Startsida

Innovation i upphandling

Innovation i offentlig sektor är en förutsättning för att möta dagens och morgondagens samhällsutmaningar. Det finns stora möjligheter att använda offentlig upphandling som ett verktyg för att främja utveckling och innovation. Genom att köpa, implementera och använda innovativa lösningar i offentliga organisationer kan bättre tjänster, samhällsservice och högre nytta erbjudas medborgarna.

När det gäller innovation i upphandling är det viktigt att öppna upp och efterfråga marknadens förslag på lösningar, kopplat till verksamhetens behov. Innovation kan handla om en ny vara, tjänst eller process, nya sätt att organisera affärsverksamhet, arbetsorganisation eller externa relationer. Det kan vara lösningar som innebär förbättring, förändring eller transformation inom ett verksamhetsområde. Det kan även ske exempelvis när en produkt eller tjänst blir branschöverskridande. 

Skattemedel används effektivt när innovativa lösningar främjas vid offentlig upphandling. På så sätt kan samhälleliga utmaningar mötas och tillväxt av konkurrenskraftiga innovativa företag främjas. 

Vad är innovationsupphandling? 

Ordet innovation i innovationsupphandling syftar inte på att en innovation upphandlas. Det är inte möjligt, eftersom det inte går att veta om en ny lösning är en innovation innan den kommit till lyckad användning i slutet av processen. Innovationsupphandling handlar i stället om avsikten: att en upphandlande organisation i sin upphandlingsprocess främjar innovation genom att efterfråga eller tillåta nya lösningar. 

Begreppet innovationsupphandling har sin bakgrund i den statliga offentliga utredningen Innovationsupphandling  (SOU 2010:56)

"Innovationsupphandling: upphandling som främjar utveckling och införande av nyskapande och bärkraftiga lösningar, innovationer." 

Offentlig verksamhet köper in varor, tjänster och byggentreprenader för att kunna producera och erbjuda samhällsservice till medborgarna. Ibland kan marknaden inte möta behoven på ett ändamålsenligt sätt; lösningar är inte tillräckligt effektiva, har för låg kvalitet, är för dyra eller saknas helt. I sådana fall finns anledning att uppmuntra till innovation i en upphandling. 

Innovationsupphandling är inte en särskild metod eller förfarande. Det rör sig snarare om ett sätt att främja utveckling i och genom en offentlig upphandling. Därmed följer innovationsupphandling samma process som all annan offentlig upphandling, med alla dess valmöjligheter. Förutsättningarna är inte annorlunda men vissa aspekter kan behöva betonas särskilt.  

Välja upphandlingsförfarande

När bör innovationsupphandling användas? 

Innovationsupphandling kan användas när en upphandlande organisation har ett behov som kan mötas av marknaden, men där den upphandlande organisationen och leverantörer har idéer om förbättringar som kan leda till utvecklade lösningar. Det kan röra sig helt nya processer eller affärsmodeller. Det kan även vara aktuellt när ett behov inte kan lösas av marknaden, utan det krävs utveckling och kanske till och med forskning, för att leverantörerna ska få fram en ny vara eller tjänst. 

Det finns situationer där det finns stora fördelar med innovationsupphandling, när marknaden eller organisationen förändras eller där det finns potential för utveckling. Exempel på detta är när: 

  • det är en bransch med hög utvecklingstakt, till exempel medicinteknik eller IT 
  • det finns ett behov av transformativa och hållbara lösningar på miljöområdet 
  • det finns en stor ekonomisk och miljömässig påverkan på produktens livscykel
  • upphandlingen har stor potential att öka resultatet i organisationens kärnverksamhet, exempelvis då det gäller teknik, arbetsmiljö, arbetsprocesser, ekonomi och slutkonsument 
  • det finns behov av att hantera akuta samhällsutmaningar, exempelvis demografiska förändringar, klimatförändringar, urbanisering och en minskande skattebas. 

Hur gör man en innovationsupphandling? 

En innovationsupphandling tar mer tid och kräver mer resurser än en upphandling där inköpet redan finns färdigt på marknaden. Den största skillnaden är att det inte bara är upphandlingsprocessen man behöver ta hänsyn till, utan även ett innovations- eller verksamhetsutvecklingsperspektiv. Eftersom det krävs ett gediget förarbete och ibland omfattande förstudier. Det är också oundvikligt att en eller flera i verksamheten påverkas när något nytt eller innovativt ska implementeras. Då kan det vara bra att söka externa projektmedel för att få utrymme att göra ett grundligt förarbete.  

Bidrag och utlysningar för innovationsprojekt  

Innovationsupphandling inom EU i Procure2Innovate 

Upphandlingsmyndigheten är tillsammans med Kammarkollegiet ett kompetenscenter inom innovationsupphandling i EU-projektet Procure2Innovate. Syftet med projektet är att utbyta erfarenheter om hur man kan stödja och uppmuntra innovationsupphandling. Projektet handlar även om att bygga upp kompetenscenter i fem EU-länder och stärka arbetet i fem EU-länder som redan har etablerade kompetenscenter.  

Om projektet Procure2Innovate och vårt deltagande 

Innovationsupphandling i internationell utblick