Start

Vad är ett borgensåtagande?

Att ingå borgen innebär att ta ett ekonomiskt ansvar för någon annan. En vanlig form av borgen är en garanti där borgensmannen (exempelvis kommunen) tar på sig ansvaret för att betala långivaren (exempelvis en bank) om låntagaren (exempelvis ett kommunalt bolag) inte kan betala sina skulder.

Illustration av olika aktörer i ett borgensåtagande
Borgensåtagande

Borgen kan tecknas för alla typer av avtal, som hyresavtal eller avtal om fullföljande av en entreprenad. Kommuner och regioner tecknar ofta borgensförbindelser för sina egna företags skulder. I vissa fall beslutar kommuner och regioner även om borgen till företag i näringslivet och till förmån för aktörer inom det civila samhället. Kommunal borgen är en förutsättning för att lån ska kunna upptas genom Kommuninvest vilket är ett vanligt sätt att finansiera kommunal verksamhet.

 

Borgensåtaganden påverkas av kommunallagen och även av andra lagar och regler. Här behandlar vi främst EU:s statsstödsregler. En åtgärd som är tillåten enligt statsstödsreglerna måste även följa andra tillämpliga regler, såsom kommunallagens bestämmelser och i vissa fall upphandlingsreglerna.