Start

Socialt hållbar upphandling

Offentlig upphandling bidrar till ett socialt hållbart samhälle. Till exempel genom att säkerställa att de varor och tjänster som upphandlas kan användas av alla oavsett funktionsförmåga eller bidra till att personer som står utanför arbetsmarknaden får anställning. Upphandlande organisationer kan även främja rimliga anställningsvillkor genom att ställa krav på skäliga arbetsvillkor för de personer som ska utföra offentliga kontrakt både i och utanför Sverige.

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättvisa skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum och där alla är delaktiga i samhällsutvecklingen.  

När upphandlande organisationer tar social hänsyn i upphandlingar medverkar de till att använda skattemedel på ett ansvarsfullt sätt. Det bidrar till att skapa ett socialt hållbart samhälle. Upphandlingsreglerna innebär inte bara möjligheter att inkludera sociala hänsyn vid upphandling, utan också vissa skyldigheter. Det gäller vissa arbetsrättsliga villkor och säkerställandet av tillgänglighet. 

Arbetsrättsliga villkor  

Om det finns risk för oskäliga arbetsvillkor ska villkor om lön, semester och arbetstid ofta ställas i en upphandling. Villkoren ska som huvudregel bestämmas enligt den lägsta nivå som följer av ett centralt kollektivavtal.  

Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal 

Ansvarsfulla leveranskedjor 

Många av de varor som offentlig sektor köper in tillverkas i komplexa leveranskedjor i länder där det finns betydande hållbarhetsrisker när det gäller mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och korruption. Upphandlande organisationer kan ställa krav på att leverantören hanterar dessa risker för att förbättra villkoren. 

Ansvarsfulla leveranskedjor 

Upphandla för jämställdhet

I ett jämställt samhälle svarar all offentligt finansierad verksamhet mot både kvinnors och mäns villkor och behov.  Offentliga organisationer kan bidra till jämställdhet genom att i upphandling ställa jämställdhetskrav på leverantörer, varor, tjänster och byggentreprenader.

Upphandla för jämställdhet

Upphandla tillgängliga varor och tjänster  

I Sverige har ungefär 20 procent av befolkningen någon form av funktionsnedsättning. Tillgänglighet handlar om att skapa möjligheter för alla i befolkningen att kunna delta i samhället på jämlika villkor, oavsett funktionsförmåga. Genom att vid offentliga inköp ställa krav på tillgänglighet kan vi bidra till ett samhälle där alla kan vara delaktiga Det finns i vissa upphandlingslagar och annan lagstiftning krav på att hänsyn ska tas till alla användares behov och förutsättningar.  

Upphandla varor och tjänster som är tillgängliga för alla  

Arbetsmiljö 

Upphandlande organisationer kan vid offentlig upphandling beakta arbetsmiljöfrågor och verka för att leverantören ska ha ett väl fungerande arbetsmiljöarbete.  

Arbetsmiljö 

Främjande av lika rättigheter och möjligheter 

Upphandlande organisationer har möjlighet att bidra till lika rättigheter och möjligheter vid offentlig upphandling och att motverka diskriminering. En del statliga myndigheter är i vissa fall skyldiga att ställa särskilda villkor för att förhindra diskriminering hos leverantören.   

Främjande av lika rättigheter och möjligheter 

Sysselsättningskrav 

Upphandling kan också användas som verktyg att skapa sysselsättning, genom att erbjuda personer som står långt ifrån arbetsmarknaden möjlighet till anställning i samband med upphandling. Offentliga kontrakt kan användas som en väg in för individer som har svårt att få jobb, till exempel nyanlända, personer med funktionsnedsättning eller ungdomar. Samtidigt stärks företagens möjlighet till kompetensförsörjning. 

Sysselsättningskrav 

Barns rättigheter i upphandling 

Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020. Det innebär att upphandlande organisationer behöver ta hänsyn till vilka konsekvenser en upphandling kan få för barn. Lagen kommer att stärka barns mänskliga rättigheter i praktiken.  

Barns rättigheter i upphandling 

Rättvis handel 

Genom att ta hänsyn till rättvis handel vid upphandling kan upphandlande organisationer bidra till att skapa bättre förutsättningar för odlare och arbetare i länder med utbredd fattigdom. 

Rättvis handel