Start

Upphandla varor, tjänster och miljöer som är tillgängliga för alla

I Sverige har ungefär 20 procent av befolkningen någon form av funktionsnedsättning. Tillgänglighet handlar om att skapa möjligheter för alla i befolkningen att kunna delta i samhället på jämlika villkor, oavsett funktionsförmåga. Genom att vid offentliga inköp utgå från universell utformning och ställa krav på tillgänglighet kan vi bidra till det. Dessutom finns det i vissa upphandlingslagar och annan lagstiftning krav på att hänsyn ska tas till alla användares behov och förutsättningar.

Tillgänglighetskrav vid upphandling

Vid offentliga inköp ska hänsyn tas till alla användares behov och olika förutsättningar. Enligt upphandlingslagarna är upphandlande myndigheter och enheter i vissa fall skyldiga att ställa krav på tillgänglighet. När det som upphandlas ska användas av fysiska personer och summan av upphandlingen är högre än tröskelvärdet måste tillgänglighetskrav ställas. Produkter och tjänster som upphandlande myndigheter och enheter köper in behöver alltså ofta vara tillgängliga för alla, oavsett funktionsförmåga. 

Universell utformning för att alla ska kunna ta del av samhället

Det är viktigt att upphandlande myndigheter och enheter i ett tidigt skede av upphandlingsprocessen tillämpar principen om universell utformning, det vill säga tänker strategiskt för att säkerställa att miljöer, produkter och tjänster ska kunna användas av så många som möjligt och inte på förhand utesluter vissa användare. Utformningen ska bygga på likvärdighet, flexibilitet, enkel och intuitiv användning, uppfattbar information, tolerans för misstag, låg fysisk ansträngning och storlek för åtkomst och användning 

En byggnads/plats utformning ska inte tillåta att vissa användargrupper isoleras eller utmärks; eller prioriterar vissa användargrupper framför andra. Gör det möjligt för alla att till exempel använda en huvudentré. Eller att hissar eller ramper som kompletterar trappor, alltid finns i direkt anslutning till trapporna för att ingen ska känna sig utpekad.

Universellt utformad trappa
Universellt utformad trappa där en ramp som kompletterar trapporna finns inbyggd i trappan.

Inredning och olika former av utrustning ska vara enkel att använda oberoende av användarens erfarenhet, kunskap, språkförmågor eller koncentrationsnivå. Det ska exempelvis vara uppenbart hur utrustning som till exempel vattenblandare och torkmöjligheter vid toaletter ska användas utan förberedelse eller instruktion. 

Begreppen tillgänglighet och universell utformning

Ofta sammankopplas begreppen tillgänglighet och universell utformning, ibland till och med som synonymer till varandra. 

  • Tillgänglighet handlar om (ofta mätbara) kriterier för att den byggda miljön, produkten eller tjänsten ska fungera för personer med funktionsnedsättning.
  • Universell utformning handlar om ett koncept eller strategi för att möta hela den mänskliga mångfalden .

Tillgänglighetskrav kan mötas på många olika sätt, vilket också gäller för universell utformning. Men medan tillgänglighetskraven i praktiken ofta får karaktären av särlösningar, är strävan att med hjälp av universell utformning hitta integrerade lösningar som inte är utpekande eller utmärkande för någon användare.

Tillgängliga miljöer, varor och tjänster är bra för alla

Vi är alla olika och har olika behov. Personer med olika former av funktionsnedsättningar har behov av tillgängliga varor och tjänster för att fungera i samhället. Men vem som helst kan behöva tillgång till tillgängliga varor, tjänster och miljöer i olika situationer och faser i livet. Sinnen, uppfattning och koncentration kan till exempel störas när du är trött, stressad eller blir äldre. Det kan då vara svårt för dig att ta till dig information från en webbplats som är dåligt strukturerad, innehåller många obegripliga länkar, eller har alltför många bilder som inte är relevanta. Fysisk otillgänglighet kan också påverka dig. När du till exempel försöker komma upp med en barnvagn på en hög trottoarkant eller när du går på kryckor eller har en tung resväska och vill komma in i en buss med trång dörr och högt insteg. Universellt utformade och tillgängliga lösningar inom olika områden är nödvändiga för personer med funktionsnedsättning, men är bra för alla.

Tillgänglighetskrav i upphandlingens olika steg

Inköpsmodell med tre faser, förbereda, upphandla och realisera avtalet.
Inköpsmodell med tre faser, förbereda, upphandla och realisera avtalet.

Inspirerande exempel

Webbinarium om tillgänglighet i upphandling

Lär dig mer om att använda offentlig upphandling som ett verktyg för att skapa delaktighet i samhället för alla oavsett funktionsförmåga. Se det webbinarium som vi höll tillsammans med Myndigheten för delaktighet (MFD) i november 2019.

Funktionsnedsättning och funktionshinder

Funktionsnedsättning beskriver nedsättning av funktionsförmåga, som kan vara fysisk, psykisk eller intellektuell, enligt Socialstyrelsens termbank. Funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.

Funktionsnedsättning innefattar många olika variationer i mänskliga förmågor och funktioner. En funktionsnedsättning kan vara permanent, tillfällig eller förekomma i vissa miljöer eller sammanhang. Det kan handla om 

  • nedsatt rörelseförmåga 
  • nedsatt syn 
  • nedsatt hörsel, dövhet, dövblindhet samt nedsatt röst- och talfunktion
  • nedsatt kognitiv förmåga
  • besvär i andningsorgan, allergier eller överkänslighet
  • andra nedsättningar och variationer i funktionsförmåga.