Start

Regeringsuppdrag

Regeringen ger uppdrag både löpande under året och i sitt årliga regleringsbrev till Upphandlingsmyndigheten. Här finns de regeringsuppdrag som Upphandlingsmyndigheten har och som vi ska redovisa till regeringen.

Uppdrag om cirkulär och fossilfri upphandling

Upphandlingsmyndigheten har fått i uppdrag att stärka och utveckla den offentliga upphandlingen så att den i ökad utsträckning bidrar till omställningen till en cirkulär ekonomi. Därmed kan den offentliga upphandlingen bidra till klimatomställningen genom att behoven i ökad utsträckning tillgodoses med giftfria, fossilfria och cirkulära lösningar i enlighet med den klimatpolitiska handlingsplanen och strategin för cirkulär ekonomi.

Upphandlingsmyndigheten ska stärka det befintliga stödet till upphandlande myndigheters arbete med fossilfri och cirkulär upphandling. I uppdraget ingår att vidareutveckla och fördjupa vägledning inom alla delar av inköpsprocessen. Bland annat ska Upphandlingsmyndigheten utveckla teknikneutrala kriterier för cirkulära, giftfria och fossilfria produkter och tjänster. Inledningsvis ska arbetet främst fokusera på de mest prioriterade produkt- och materialströmmarna i enlighet med regeringens strategi för cirkulär ekonomi. Myndigheten ska också ta fram och successivt skärpa kriterier för upphandling som leder till nollutsläpp från arbetsmaskiner och tunga vägtransporter, samt en vägledning som underlättar upphandling som leder till elektrifiering av transporter och arbetsmaskiner.

Upphandlingsmyndigheten ska i sitt arbete samverka med Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Trafikverket och Boverket. 

Upphandlingsmyndigheten ska presentera en plan för vad myndigheten avser att vidta för åtgärder på kort och lång sikt för att bidra till en fossilfri och cirkulär upphandling. Planen ska redovisas till regeringen senast den 1 december 2022. Delredovisning av insatser och resultat ska göras senast den 1 mars 2023 och 1 mars 2024. Myndigheten ska slutredovisa uppdraget senast den 1 februari 2025.  

Ökat fokus på cirkulär och fossilfri upphandling - pressmeddelande på regeringen.se

Uppdrag att främja sociala hänsyn vid upphandling inom bygg- och anläggningssektorn

Upphandlingsmyndigheten och Boverket har fått i uppdrag att tillsammans utveckla och informera om stöd för att främja jämställdhet och icke-diskriminering vid offentliga upphandlingar inom bygg- och anläggningssektorn.

Att inkludera jämställdhetsperspektivet vid kravställning i samband med en upphandling kan på flera sätt påverka jämställdhetsarbetet på bygg- och anläggningsarbetsplatser. När fler, oberoende av kön, lockas till sektorn kan det motverka den könssegregerade arbetsmarknaden och därmed bidra till det jämställdhetspolitiska delmålet ekonomisk jämställdhet.

Upphandlingsmyndigheten ska ansvara för att utveckla stödet för att främja att social hänsyn avseende jämställdhet och icke-diskriminering tas vid upphandlingar inom bygg- och anläggningssektorn. Boverket ska, med sin kunskap om sektorn, delta i framtagandet av stödet. 

Myndigheterna ska tillsammans arbeta för att nå ut till berörda mottagare genom informationsinsatser samt, i fråga om det befintliga stödet avseende arbetsrättsliga villkor genom kompetenshöjande insatser.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 30 juni 2022.

Myndighetsuppdrag för att främja sociala hänsyn i bygg- och anläggningssektorn - pressmeddelande på regeringen.se

Uppdrag att genomföra insatser för nyttiggörande och kommersialisering av innovation

Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och Patent- och registreringsverket har fått i uppdrag att genomföra insatser för att öka nyttiggörandet och kommersialiseringen av forskning och innovation. Satsningen omfattar totalt 38 miljoner kronor 2021 och 2022, samt 23 miljoner 2023 respektive 2024.

Syftet med det beslutade uppdraget är att stärka möjligheten för innovationskedjans aktörer att nyttja extern strategisk kompetens och specialiserad rådgivning, att främja användningen av innovationsupphandling och att medvetandegöra betydelsen av strategisk hantering av immateriella tillgångar.

Upphandlingsmyndigheten inrättar även en arena för innovationsupphandling med syftet att offentliga aktörer i Sverige ska genomföra fler innovationsupphandlingar. Inom ramen för det arbetet ingår också att höja kunskapen hos berörda aktörer om vikten av strategisk hantering av immateriella tillgångar, här kommer Patent- och registreringsverket att bidra.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2025.

Uppdrag att genomföra insatser för nyttiggörande och kommersialisering av innovation - pressmeddelande på regeringen.se

Uppdrag att stimulera etableringen av ändamålsenliga inköpsorganisationer

Upphandlingsmyndigheten ska dels ta fram ett verktyg för att följa upp utvecklingen av ändamålsenliga inköpsorganisationer, dels arrangera och genomföra riktade insatser för ledningen hos upphandlande myndigheter och enheter. Upphandlingsmyndigheten ska följa upp och utvärdera verktyget och effekterna av de genomförda insatserna, samt lämna förslag till en flerårig plan för hur ett fortsatt arbete kan stödja etableringen av ändamålsenliga inköpsorganisationer. Förslagen ska omfatta en uppskattning av kostnaderna för föreslagna åtgärder. De riktade insatserna ska genomföras under 2021.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 28 februari 2022.

Uppdrag att stimulera etableringen av ändamålsenliga inköpsorganisationer - information på regeringen.se

Regeringsuppdrag att vara behörig myndighet enligt förordningen om en gemensam digital ingång

Uppdraget syftar till att inrätta organisatoriska processer som ska bidra till att uppnå EU-förordningens syfte och hanteras inom befintliga utgiftsramar.

Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen och de myndigheter som anges i bilagan (bl.a. Upphandlingsmyndigheten) att vara behöriga myndigheter med specifikt ansvar utifrån sitt verksamhetsområde när det gäller den information, de förfaranden samt de hjälp- och problemlösningstjänster som omfattas av Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2018/1724 av den 2 oktober 2018 om inrättande av en gemensam digital ingång samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordningen (EU) nr 1024/2012 (förordningen om en gemensam digital ingång) fram till och med 31 december 2021

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, är s.k. nationell samordnare enligt förordningen om en gemensam digital ingång. Respektive behörig myndighet ansvarar för att informationen är korrekt och uppdaterad.

Regeringsuppdrag att vara behörig myndighet enligt förordningen om en gemensam digital ingång - information på regeringen.se

Uppdrag om förstärkt stöd till samhällsviktig verksamhet

Myndigheten har i uppdrag att ge förstärkt stöd vid upphandling av samhällsviktig verksamhet (Fi2019/03819/OU). Åtgärderna enligt uppdraget ska vara genomförda före utgången av november 2020. Upphandlingsmyndigheten ska fortlöpande hålla Regeringskansliet (Finansdepartementet) informerat om arbetet med uppdraget. Uppdraget ska slutredovisas i årsredovisningen för 2021.

Uppdraget är angivet i Upphandlingsmyndighetens regleringsbrev (esv.se)

Uppdrag att främja minskad klimatpåverkan vid offentlig upphandling av bygg-, anläggnings- och fastighetsentreprenader

Upphandlingsmyndigheten och Boverket har i uppdrag att under 2020–2021 utveckla och komplettera Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav och annat stöd för att på ett kostnadseffektivt sätt främja en minskad klimatpåverkan under hela livscykeln inom bygg-, anläggnings- och fastighetsområdet vid offentlig upphandling.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 december 2021.

Uppdrag att främja minskad klimatpåverkan vid offentlig upphandling av bygg-, anläggnings- och fastighetsentreprenader - information på regeringen.se

Uppdrag om utvecklat stöd för hur kvalitetsfrågor som avser arkitektur och gestaltad livsmiljö kan tas tillvara vid offentlig upphandling

Myndigheten ska stärka kompetensen och tillhandahålla metodstöd och vägledning för hur kvalitetsfrågor som avser arkitektur och gestaltad livsmiljö kan tas tillvara vid offentlig upphandling. Myndigheten ska även lämna förslag på lämpliga sätt att följa upp i vilken utsträckning upphandlande organisationer och enheter beaktar frågor av detta slag.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 december 2022.

Uppdrag om utvecklat stöd för hur kvalitetsfrågor som avser arkitektur och gestaltad livsmiljö kan tas tillvara vid offentlig upphandling - information på regeringen.se

Främja mer tillförlitlig och lättillgänglig information om produktionsvillkor i andra länder

Myndigheten ska främja upphandlande myndigheters tillgång till tillförlitlig information om produktionsvillkoren i andra länder. Myndigheten ska genom att stimulera kunskaps- och erfarenhetsutbyten mellan berörda samhällsaktörer identifiera intresset för samarbete hos dessa och ta initiativ till aktiviteter. Myndigheten ska vid genomförandet av uppdraget ta tillvara de kunskaper och den erfarenhet som finns hos relevanta myndigheter, framför allt inom områdena internationellt utvecklingssamarbete och handelspolitik. En redovisning av genomförda aktiviteter och uppnådda resultat ska lämnas till regeringen (Finansdepartementet).

Uppdraget är angivet i Upphandlingsmyndighetens regleringsbrev (esv.se)

Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen

Regeringen uppdrar åt (i bilaga angivna) statliga myndigheter (däribland Upphandlingsmyndigheten) att, t.o.m. den 31 mars 2023, vidta möjliga och lämpliga energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen.

De av myndigheterna som har tio eller fler anställda ska till Statens energimyndighet (Energimyndigheten) redovisa mängden el som köpts under föregående månad i kWh för lokaler belägna inom Sverige. 

Myndigheterna ska också löpande redovisa vilka åtgärder de har vidtagit för att minska sin elanvändning. 

Energimyndigheten ska senast den 31 maj 2023 slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet.

Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen - information på regeringen.se

Tidigare regeringsuppdrag?

Söker du information om våra tidigare regeringsuppdrag, kontakta vår registrator på registrator@uhmynd.se