Vad är statsstöd?

Statsstöd är förbjudet om det inte godkänts av Europeiska kommissionen eller utformats enligt vissa undantags­regler. Vad som är statsstöd följer av artikel 107.1 fördraget om Europeiska Unionens funktions­sätt.

Begreppet statsstöd 

Begreppet statsstöd i artikel 107.1 EUF-fördraget har utvecklats genom EU-domstolens rättspraxis och innehåller flera rättsliga kriterier (rekvisit). Vissa kriterier påminner om varandra och både antalet kriterier och gränserna mellan de olika kriterierna kan beskrivas på olika sätt. En åtgärd måste uppfylla alla dessa kriterier för att vara ett statsstöd.  

Artikel 107.1 EUF-fördraget 

Om inte annat föreskrivs i fördragen, är stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, oförenligt med den inre marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna.

Statsstödsreglerna finns för att skydda konkurrensen på den inre marknaden. Enligt EU-domstolen är statsstöd ett rättsligt begrepp som bygger på en objektiv analys av faktiska omständigheter. Det som avgör om en åtgärd är ett statsstöd är vilka följder den kan få för konkurrensen. Vad de politiker som beslutar om åtgärden vill uppnå med åtgärden (exempelvis att säkerställa bostadsförsörjningen) har ingen betydelse för bedömningen av om åtgärden är ett statsstöd. Syftet med åtgärden är däremot viktigt när kommissionen bedömer om ett statsstöd kan godkännas. 

Kriterierna i begreppet statsstöd 

Begreppet statsstöd delas här in i följande fem kriterier: 

  1. Åtgärden ska kunna kopplas till det offentliga och ska finansieras med offentliga medel (offentliga medel) 
  2. Åtgärden ska vara riktad till vissa verksamheter eller viss produktion (selektivitet) 
  3. Verksamheter som åtgärden riktar sig till ska bedriva ekonomisk verksamhet (företag) 
  4. Åtgärden ska ge mottagaren en fördel (gynnande) 
  5. Åtgärden ska snedvrida eller hota att snedvrida konkurrensen och påverka handeln mellan EU:s medlemsstater (konkurrens och samhandel). 

Stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd) 

Stöd av mindre betydelse är ett stöd till lågt värde som under vissa förutsättningar inte uppfyller alla kriterier i begreppet statsstöd som definieras i artikel 107.1 EUF-fördraget och därför inte är ett statsstöd. Stöd av mindre betydelse kallas även för de minimis-stöd eller försumbart stöd. 

Mer information om stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd) 

Genomförandeförbudet 

Stat, kommun och region får inte vidta eller ändra en stödåtgärd förrän kommissionen har godkänt stödet. Genomförandeförbudet innebär att allt statsstöd måste anmälas till och godkännas av kommissionen (artikel 108.3 EUF-fördraget) om det inte utformas enligt vissa undantagsbestämmelser som kommissionen beslutat, innan det får lämnas. Statsstöd som lämnas i strid mot genomförandeförbudet är olagligt stöd. 

Mer information om genomförandeförbudet

Lag om tillämpning av EU:s statsstödsregler (riksdagens webbplats)

Film: Vad betyder statsstödsreglerna för kommuner och regioner?

Senast uppdaterad:

Relaterad information