Start

Är kommunens eller regionens borgensåtagande tillåtet enligt statsstödsreglerna?

Statsstödsfrågor kan uppkomma i samband med beslut om kommunal eller regional borgen eller avgiften för sådan borgen.

Ett kommunalt eller regionalt borgensåtagande omfattas av flera olika regelverk. Även statsstödsreglerna kan behöva tillämpas av en kommun eller region som avser att vara borgensman för ett lån. Kommunal och regional borgen ges ofta till företag som ägs av kommunen eller regionen. Många kommunägda företag bedriver ekonomisk verksamhet. För sådana verksamheter kan kommunen tillämpa marknadsmässiga villkor för att undvika att kommunens borgen blir ett otillåtet statsstöd till verksamheten. Om borgensåtagandet utformas för att ge låntagaren en förmån finns det möjligheter för en kommun att lämna så kallat de minimis-stöd eller lagligt statsstöd. Lagligt statsstöd förutsätter att stödet godkänns av kommissionen eller utformas enligt särskilda undantagsregler.

Stöd i form av borgensåtaganden skiljer sig inte från annat statsstöd mer än till formen. Alla fem kriterierna i statsstödsbegreppet ska vara uppfyllda för att ett borgensåtagande ska vara ett statsstöd. Vi förklarar här hur statsstödsreglerna förhåller sig till den här typen av kommunala beslut och redogör för de alternativ som finns för kommuner och regioner som vill förvissa sig om att ett borgensåtagande är tillåtet. I detta webbstöd har vi inga rekommendationer för hur kommuner och regioner ska agera. Vi redogör för kommissionens syn på marknadsmässighet både utifrån kommissionens tillkännagivande om statsstödsregler och offentliga garantier samt utifrån hur konsultföretaget Copenhagen Economics förklarat kommissionens tillämpning av ekonomiska metoder för att värdesätta risk när det gäller garantier i vår vägledning Är investeringen statsstöd?

Vägledningen: Är investeringen statsstöd

Vad är ett borgensåtagande?

Att ingå borgen innebär att ta ett ekonomiskt ansvar för någon annan. En vanlig form av borgen är en garanti där borgensmannen (exempelvis kommunen) tar på sig ansvaret för att betala långivaren (exempelvis en bank) om låntagaren (exempelvis ett kommunalt bolag) inte kan betala sina skulder. 

Vad är ett borgensåtagande?

När är en kommuns eller regions borgensåtagande ett statsstöd?

En kommun eller regions borgensåtagande kan omfattas av statsstödsreglerna om alla fem kriterierna i statsstödsbegreppet är uppfyllda samtidigt. De fem kriterierna är kriteriet offentliga medel, företagskriteriet, selektivitetskriteriet, gynnandekriteriet, konkurrens och samhandelskriteriet.

När är en kommuns eller regions borgensåtagande ett statsstöd?

Statsstödsreglerna och kommunal eller regional borgen

En kommuns eller regions beslut om borgen är inte ett statsstöd om borgensavgiften och övriga villkor för borgensåtagandet är marknadsmässiga. Det är viktigt att komma ihåg att även andra regler än statsstödsreglerna påverkar ett kommunalt eller regionalt beslut om borgensavgifter. 

Statsstödsreglerna och kommunal eller regional borgen

När är kommunalt och regionalt stöd i form av borgensåtaganden tillåtet statsstöd?

Statsstöd är som utgångspunkt förbjudet men tillåtet om det utformats enligt särskilda undantagsregler eller godkänts av kommissionen. Dessa möjligheter finns självklart även för stöd i form av förmånliga borgensåtaganden. 

När är kommunalt och regionalt stöd i form av borgensåtagande tillåtet statsstöd?

Angränsande regler och exempel från förvaltningsdomstolar

Statsstödsreglerna är bara ett av flera regelverk som påverkar kommunal och regional borgen. Kommuner och regioners ansvarar för frågor av allmänt intresse för kommunen eller regionen som kollektiv. Detta följer av reglerna som styr kommunal kompetens. Vi redogör därför här översiktligt för detta regelverk och för de kopplingar som i vissa fall kan finnas till upphandlingsreglerna. 

Angränsande regler och exempel från förvaltningsdomstolar

Frågor och svar om borgen

Här är ett urval av frågor vi har besvarat om borgen. Du hittar fler frågor och svar i vår Frågeportal.