Start

Förbered upphandling av tillgängliga varor, tjänster och miljöer

Innan ni genomför upphandlingar med krav på tillgänglighet behöver ni planera och förbereda arbetet. Där ingår att kartlägga och analysera behoven och marknaden.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt 

 • lagen om offentlig upphandling (LOU) 
 • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) 

Om den generella inköpsprocessen

Illustration över förberedelsefasen i en upphandling
Förberedelsefasen i en upphandling

Vad säger lagen om att ställa krav på tillgänglighet

Enligt upphandlingslagarna (och de EU-direktiv som lagstiftningen genomför) är upphandlande myndigheter och enheter (upphandlande organisationer) i vissa fall skyldiga att ställa krav på tillgänglighet.

Om värdet av en upphandling är högre än gällande tröskelvärden och det som upphandlas ska användas av fysiska personer ska sådana krav som regel alltid ställas. Det gäller oavsett om det som köps in ska användas av medarbetare på den upphandlande organisationen eller av allmänheten. 

Skyldigheten innebär att i alla upphandlingar där kontraktsföremålet ska användas av fysiska personer ska varje upphandlande organisation göra en bedömning om det är relevant att ställa krav på tillgänglighet. 

Undantag endast om det finns särskilda skäl

Undantag får göras, men endast om det finns särskilda skäl. Det är den upphandlande organisationen som har bevisbördan för att visa att det finns sådana särskilda skäl och skälen ska vara kopplade till föremålet för upphandlingen. 

En situation där undantagsbestämmelsen skulle kunna vara aktuell är där det redan från början står klart att det som ska upphandlas inte kommer att användas av personer med funktionsnedsättning. 

Oavsett om undantagsbestämmelsen är tillämplig eller inte, kan de bestämmelser som finns i speciallagstiftningen om krav på tillgänglighet vad gäller byggnadsverk eller inom kollektivtrafikområdet vara tillämpliga. 

Bestämmelserna om tillgänglighet gäller vid upphandlingar vars värde överstiger de så kallade tröskelvärdena. För upphandlingar under tröskelvärdena och vid upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster gäller inte bestämmelserna om tillgänglighet. Även i de upphandlingarna bör tillgänglighetskrav dock övervägas.

Tröskelvärden och direktupphandlingsgränser 

Men även om det inte finns någon skyldighet i lagen att ställa krav på tillgänglighet så kan man gärna göra det ändå, så länge man följer upphandlingsprinciperna.

Vi har tagit fram en checklista för att bedöma om krav på tillgänglighet ska ställas.

Checklista för tillgänglig upphandling 

Förutsättningar att ställa krav på tillgänglighet 

För att öka förutsättningarna för att kunna genomföra inköp med krav på tillgänglighet är det avgörande att det finns ett stöd för detta hos verksamhetens ledning. Innan det ställs villkor behöver arbetet därför vara förankrat hos ledningen och internt i verksamheten.

Ledningen behöver inte minst ha kännedom om förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken. I förordningen står det bland annat att alla statliga myndigheter har ansvar för att lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheterna ska medverka till att personer med funktionsnedsättning får full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor. 

Fokus delaktighet - ett verktyg för att förbättra tillgängligheten (mfd.se)

Planera upphandling med tillgänglighetskrav

Innan ni genomför upphandlingar med villkor som syftar till att öka tillgängligheten behöver ni planera och förbereda arbetet. Ett första steg är att beskriva syfte, krav och vad som ska uppnås innan ni ställer krav på tillgänglighet. Vilka behov är det som ska tillgodoses? Vad är målet och syftet med upphandlingen? 

I planeringsfasen hanterar ni följande uppgifter: 

 • Definiera mål och syfte för arbetet med tillgänglighet i den aktuella upphandlingen.
 • Planera vad som behöver kartläggas och analyseras inför upphandlingen. 
 • Identifiera samarbetspartners. 

Definiera mål och syfte samt förbered upphandlingen

Det är viktigt att definiera vilket mål och syfte ni som upphandlande organisation har med att arbeta med tillgänglighetskrav i den aktuella upphandlingen. En tydlig målsättning är en förutsättning för att kunna följa upp om önskade resultat har uppnåtts. 

Under planeringsfasen inleder ni arbetet med bedömningen om det är aktuellt att ställa krav på tillgänglighet. I vissa fall är det obligatoriskt enligt upphandlingslagarna att ställa sådana krav.

Kartlägga upphandling med tillgänglighetskrav

I kartläggningsfasen är det centralt att fastställa inom vilka områden ni behöver ställa tillgänglighetskrav. Definiera målgruppen tydligt. Målgruppen kan vara allmänheten så väl som personer som arbetar på den upphandlande organisationen. 

Ni ska även identifiera de frågeställningar ni behöver kartlägga och analysera vidare. Det kan exempelvis vara: 

 • Vilka risker för brister i tillgängligheten finns det för aktuell vara eller tjänst som ska upphandlas? 
 • Vilka krav är lämpliga att ställa? 
 • Hur ser förutsättningarna ut för tillgängliga varor och tjänster? 
 • Hur kan dialog föras med potentiella leverantörer?

Analysera förutsättningarna för tillgänglighetskrav

Under analysfasen gör ni en bedömning av förutsättningarna för att ställa tillgänglighetskrav i den aktuella upphandlingen genom att analysera den kunskap som samlats in under planerings- och kartläggningsfaserna. 

En större eller mindre del av analysen kan redan vara genomförd på en övergripande nivå i samband med policy- och strategibeslut. Vid större upphandlingar eller för att anpassa till lokal och regional nivå kan ni ändå behöva göra en mer ingående analys för att kunna göra en korrekt bedömning av just den upphandlingen. 

Om det finns tydliga ledningsbeslut hur verksamheten ska arbeta med tillgänglighet, exempelvis genom en likabehandlingsplan, inköpspolicy eller liknande, kan analysfasen redan vara genomförd på en övergripande nivå genom dessa policy- eller strategibeslut. 

I analysfasen hanterar ni bland annat följande uppgifter: 

 • Gör en marknadsanalys
 • Gör en analys av förutsättningarna för aktuell bransch på den lokala eller regionala marknaden
 • För dialog med aktuella aktörer
 •  Analysera vilka krav som är lämpliga att ställa i upphandlingen. 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

En viktig utgångspunkt i upphandling är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige skrev under 2009. FN uttrycker att det är oacceptabelt att använda offentliga medel i upphandling för att skapa eller vidmakthålla den ojämlikhet som oundvikligen blir följden av otillgängliga tjänster och anläggningar. 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Regeringens webbplats)