Startsida

Frågor från leverantörer

För att leverantörerna ska kunna lämna kompletta anbud behöver de få all relevant information. Om leverantörerna upplever att något är otydligt har de alltid möjlighet att ställa frågor och få svar från den upphandlande organisation inom en angiven tid.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt

 • lagen om offentlig upphandling (LOU)
 • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Kompletterande upplysningar - ”frågor och svar” 

En upphandlande myndighet eller enhet (upphandlande organisation) ska på begäran av en leverantör lämna kompletterande upplysningar om upphandlingsdokumenten senast sex dagar före angiven sista dag för att lämna anbud. En förutsättning är att leverantören har begärt upplysningarna i god tid. 

Om upphandlande organisation använder ett påskyndat förfarande ska sådana kompletterande upplysningar istället lämnas senast fyra dagar före angiven sista dag för anbud. 

Påskyndat förfarande 

Ange sista datum

Ange ett sista datum för att ta emot frågor så att alla anbudsgivare har möjlighet att ta del av svaren innan de lämnar in sina anbud. 

Lämna kompletterande upplysningar 

Kompletterande upplysningar ska lämnas skriftligen till alla leverantörer som deltar i upphandlingen. Alla leverantörer ska få ta del av informationen vid en och samma tidpunkt oavsett vem som begärt de kompletterande upplysningarna. Uppdatera informationen via upphandlingssystemet och/eller på organisationens webbplats.

 

Muntlig kommunikation får endast användas under upphandlingen om den inte avser de väsentliga delarna av upphandlingen. Den upphandlande organisationen ska då dokumentera alla uppgifter som är av betydelse för upphandlingen.

Förlänga tidsfristen för anbud 

Alla leverantörer ska kunna få kännedom om all den information som behövs för att utarbeta ett anbud. Anbudstiden kan därför behöva förlängas.

För upphandlingar över tröskelvärdena har två situationer reglerats där tidsfristen för att komma in med anbud ska förlängas.

 • Den upphandlande organisationen har inte lämnat sådana kompletterande upplysningar som avses ovan inom de tidsfrister som gäller. 
 • Den upphandlande organisationen gör väsentliga ändringar i upphandlingsdokumenten. Vad som avses med väsentlig förändring beror på omständigheterna i den enskilda upphandlingen. En måttstock kan vara om en leverantör som avstått från att lämna anbud, efter ändringen bedömer att upphandlingen är av intresse.

Förlängning av tidsfristen ska stå i proportion till informationens eller ändringens vikt. I några fall finns särskilda regler om förlängning av tidsfrister (nämligen vid förhandlat förfarande med föregående annonsering respektive förfarande för inrättande av innovationspartnerskap).  

Förhandlat förfarande 

Innovationspartnerskap 

Källhänvisningar

 • 12 kap. 11 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – kompletterande upplysningar om upphandlingsdokumenten (över tröskelvärdena)
 • 12 kap. 11 § lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) - kompletterande upplysningar om upphandlingsdokumenten (över tröskelvärdena)
 • 19 kap. 28 § LOU – kompletterande upplysningar om upphandlingsdokumenten (under tröskelvärdena)
 • 19 kap. 28 § LUF – kompletterande upplysningar om upphandlingsdokumenten (under tröskelvärdena)
 • 12 kap. 5 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - muntlig kommunikation (över tröskelvärdena)
 • 12 kap. 5 § lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – muntlig kommunikation (över tröskelvärdena)
 • 19 kap. 16 § LOU – muntlig kommunikation (under tröskelvärdena) 
 • 19 kap. 16 § LUF - muntlig kommunikation (under tröskelvärdena)11 kap. 8 § LOU – förlängning av tidsfristerna (över tröskelvärdena)
 • 11 kap. 8 § LUF – förlängning av tidsfristerna (över tröskelvärdena)