Start

Genomför upphandlingen

I genomförandet av upphandlingen ingår bland annat att ta fram upphandlingsdokument, annonsera samt pröva och utvärdera inkomna anbud. Beslut fattas om vilken leverantör som har vunnit och meddelas till de leverantörer som deltagit i upphandlingen. En viss tid efter detta kan avtal tecknas. Genomförandet ser lite olika ut beroende på vilken typ av upphandlingsförfarande som har valts.

Föregående steg: Förbered upphandlingen

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Nya regler från 1 februari

Nya och förenklade regler för offentliga upphandlingar börjar gälla den 1 februari 2022. De nya reglerna gäller för upphandlingar under EU:s tröskelvärden och upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. Det gamla regelverket gäller fortfarande för upphandlingar som har påbörjats innan de nya reglerna träder i kraft. Allt stöd som berörs kommer därför att uppdateras löpande.

Nyheterna i de nya upphandlingsreglerna

1

Utforma upphandlingsdokument

Upphandlingsdokumenten är de dokument en upphandlande organisation använder för att beskriva och fastställa innehållet i en upphandling. De innehåller all relevant information för att leverantörer ska kunna lämna anbud som matchar det som efterfrågas.

Vi har delat upp upphandlingsdokumenten i olika avsnitt för att det ska bli lätt att få en överblick på vad som ska och kan ingå. Avsnitten speglar hur det kan vara upplagt i ett upphandlingsverktyg. Vad de olika avsnitten kallas kan dock variera mellan olika organisationer. 

2

Annonsera upphandlingen

När upphandlingsdokumenten är färdiga är det dags att annonsera upphandlingen så att leverantörer får vetskap om upphandlingen och kan lämna anbud. Alla upphandlingar som inte är direktupphandlingar ska annonseras i en registrerad annonsdatabas. Om upphandlingens värde överstiger tröskelvärdet ska ni även annonsera i EU:s gemensamma annonsdatabas TED (Tenders Electronic Daily). 

Den 1 januari 2021 trädde ett nytt regelverk i kraft. Det påverkar bland annat innehållet i upphandlingsannonser.   

Annonsera 

3

Pröva och utvärdera anbuden

När anbudstiden gått ut är det dags att öppna och utvärdera de anbud som kommit in. Ni ska pröva leverantören och anbuden mot de krav ni ställt i upphandlingsdokumenten. Därefter utvärderar ni vilket anbud som är mest ekonomiskt mest fördelaktigt.

Absolut sekretess gäller tills beslut har fattats om tilldelning, att göra om eller avbryta upphandlingen.

4

Tilldela avtalet

Efter att ni har utvärderat anbuden är det dags att besluta vilken eller vilka anbudsgivare som ska tilldelas avtalet.

5

Avsluta upphandlingen

Avbryta en upphandling

Ibland kan det finnas behov av att avbryta en upphandling. Det är tillåtet om ni har sakliga skäl och följer de upphandlingsrättsliga principerna. 

Sakliga skäl för att avbryta en upphandling kan, enligt domstol, till exempel vara  

  • bristande konkurrens
  • oförutsedda händelser
  • felaktigt utformad utvärderingsmodell
  • ett alltför högt pris.

Det är upp till er att styrka att det faktiskt föreligger sakliga skäl för att avbryta upphandlingen. 

Avbryta en upphandling

Överprövning och andra rättsliga medel

Om potentiella leverantörer anser att ni har agerat felaktigt i samband med upphandlingen har de i vissa fall möjlighet att ansöka om överprövning och skadestånd i domstol. Utöver detta finns situationer där tillsynsmyndigheten Konkurrensverket måste eller kan ansöka om att ni ska betala en så kallad upphandlingsskadeavgift. Genom öppen och tydlig kommunikation kan ni förebygga missförstånd som exempelvis kan leda till onödiga överprövningar.