bygg-, anläggnings- och fastighetsentreprenader

Upphandlingsmyndigheten och Boverket har i uppdrag att under 2020–2021 utveckla och komplettera Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav och annat stöd för att på ett kostnadseffektivt sätt främja en minskad klimatpåverkan under hela livscykeln inom bygg-, anläggnings- och fastighetsområdet vid offentlig upphandling.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 december 2021.

Uppdrag om utvecklat stöd för hur kvalitetsfrågor som avser arkitektur och gestaltad livsmiljö kan tas tillvara vid offentlig upphandling

Myndigheten ska stärka kompetensen och tillhandahålla metodstöd och vägledning för hur kvalitetsfrågor som avser arkitektur och gestaltad livsmiljö kan tas tillvara vid offentlig upphandling. Myndigheten ska även lämna förslag på lämpliga sätt att följa upp i vilken utsträckning upphandlande organisationer och enheter beaktar frågor av detta slag.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 december 2022.

Främja mer tillförlitlig och lättillgänglig information om produktionsvillkor i andra länder

Myndigheten ska främja upphandlande myndigheters tillgång till tillförlitlig information om produktionsvillkoren i andra länder. Myndigheten ska genom att stimulera kunskaps- och erfarenhetsutbyten mellan berörda samhällsaktörer identifiera intresset för samarbete hos dessa och ta initiativ till aktiviteter. Myndigheten ska vid genomförandet av uppdraget ta tillvara de kunskaper och den erfarenhet som finns hos relevanta myndigheter, framför allt inom områdena internationellt utvecklingssamarbete och handelspolitik. En redovisning av genomförda aktiviteter och uppnådda resultat ska lämnas till regeringen (Finansdepartementet).

Tidigare regeringsuppdrag?

Söker du information om våra tidigare regeringsuppdrag, kontakta vår registrator på registrator@uhmynd.se