Start

Upphandla varor, tjänster och miljöer som är tillgängliga för alla

I Sverige har ungefär 20 procent av befolkningen någon form av funktionsnedsättning. Tillgänglighet handlar om att skapa möjligheter för alla i befolkningen att kunna delta i samhället på jämlika villkor, oavsett funktionsförmåga. Genom att vid offentliga inköp ställa krav på tillgänglighet kan vi bidra till det. Dessutom finns det i vissa upphandlingslagar och annan lagstiftning krav på att hänsyn ska tas till alla användares behov och förutsättningar.

Tillgänglighetskrav vid upphandling

Vid offentliga inköp ska hänsyn tas till alla användares behov och olika förutsättningar. Enligt upphandlingslagarna är upphandlande myndigheter och enheter i vissa fall skyldiga att ställa krav på tillgänglighet. När det som upphandlas ska användas av fysiska personer och summan av upphandlingen är högre än tröskelvärdet måste tillgänglighetskrav ställas. Produkter och tjänster som upphandlande myndigheter och enheter köper in behöver alltså ofta vara tillgängliga för alla, oavsett funktionsförmåga. 

Tillgängliga varor och tjänster är bra för alla

Personer med olika former av funktionsnedsättningar har behov av tillgängliga varor och tjänster för att fungera i samhället. Men vem som helst kan behöva tillgång till tillgängliga varor tjänster i olika situationer.  Sinnen, uppfattning och koncentration kan till exempel störas när du är trött eller stressad. Det kan då vara svårt för dig att ta till dig  information från en webbplats som är dåligt strukturerad, innehåller många obegripliga länkar, eller har  alltför många bilder som inte är relevanta. Fysisk otillgänglighet kan också påverka dig. När du till exempel försöker komma upp med en barnvagn på en hög trottoarkant eller när du går på kryckor eller har en tung resväska och vill komma in i en buss med trång dörr och högt insteg. Tillgängliga lösningar inom olika områden är nödvändiga för personer med funktionsnedsättning, men är bra för alla.

Tillgänglighetskrav i upphandlingens olika steg

Inköpsmodell med tre faser, förbereda, upphandla och realisera avtalet.
Inköpsmodell med tre faser, förbereda, upphandla och realisera avtalet.

Inspirerande exempel

Webbinarium om tillgänglighet i upphandling

Lär dig mer om att använda offentlig upphandling som ett verktyg för att skapa delaktighet i samhället för alla oavsett funktionsförmåga. Se det webbinarium som vi höll tillsammans med Myndigheten för delaktighet (MFD) i november 2019.

Funktionsnedsättning och funktionshinder

Funktionsnedsättning beskriver nedsättning av funktionsförmåga, som kan vara fysisk, psykisk eller intellektuell, enligt Socialstyrelsens termbank. Funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.  

Funktionsnedsättning innefattar många olika variationer i mänskliga förmågor och funktioner. En funktionsnedsättning kan vara permanent, tillfällig eller förekomma i vissa miljöer eller sammanhang.  Det kan handla om 

  • nedsatt rörelseförmåga 
  • nedsatt syn 
  • nedsatt hörsel, dövhet, dövblindhet samt nedsatt röst- och talfunktion
  • nedsatt kognitiv förmåga
  • besvär i andningsorgan, allergier eller överkänslighet
  • andra nedsättningar och variationer i funktionsförmåga.