Start

Regeringsuppdrag

Regeringen ger uppdrag både löpande under året och i sitt årliga regleringsbrev till Upphandlingsmyndigheten. Här finns de regeringsuppdrag som Upphandlingsmyndigheten har och som vi ska redovisa till regeringen.

Uppdrag om att analysera användningen av kvalitetskriterier i anbudsutvärderingen

Myndigheten ska analysera möjligheterna att förbättra konkurrensen på den offentliga marknaden genom att öka användningen av utvärderingsmodeller som innefattar kvalitetsaspekter. Myndigheten ska även identifiera hinder mot en ökad användning av sådana modeller, bl.a. genom att inhämta synpunkter från upphandlande myndigheter och enheter samt näringslivet. Uppdraget ska senast den 31 december 2024 redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

Uppdraget är angivet i myndighetens regleringsbrev (esv.se)

Uppdrag om åtgärder för att förenkla för företag att delta i offentlig upphandling

Myndigheten ska identifiera åtgärder som kan förenkla för företag att delta i offentlig upphandling, inklusive vilka hinder och möjligheter som finns i myndighetens eget stödarbete. Myndigheten ska även bedöma vilka åtgärder som skulle ge störst effekt. Myndigheten ska också redovisa vilka åtgärder som den har vidtagit i sitt eget stödarbete för att förenkla för företag att delta i offentlig upphandling. Uppdraget ska delredovisas senast den 15 mars 2025 och slutredovisas senast den 15 mars 2026. Redovisning ska ske till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet).

Uppdraget är angivet i myndighetens regleringsbrev (esv.se)

Uppdrag om stöd till kommuner och idéburna aktörer avseende upphandling av skyddat boende

Myndigheten ska ta fram en vägledning och genomföra utbildnings- och rådgivningsinsatser till kommuner och idéburna aktörer i syfte att underlätta tillämpningen av upphandlingsregler när kommunerna anskaffar tjänsten skyddat boende från sådana aktörer. Uppdraget ska senast den 31 mars 2025 redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet, med kopia till Finansdepartementet).

Uppdraget är angivet i myndighetens regleringsbrev (esv.se)

Uppdrag om små företag och idéburna aktörers deltagande i offentlig upphandling

Upphandlingsmyndigheten ska, mot bakgrund av det förenklade upphandlingsregelverk som trädde i kraft den 1 februari 2022 (prop. 2021/22:5, bet. 2021/22:FiU14, rskr. 2021/22:31), följa upp och analysera i vilken utsträckning små företag och idéburna aktörer deltar i offentlig upphandling. Uppföljningen ska belysa utvecklingen inom olika branscher, med fokus på organisationernas bidrag till offentligt finansierade välfärdstjänster.

Upphandlingsmyndigheten ska vid behov lämna förslag på ytterligare åtgärder för att underlätta för små företag och idéburna aktörer att delta i offentlig upphandling. Vid genomförandet av uppdraget ska myndigheten inhämta synpunkter från Tillväxtverket och Kammarkollegiet.

Uppdraget ska delredovisas senast den 31 mars 2024 och slutredovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 31 mars 2025

Uppdrag om att stimulera en utvecklad styrning och organisering av inköpsarbetet

Upphandlingsmyndigheten ska 2023–2025 genomföra insatser för att öka upphandlande myndigheters och enheters kunskaper om hur styrningen och organiseringen av inköpsarbetet kan utvecklas, inklusive hur det strategiska inköpsarbetet kan bidra till att motverka arbetslivskriminalitet. Insatserna ska bland annat rikta sig till ledningen hos upphandlande myndigheter och enheter. Bygg- och anläggningssektorn ska prioriteras vid genomförandet av uppdraget.

Uppdraget delredovisades den 31 maj 2024: Utveckling av det strategiska inköpsarbetet med fokus på arbetslivskriminalitet i upphandling

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 20 december 2025

Uppdrag om de offentliga inköpens miljö- och klimatpåverkan

Upphandlingsmyndigheten ska uppdatera sitt verktyg för analyser av de offentliga inköpens miljö- och klimatpåverkan. Myndigheten ska bland annat vidta åtgärder för att förbättra kvaliteten på de emissionsfaktorer som används vid analyserna. Samstämmigheten med Statistiska centralbyråns synsätt och beräkningar ska öka.

Myndigheten ska även utveckla myndighetens stöd till upphandlande myndigheter och enheter om hur analysverktyget kan användas för att prioritera åtgärder för att minska inköpens miljö- och klimatpåverkan.

Uppdraget ska senast den 31 januari 2025 redovisas till Regeringskansliet (blivande Klimat- och näringslivsdepartementet, med kopia till Finansdepartementet). 

Uppdrag att genomföra insatser för nyttiggörande och kommersialisering av innovation

Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och Patent- och registreringsverket har fått i uppdrag att genomföra insatser för att öka nyttiggörandet och kommersialiseringen av forskning och innovation. Satsningen omfattar totalt 38 miljoner kronor 2021 och 2022, samt 23 miljoner 2023 respektive 2024.

Syftet med det beslutade uppdraget är att stärka möjligheten för innovationskedjans aktörer att nyttja extern strategisk kompetens och specialiserad rådgivning, att främja användningen av innovationsupphandling och att medvetandegöra betydelsen av strategisk hantering av immateriella tillgångar.

Upphandlingsmyndigheten inrättar även en arena för innovationsupphandling med syftet att offentliga aktörer i Sverige ska genomföra fler innovationsupphandlingar. Inom ramen för det arbetet ingår också att höja kunskapen hos berörda aktörer om vikten av strategisk hantering av immateriella tillgångar, här kommer Patent- och registreringsverket att bidra.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2025.

Uppdrag att genomföra insatser för nyttiggörande och kommersialisering av innovation - information på regeringen.se

Tidigare regeringsuppdrag?

Söker du information om våra tidigare regeringsuppdrag, kontakta vår registrator på registrator@uhmynd.se