Start

Remissvar

Regeringen ger uppdrag både löpande och under året i sitt årliga regleringsbrev till Upphandlingsmyndigheten. Här hittar du våra remissvar till regeringen.

Upphandlingsmyndighetens remissvar

Remissvar från åren 2022-2019
Beteckning Titel Datum
UHM-2022-0282

Utökade möjligheter att besluta om undantag från lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet med hänsyn till Sveriges väsentliga säkerhetsintressen.

2023-01-17
UHM-2022-0203

Näringslivets klimatomställning

2022-12-14
UHM-2022-0217

Naturvårdsverkets redovisning. Ansvar för kommunalt avfall för vissa enskilda avfallsströmmar

2022-12-12
UHM-2022-0249

Förordning om förbud mot produkter som har tillverkats genom tvångsarbete

2022-12-12
UHM-2022-0061

Trafikanalys Rapport 2022:14 Förslag som leder till transportsektorns klimatomställning (M2022/01828)

2022-12-09
UHM-2022-0205

Underlag om lokal och regional klimatomställning inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen (M2022/01830)

2022-12-09
UHM-2022-0188

Utökat informationsutbyte
(Ds 2022:13)
Vi hade inte synpunkter på lämnade förslag.

2022-11-09
UHM-2022-0180

Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården (Ds 2022:15)

2022-11-09
UHM-2022-0174

Remiss Materielförsörjningsstrategi (SOU 2022:24)

2022-10-31
UHM-2022-0178

Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten
(SOU/DS S2022/02856)

2022-10-28
UHM-2022-0210

Europeiska kommissionens förslag till förordning om ett krisinstrument för den inre marknaden

2022-10-24
UHM-2022-0170

Ett hållbart mediestöd för hela landet (DS 2022.14)
Vi hade inga synpunkter på lämnade förslag.

2022-10-07
UHM-2022-0153

Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram SOU 2022:22
Vi hade inga synpunkter på lämnade förslag.

2022-09-16
UHM-2022-0154

En ny förordning om möjlighet för universitet och högskolor att tillhandahålla bostäder (Promemoria U2022/02259)

2022-09-16
UHM-2022-0127

Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck, M2022/00841

2022-09-09
UHM-2022-0120

Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänst för döva med flera (SOU 2022:11)

2022-09-02
UHM-2022- 0175

Förslag till förordning om det europeiska hälsodataområdet 2021/22FPM97
Vi hade inga synpunkter på lämnade förslag.

2022-08-29
UHM-2022-0108

Remissvar angående ändringar i Riksarkivets föreskrifter (RA-KS 2021/02462)

2022-08-19
UHM-2022-0177

Samråd gällande ändringar i allmänna de minimis-förordningen N2022/01526

2022-07-08
UHM 2022-0117

Remiss av förslag till förordning om skydd av unionen och dess medlemsstater mot ekonomiskt tvång från tredjeländer (COM 2021/775)

2022-07-08
UHM 2022-0171

EU-kommissionens initiativ till att förlänga möjligheterna till driftsstöd till regionala flygplatser

2022-07-08
UHM-2022-0096

Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14)

2022-07-07
UHM-2022-0109

Försök till subventionsmissbruk (promemoria från Justitiedepartementet)

Vi hade inga synpunkter på lämnade förslag.

2022-07-01
UHM-2022-0083

En effektivare upphandlingstillsyn (Ds 2022:5)

2022-06-21
UHM-2022-0106

Europeiska kommissionens förslag till en ny förordning om ekodesign för hållbara produkter 2022/0095 (COD)

2022-06-10
UHM-2022-0095

Innehållsvillkor för public service på internet – och ordningen för beslut vid förhandsprövning

(SOU 2022:5)
Vi hade inga synpunkter på lämnade förslag.

2022-05-13
UHM-2022-0113

Promemorian om ändringar i förordningen om stöd till lokala klimatinvesteringar

Vi hade inga synpunkter på lämnade förslag.

2022-05-06
UHM-2022-0073

Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen (Ds 2022:4)
Vi hade inga synpunkter på lämnade förslag.

2022-04-29
UHM-2022-0048

Boverkets rapport (2021:25) Elektroniska original och långtidsbevarande av digitala detaljplaner
Vi hade inga synpunkter på lämnade förslag.

2022-04-29
UHM-2022-0097

Europeiska kommissionens förslag till en ny byggproduktförordning (COM(2022) 144 final)

2022-04-22
UHM-2022-0061

Remiss av ändringar i förordningen om klimatbonusbilar (M2022/00498)

2022-04-13
UHM-2021-0263

Säker och kostnadseffektiv it-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift (SOU 2021:97)

2022-03-18
UHM-2021-0270

Rena och höginblandade biodrivmedel inkluderas i reduktionsplikten

2022-02-11
UHM-2021-0242

Granskning av utländska direktinvesteringar (SOU 2021:87)
Vi hade inga synpunkter på lämnade förslag.

2022-02-10
UHM-2021-0230

Vägen mot fossiloberoende jordbruk, SOU 2021:67
Vi hade inga synpunkter på lämnade förslag.

2022-02-01
UHM-2021-0226

En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling (Ds 2021:31)

2022-01-31
UHM-2021-0214

Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar (SOU 2021:80)

2022-01-31
UHM-2021-0209

Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen (SOU 2021:60)

2022-01-14
UHM-2021-0200

Naturvårdsverkets rapport Uppdrag att föreslå genomförande av artikel 22 om bioavfall Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG i den svenska lagstiftningen

2021-12-20
UHM-2021-0201

Trafikverkets rapport Analys av alternativa modeller för färjetrafik till Gotland

2021-12-15
UHM-2021-0191

Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem (SOU 2021:63)
Vi hade inga synpunkter på lämnade förslag.

2021-12-03
UHM-2021-0190

Promemorian Ändringar i stödet till sanering av förorenade områden

2021-11-18
UHM-2021-0183

Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds 2021:27)

2021-11-10
UHM 2021-0163

Tillgänglighetsdirektivet(SOU 2021:44)

2021-10-29
UHM 2021-0179

Promemoria Klimatdeklarationer

2021-10-27
UHM-2021-0218

Delbetänkandet Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34)
Vi hade inga synpunkter på lämnade förslag.

2021-10-25
UHM-2021-0148

Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin (SOU 2021:24)

2021-10-01
UHM-2021-0158

SOU 2021:59 – Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan.
Vi hade inga synpunkter på lämnade förslag.

2021-09-15
UHM-2021-0159

Yttrande över promemorian Statligt stöd till regionala elektrifieringspiloter

2021-09-15
UHM-2021-0139

Arbetsmarknadsdepartementets promemoria med förslag till grundläggande omställnings- och kompetensstöd

2021-09-10
UHM-2021-121

Betänkandet SOU 2021:23 Stärkt planering för en hållbar utveckling

2021-08-23
UHM-2021-0147

Promemorian Valutakurs och annulleringstid vid tillämpning av lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter.
Vi hade inga synpunkter på lämnade förslag.

2021-08-23
UHM-2021-0101

En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19)

2021-08-20
UHM-2021-0098

Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen (SOU 2021:9)
Vi hade inga synpunkter på lämnade förslag. 

2021-08-13
UHM-2021-0083

Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster (I2021/00867)

2021-06-16
UHM-2021-0069

Struktur för ökad motståndskraft
(SOU 2021:25)

2021-06-09
UHM-2021-0085

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång (promemoria från Infrastrukturdepartementet)

2021-06-09
UHM-2021-0078

Förslag till förordning om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

2021-05-21
UHM-2021-0099

Konsultation om Europeiska kommissionens förslag till reviderade rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation

2021-05-12
UHM-2021-0113

Förslag till förordning om utländska subventioner som snedvrider den inre marknaden (COM(2021) 223 final)

2021-05-12
UHM-2021-0029

Säker och kostnadseffektiv it-drift (SOU 2021:1)

2021-04-26
UHM-2021-0059

Riksarkivets förstudie om användning och hantering av underskrifter med elektroniska materiel och metoder. 
Vi hade inga synpunkter på lämnade förslag.

2021-04-20
UHM-2021-0016

Bygg och bo till lägre kostnad – förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet (SOU 2020:75)

2021-04-16
UHM-2021-0013

En gemensam utbildning inom statsförvaltningen (SOU 2020:40)

2021-04-15
UHM-2021-0002

En gemensam angelägenhet

(SOU 2020:46)
2021-04-12
UHM-2021-0058

Statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19 (Utkast till lagrådsremiss) 
Vi hade inga synpunkter på lämnade förslag.

2021-04-09
UHM-2021-0028 Yttrande över Europeiska kommissionens konsultation om nationella domstolars tillämpning av reglerna för statligt stöd 2021-03-26
UHM-2020-0286 En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar  2021-03-23
UHM-2020-0282 Remiss av EU-kommissionens förslag till förordning om batterier   2021-03-17
UHM-2020-0256 Naturvårdsverkets översyn av och förslag på förändringar i förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter 2021-03-12
UHM-2020-0280 Auktorisationssystem för elektronisk identifiering och digital post 2021-03-05
UHM-2021-0034

Yttrande avseende - Strategi för försörjningsberedskap med inriktning på privat-offentlig samverkan (MSB 2021-01459). 

Vi hade inga synpunkter på lämnade förslag. 

2021-03-
UHM-2020-0224 Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) 2021-01-22
UHM-2021-0004

EU:s cybersäkerhetsakt kompletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering (SOU 20220:58). 

Vi hade inga synpunkter på lämnade förslag. 

2021-01-21
UHM-2020-0176 Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen – en analys av de rättsliga förutsättningarna (SOU 2020:41) 2020-11-11
UHM-2020-0230 Yttrande över kommissionens gröna giv 2020-11-02
UHM-2020-0181 Yttrande över förslag till förordning om stöd till trygga och gröna städer. Vi hade inga synpunkter på lämnade förslag.  2020-10-05
UHM-2020-0059 Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8) 2020-10-02
UHM-2020-0123 Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården – lärdomar från exemplet NKS (SOU 2020:15) 2020-09-01
UHM-2020-0158 Yttrande över kommissionens vitbok om subventioner från tredje land, KOM (2020) 253 2020-08-31
UHM 2020-0076 Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14) 2020-08-12
UHM-2020-0097 God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårds-system (SOU 2020:19) 2020-07-03
UHM-2020-0164 Hälso- och sjukvård i det civila försvaret – underlag till försvars-politisk inriktning (SOU 2020:23) 2020-07-03
UHM-2020-0002 Idéburen välfärd (SOU 2019:56) 2020-06-05
UHM-2020-0114 Principer vid tillgängliggörande av information för vidareutnyttjande 2020-02-14
UHM-2020-0036 Ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik (Fi2020/00495/OU) 2020-04-30
UHM-2020-0012 Mer biogas! För ett hållbart Sverige (SOU 2019:63) 2020-04-29
UHM-2020-0040 Lantmäteriets delrapport Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner 2020-03-20
UHM-2020-0037 Promemorian Konkurrensverkets befogenheter (Ds 2020:3) Vi hade inga synpunkter på lämnade förslag.   2020-03-04
UHM-2020-0029 Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten (SOU 2019:43) 2020-02-25
UHM-2019-0263 Ett bättre premiepensionssystem SOU 2019:44 2020-02-14
UHM-2019-0302 Förslag om reviderade föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet för statliga myndigheter 2020-02-14
UHM-2019-0253 Promemoria med förslag till utvecklad reglering av upphandlingstillsynen 2020-02-12
UHM-2019-0293 Krav på arbetsrättsliga villkor vid inköp för bolag med statligt ägande, Ds 2019:25 2020-01-15
UHM-2019-0237 Digifysiskt vårdval SOU 2019:42 2020-01-14
UHM-2019-0210 Styrkraft i funktionshinderpolitiken SOU 2019:23 2019-11-26
UHM-2019-0195 Fjärde järnvägspaketet Promemoria 2019-10-28
UHM-2019-0231 Remiss av vägledning om gallring efter skanning av pappershandlingar 2019-10-16
UHM-2019-0229 Remiss angående förslag till nya föreskrifter 2019-10-16
UHM-2019-0183 Remiss av promemoria med förslag till förordning om stöd för undsättning och omstrukturering av vissa bostadsföretag 2019-10-09
UHM-2019-0213 Promemoria Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation. Vi hade inga synpunkter på lämnade förslag. 2019-09-24
UHM-2019-0191 Förslag till ändringar i förordning (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande 2019-09-23
UHM-2019-0152 Remiss av Biojet för flyget SOU 2019:11 2019-09-18
UHM-2019-0157 Remiss Belastningsregisterkontroll i arbetslivet SOU 2019:19 2019-09-16
UHM-2019-0208 Begränsad utvidgning av den allmänna gruppundantagsförordningen (GBER) 2019-09-11
UHM-2019-0187 Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35). Vi hade inga synpunkter på lämnade förslag.  2019-08-29
UHM-2019-0153 Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet (SOU 2019:25). Vi hade inga synpunkter på lämnade förslag. 2019-08-20
UHM-2019-0100 Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet (SOU 2019:13) 2019-06-24
UHM-2019-0113 Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer på brottsofferområdet (Ds 2019:7) 2019-06-20
UHM-2019-0121 Hemställan om ändring av förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket. Vi hade inga synpunkter på lämnade förslag. 2019-06-04
UHM-2019-0050 Att förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i talande språk (SOU2018:83) 2019-05-14
UHM-2019-0027 Tydligare ansvar och regler för läkemedel (SOU 2018:89) 2019-05-10
UHM-2019-0067 Förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service 2019-04-11
UHM-2019-0004 Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen - SOU 2018:82 2019-03-22
UHM-2019-0025 Förslag till föreskrifter om strukturerade elektroniska format och elektroniskt översändande av fakturor 2019-03-14

Hittar du inte det du letar efter?

Om du söker äldre remissvar är du välkommen att kontakta vår registrator via registrator@uhmynd.se 

För frågor om offentlig upphandling och statsstöd vänder du dig till vår Frågeservice.

Kontakta Frågeservice