Start

Frågor från leverantörer

För att leverantörerna ska kunna lämna kompletta anbud behöver de få all relevant information. Om leverantörerna upplever att något är otydligt har de alltid möjlighet att ställa frågor och få svar från den upphandlande organisation inom en angiven tid.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt

  • lagen om offentlig upphandling (LOU)
  • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Kompletterande upplysningar – ”frågor och svar” 

En upphandlande myndighet eller enhet (en upphandlande organisation) ska på begäran av en leverantör lämna kompletterande upplysningar om upphandlingsdokumenten senast sex dagar före angiven sista dag för att lämna anbud. En förutsättning är att leverantören har begärt upplysningarna i god tid. 

Om upphandlande organisation använder ett påskyndat förfarande ska sådana kompletterande upplysningar i stället lämnas senast fyra dagar före angiven sista dag för anbud. 

Påskyndat förfarande

Ange sista datum

Ange ett sista datum för att ta emot frågor så att alla anbudsgivare har möjlighet att ta del av svaren innan de lämnar in sina anbud.

Lämna kompletterande upplysningar 

Kompletterande upplysningar ska lämnas skriftligen till alla leverantörer som deltar i upphandlingen. Alla leverantörer ska få ta del av informationen vid samma tidpunkt oavsett vem som begärt de kompletterande upplysningarna. 

Förlänga tidsfristen för anbud 

Alla leverantörer ska kunna få kännedom om all den information som behövs för att utarbeta ett anbud. Anbudstiden kan därför behöva förlängas.

Två situationer har reglerats där tidsfristen för att komma in med anbud ska förlängas.

  • Den upphandlande organisationen har inte lämnat sådana kompletterande upplysningar som avses ovan inom de tidsfrister som gäller. 
  • Den upphandlande organisationen gör väsentliga ändringar i upphandlingsdokumenten. Vad som avses med väsentlig förändring beror på omständigheterna i den enskilda upphandlingen. En måttstock kan vara om en leverantör som avstått från att lämna anbud efter ändringen bedömer att upphandlingen är av intresse.

Förlängning av tidsfristen ska stå i proportion till informationens eller ändringens vikt. I några fall finns särskilda regler om förlängning av tidsfrister (nämligen vid förhandlat förfarande med föregående annonsering respektive förfarande för inrättande av innovationspartnerskap).

Förhandlat förfarande 

Innovationspartnerskap

Muntlig kommunikation 

Muntlig kommunikation får endast användas under särskilda förutsättningar. Vid upphandling över tröskelvärdena får muntlig kommunikation användas om den inte avser de väsentliga delarna av upphandlingen. Vid upphandling under tröskelvärdena, och vid upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster, får muntlig kommunikation användas som ett komplement om den upphandlande organisationen bedömer att det är lämpligt. 

I båda fallen ska den upphandlande organisationen då dokumentera alla uppgifter som är av betydelse för upphandlingen. Kompletterande information om upphandlingsdokumenten ska dock alltid lämnas skriftligen. De grundläggande principerna sätter ramarna för den muntliga kommunikationen.