Start

Lagen om valfrihetssystem (LOV)

Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska gälla när upphandlande myndigheter konkurrensutsätter delar av sin verksamhet genom att inrätta ett valfrihetssystem där brukaren får välja bland leverantörerna i systemet.

Lagen om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft den 1 januari 2009. Lagen gäller för kommuner och regioner när de inrättar valfrihetssystem för hälsovård- och socialtjänster. Det är frivilligt för kommuner att införa valfrihetssystem men obligatoriskt för regionerna inom primärvården.

Från den 1 juli 2010 gäller även LOV som ett frivilligt alternativ för Arbetsförmedlingen inom myndighetens arbetsmarknadspolitiska verksamhet. 

Tjänster som omfattas av LOV

LOV omfattar vissa tjänster som tidigare var upptagna som B-tjänster i bilaga 3 till gamla lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) samt övriga tjänster inom Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska verksamhet.

Som exempel kan nämnas

 • äldreomsorg
 • social omsorg för personer med funktionsnedsättning
 • barnmorsketjänster
 • tjänster utförda av allmänpraktiserande läkare
 • jobbcoacher

I vår Frågeportal hittar du hela listan i inlägget:
Vilka tjänster kan tillhandahållas genom ett valfrihetssystem enligt LOV? 

Andra aktörer med uppdrag avseende LOV

 • Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för valfrihetssystem och har i uppgift att uppmärksamma regelöverträdelser som är av större betydelse eller av principiellt intresse. Konkurrensverket ska även följa och redovisa den rättsliga utvecklingen på området och uppmärksamma om det finns lagstiftning och praxis som motverkar en effektiv modell för valfrihetssystem. Konkurrensverket ska också förebygga regelöverträdelser och verka för en enhetlig lagtillämpning genom att ge generell vägledning och lättillgänglig information om LOV.
  Konkurrensverkets webbplats

 • Tillväxtverket arbetar för att stödja entreprenörskap och mångfald inom området vård och omsorg.
  Tillväxtverkets webbplats

 • Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ger råd och stöd till de kommuner som överväger eller beslutat införa valfrihetssystem.
  SKR:s webbplats

 • Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vård- och omsorgsanalys) har som uppgift att ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv följa upp och analysera verksamheter och förhållanden inom hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen.

Valfrihetssystem steg för steg

På våra steg för steg-sidor beskriver vi hur ett valfrihetssystem inrättas, hur en leverantör ansöker om att delta i systemet, vilka rättsmedel som finns och vad som gäller om ett valfrihetssystem avbryts.

Valfrihetssystem steg för steg

Var annonseras valfrihetssystem?

Upphandlingsmyndigheten har som uppgift att utveckla och förvalta en nationell databas där samtliga tjänster enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) ska annonseras. Denna annonsplats är en integrerad tjänst på Upphandlingsmyndighetens webbplats med namnet Hitta LOV-uppdrag (tidigare Valfrihetswebben). 

Hitta LOV-uppdrag

Här hittar du lättillgänglig, sökbar och kostnadsfri information om tjänster som annonseras inom ett valfrihetssystem.

Hitta LOV-uppdrag

Frågor och svar om LOV