Start

Remissvar

Regeringen ger uppdrag både löpande och under året i sitt årliga regleringsbrev till Upphandlingsmyndigheten. Här hittar du våra remissvar till regeringen.

Upphandlingsmyndighetens remissvar

Remissvar från åren 2021-2019
Beteckning Titel Datum
UHM-2021-0190

Promemorian Ändringar i stödet till sanering av förorenade områden

2021-11-18
UHM-2021-0183

Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds 2021:27)

2021-11-10
UHM 2021-0163

Tillgänglighetsdirektivet(SOU 2021:44)

2021-10-29
UHM 2021-0179

Promemoria Klimatdeklarationer

2021-10-27
UHM-2021-0218

Delbetänkandet Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34)
Vi hade inga synpunkter på lämnade förslag.

2021-10-25
UHM-2021-0148

Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin (SOU 2021:24)

2021-10-01
UHM-2021-0158

SOU 2021:59 – Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan.
Vi hade inga synpunkter på lämnade förslag.

2021-09-15
UHM-2021-0159

Yttrande över promemorian Statligt stöd till regionala elektrifieringspiloter

2021-09-15
UHM-2021-0139

Arbetsmarknadsdepartementets promemoria med förslag till grundläggande omställnings- och kompetensstöd

2021-09-10
UHM-2021-121

Betänkandet SOU 2021:23 Stärkt planering för en hållbar utveckling

2021-08-23
UHM-2021-0147

Promemorian Valutakurs och annulleringstid vid tillämpning av lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter.
Vi hade inga synpunkter på lämnade förslag.

2021-08-23
UHM-2021-0101

En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19)

2021-08-20
UHM-2021-0098

Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen (SOU 2021:9)
Vi hade inga synpunkter på lämnade förslag. 

2021-08-13
UHM-2021-0083

Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster (I2021/00867)

2021-06-16
UHM-2021-0069

Struktur för ökad motståndskraft
(SOU 2021:25)

2021-06-09
UHM-2021-0085

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång (promemoria från Infrastrukturdepartementet)

2021-06-09
UHM-2021-0078

Förslag till förordning om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

2021-05-21
UHM-2021-0099

Konsultation om Europeiska kommissionens förslag till reviderade rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation

2021-05-12
UHM-2021-0113

Förslag till förordning om utländska subventioner som snedvrider den inre marknaden (COM(2021) 223 final)

2021-05-12
UHM-2021-0029

Säker och kostnadseffektiv it-drift (SOU 2021:1)

2021-04-26
UHM-2021-0059

Riksarkivets förstudie om användning och hantering av underskrifter med elektroniska materiel och metoder. 
Vi hade inga synpunkter på lämnade förslag.

2021-04-20
UHM-2021-0016

Bygg och bo till lägre kostnad – förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet (SOU 2020:75)

2021-04-16
UHM-2021-0013

En gemensam utbildning inom statsförvaltningen (SOU 2020:40)

2021-04-15
UHM-2021-0002

En gemensam angelägenhet

(SOU 2020:46)
2021-04-12
UHM-2021-0058

Statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19 (Utkast till lagrådsremiss) 
Vi hade inga synpunkter på lämnade förslag.

2021-04-09
UHM-2021-0028 Yttrande över Europeiska kommissionens konsultation om nationella domstolars tillämpning av reglerna för statligt stöd 2021-03-26
UHM-2020-0286 En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar  2021-03-23
UHM-2020-0282 Remiss av EU-kommissionens förslag till förordning om batterier   2021-03-17
UHM-2020-0256 Naturvårdsverkets översyn av och förslag på förändringar i förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter 2021-03-12
UHM-2020-0280 Auktorisationssystem för elektronisk identifiering och digital post 2021-03-05
UHM-2021-0034 Yttrande avseende - Strategi för försörjningsberedskap med inriktning på privat-offentlig samverkan (MSB 2021-01459). Vi hade inga synpunkter på lämnade förslag.  2021-03-
UHM-2020-0224 Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) 2021-01-22
UHM-2021-0004 EU:s cybersäkerhetsakt kompletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering (SOU 20220:58). Vi hade inga synpunkter på lämnade förslag.  2021-01-21
UHM-2020-0176 Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen – en analys av de rättsliga förutsättningarna (SOU 2020:41) 2020-11-11
UHM-2020-0230 Yttrande över kommissionens gröna giv 2020-11-02
UHM-2020-0181 Yttrande över förslag till förordning om stöd till trygga och gröna städer. Vi hade inga synpunkter på lämnade förslag.  2020-10-05
UHM-2020-0059 Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8) 2020-10-02
UHM-2020-0123 Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården – lärdomar från exemplet NKS (SOU 2020:15) 2020-09-01
UHM-2020-0158 Yttrande över kommissionens vitbok om subventioner från tredje land, KOM (2020) 253 2020-08-31
UHM 2020-0076 Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14) 2020-08-12
UHM-2020-0097 God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårds-system (SOU 2020:19) 2020-07-03
UHM-2020-0164 Hälso- och sjukvård i det civila försvaret – underlag till försvars-politisk inriktning (SOU 2020:23) 2020-07-03
UHM-2020-0002 Idéburen välfärd (SOU 2019:56) 2020-06-05
UHM-2020-0114 Principer vid tillgängliggörande av information för vidareutnyttjande 2020-02-14
UHM-2020-0036 Ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik (Fi2020/00495/OU) 2020-04-30
UHM-2020-0012 Mer biogas! För ett hållbart Sverige (SOU 2019:63) 2020-04-29
UHM-2020-0040 Lantmäteriets delrapport Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner 2020-03-20
UHM-2020-0037 Promemorian Konkurrensverkets befogenheter (Ds 2020:3) Vi hade inga synpunkter på lämnade förslag.   2020-03-04
UHM-2020-0029 Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten (SOU 2019:43) 2020-02-25
UHM-2019-0263 Ett bättre premiepensionssystem SOU 2019:44 2020-02-14
UHM-2019-0302 Förslag om reviderade föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet för statliga myndigheter 2020-02-14
UHM-2019-0253 Promemoria med förslag till utvecklad reglering av upphandlingstillsynen 2020-02-12
UHM-2019-0293 Krav på arbetsrättsliga villkor vid inköp för bolag med statligt ägande, Ds 2019:25 2020-01-15
UHM-2019-0237 Digifysiskt vårdval SOU 2019:42 2020-01-14
UHM-2019-0210 Styrkraft i funktionshinderpolitiken SOU 2019:23 2019-11-26
UHM-2019-0195 Fjärde järnvägspaketet Promemoria 2019-10-28
UHM-2019-0231 Remiss av vägledning om gallring efter skanning av pappershandlingar 2019-10-16
UHM-2019-0229 Remiss angående förslag till nya föreskrifter 2019-10-16
UHM-2019-0183 Remiss av promemoria med förslag till förordning om stöd för undsättning och omstrukturering av vissa bostadsföretag 2019-10-09
UHM-2019-0213 Promemoria Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation. Vi hade inga synpunkter på lämnade förslag. 2019-09-24
UHM-2019-0191 Förslag till ändringar i förordning (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande 2019-09-23
UHM-2019-0152 Remiss av Biojet för flyget SOU 2019:11 2019-09-18
UHM-2019-0157 Remiss Belastningsregisterkontroll i arbetslivet SOU 2019:19 2019-09-16
UHM-2019-0208 Begränsad utvidgning av den allmänna gruppundantagsförordningen (GBER) 2019-09-11
UHM-2019-0187 Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35). Vi hade inga synpunkter på lämnade förslag.  2019-08-29
UHM-2019-0153 Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet (SOU 2019:25). Vi hade inga synpunkter på lämnade förslag. 2019-08-20
UHM-2019-0100 Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet (SOU 2019:13) 2019-06-24
UHM-2019-0113 Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer på brottsofferområdet (Ds 2019:7) 2019-06-20
UHM-2019-0121 Hemställan om ändring av förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket. Vi hade inga synpunkter på lämnade förslag. 2019-06-04
UHM-2019-0050 Att förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i talande språk (SOU2018:83) 2019-05-14
UHM-2019-0027 Tydligare ansvar och regler för läkemedel (SOU 2018:89) 2019-05-10
UHM-2019-0067 Förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service 2019-04-11
UHM-2019-0004 Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen - SOU 2018:82 2019-03-22
UHM-2019-0025 Förslag till föreskrifter om strukturerade elektroniska format och elektroniskt översändande av fakturor 2019-03-14

Hittar du inte det du letar efter?

Om du söker äldre remissvar är du välkommen att kontakta vår registrator via registrator@uhmynd.se 

För frågor om offentlig upphandling och statsstöd vänder du dig till vår Frågeservice.

Kontakta Frågeservice