Start

Statsstödsfrågor om finansiering av regionala flygplatser

Vi redogör för de olika statsstödsregler som kan användas när en kommun eller region ska finansiera en olönsam regional flygplats.

De flesta regionala flygplatser i Sverige finansieras av en eller flera kommuner och regioner. Staten, genom Trafikverket, medfinansierar stödet till många regionala flygplatser under förutsättning att inblandade kommuner och regioner följer statsstödsreglerna. Det är den kommun eller region som för över medel direkt till flygplatsverksamheten som tar ansvaret för att den samlade finansieringen av flygplatsen följer EU:s statsstödsregler. För de flesta regionala flygplatser behövs löpande driftstöd. 

Statsstödsregler som kan användas vid finansiering av flygplats

Det finns flera olika statsstödsregler som kan användas när en kommun eller region ska finansiera en olönsam flygplats.

Stöd enligt de minimis-reglerna

Det enklaste sättet att ge stöd till den regionala flygplatsen är att bevilja stöd i enlighet med den så kallade allmänna de minimis-förordningen. Det innebär att flygplatsen får ta emot stöd om maximalt 300 000 euro under en period av tre år.

Eftersom behovet av driftstöd i de allra flesta fall överstiger 300 000 euro per treårsperiod innebär det att möjligheterna att lämna stöd enligt de minimis-reglerna är begränsade.

Förordningar om stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd)

Statsstöd enligt kommissionens allmänna gruppundantagsförordning (GBER)

Kommunernas och regionernas finansiering av flygplatserna görs i de flesta fall enligt villkoren i artikel 56 a i kommissionens allmänna gruppundantagsförordning (GBER). För att kommunen eller regionen ska ha möjlighet att tillämpa GBER får flygplatsen inte ha fler än 200 000 passagerare per år. 

Den allmänna gruppundantagsförordningen (GBER)

Statsstöd enligt SGEI-reglerna

Kommuner som har flygplatser med fler än 200 000 passagerare per år måste lämna statsstöd enligt andra statsstödsregler. År 2021 är det tre regionala flygplatser som får stöd enligt andra statsstödsregler nämligen statsstödsreglerna om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI-reglerna). 

Hur lämnar en kommun eller region stöd enligt SGEI-beslutet?

Hur beaktar kommunen eller regionen andra statsstöd till flygplatsen?

Om flygplatsen mottar andra stöd, exempelvis stöd i form av omställningsstöd, hyresnedsättningar eller offentliga garantier från Riksgälden, eller om flygplatsen kan få försäkringsersättning för kostnaderna, måste motsvarande belopp dras av från stödet. Om andra stöd eller försäkringsutbetalningar tillfaller flygplatsen i efterhand, måste de återkrävas från flygplatsen av kommunen eller regionen. En krona i kostnad kan alltså som högst ligga till grund för att betala ut en krona i stöd. 

Olagligt statsstöd

Om det offentliga (stat, kommun eller region) ger ett otillåtet statsstöd kan kommissionen besluta att medlemsstaten ska kräva tillbaka stödet från stödmottagaren, med ränta. Det gäller även om det leder till att stödmottagaren hamnar i en sådan situation att den sedan går i konkurs.

Stödgivande myndigheter är skyldiga att återkräva statsstöd som lämnats i strid mot genomförandeförbudet, enligt lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. Även en svensk domstol kan pröva om en åtgärd utgör ett statsstöd som skulle ha anmälts till kommissionen.

Återkrav, tillsyn och statsstödsfrågor i domstol

Regionala flygplatser som får stöd enligt reglerna i den allmänna gruppundantagsförordningen (GBER) 

Kommunernas finansiering av flygplatserna görs i de flesta fall enligt villkoren i artikel 56 a i kommissionens allmänna gruppundantagsförordning (GBER). GBER är en förordning som kommissionen beslutat.

Större regionala flygplatser som får stöd enligt SGEI-reglerna

I Sverige får tre regionala flygplatser (Skellefteå, Kalmar och Sundsvall) stöd som godkänts av kommissionen, enligt villkoren i kommissionens rambestämmelser om tillämpningen av statsstödsreglerna på tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI-rambestämmelserna). 

Regionala flygplatser som ännu inte fått stöd enligt statsstödsreglerna

Det finns ett mindre antal regionala flygplatser i Sverige som ännu inte fått stöd enligt statsstödsreglerna, exempelvis eftersom de inte tidigare har fått löpande stöd för driften av flygplatsen.