Start

Marknadsanalys

En marknadsanalys är när ni undersöker och analyserar marknaden inför det aktuella inköpet. Marknadsanalysen behövs för att skaffa sig kunskap om vad marknaden har att erbjuda och vilka leverantörer som finns på den. En viktig del av analysen är att ha dialog med leverantörer.

Marknadsanalysen ger goda förutsättningar för att kunna utforma ändamålsenliga och relevanta krav och villkor i upphandlingsdokumenten. Den är också viktig för att ni ska kunna genomföra upphandlingen effektivt och öka chanserna att få fler anbud.  

Kartlägga marknaden 

Det första steget är att kartlägga hur marknaden ser ut för att på bästa sätt kunna tillgodose den upphandlande organisationens behov. Tänk på att det är viktigt att ni har med er resultatet från behovsanalysen i arbetet med marknadsanalysen.

Analysera resultaten 

Efter att ni genomfört marknadsanalysen bör ni ha en bättre bild av hur upphandlingen kan genomföras och om det finns 

  • lösningar på marknaden som tillgodoser behovet 
  • behov av nya lösningar eller förbättringar  
  • behov av att leverantörer utvecklar eller forskar fram innovativa lösningar.

Oftast hjälper detta att avgöra vilken typ av upphandlingsförfarande och vilka sorters krav och villkor som är ändamålsenliga och relevanta att använda sig av.  

Tänk på att i vissa fall kan marknadsanalysen visa att det inte är lämpligt att använda resultatet från behovsanalysen som grund för formulering av upphandlingsdokumenten utan att göra justeringar.  

Det kan exempelvis handla om att ni inser att    

  • konkurrensen kommer att bli för dålig  
  • det skulle bli väldigt dyrt att ställa vissa krav och villkor 
  • marknaden inte kan erbjuda den leveranssäkerhet som krävs. 

I vissa fall kan det räcka att göra mindre justeringar, i andra fall kanske ni bedömer att det är mer ändamålsenligt att utföra delar eller hela åtagandet i egen regi. 

Behovsanalys 

Utforma upphandlingsdokument