Start

Beställarnätverk

Genom beställarnätverk kan offentliga verksamheter arbeta tillsammans med behovsanalys, marknadsdialog och aktiviteter. Upphandlande myndigheter och enheter kan få större inflytande på marknaden genom att samordna sin köpkraft genom beställarnätverk, för att möta gemensamma behov.

I beställarnätverk kan beställare på nationell, regional och lokal nivå tillsammans arbeta med behovsanalys, marknadsdialog och innovationsaktiviteter inför upphandling. Ett beställarnätverk ger ett underlag för de medverkande organisationerna att gemensamt eller var för sig genomföra upphandlingar. Offentlig upphandling är ett kraftfullt strategiskt verktyg för att driva behovsbaserad innovation för ett hållbart samhälle. Men sin samlade köpkraft kan beställarnätverk vara motorn i ett innovationssystem.  

Den samlade köpkraften ökar också incitamenten för små och medelstora företag att investera i utveckling eftersom det ökar möjligheten att göra affärer med fler offentliga kunder. Nya sorters marknader kan skapas som kan leda till en större samhällspåverkan till nytta för näringsliv, det offentliga och medborgarna. 

För att öka nyttan och effekten av nätverkens arbete är det viktigt med spridning av lärdomar, kunskap, erfarenheter samt metoder och verktyg såväl inom nätverket som till andra aktörer utanför nätverken. 

Fördelar med beställarnätverk 

Beställarnätverk är en möjlighet att tillsammans åstadkomma något som är utmanande eller omöjligt att uppnå var och en för sig. Genom samlad köpkraft och expertis kan nätverket få en starkare röst på marknaden och driva utveckling för att möta samhällsutmaningar. Det är ett sätt att ändra förutsättningarna på marknaden och göra framtida upphandlingar mer träffsäkra.  

Beställarnätverk är inte en samordnad upphandling och handlar heller inte om enskilda upphandlingar. Det är upphandlingsförberedande nätverk som utvecklar marknaden och leder leverantörer i en viss riktning. Beställarnätverk handlar om att utveckla förutsättningar för framtida upphandlingar, inte nödvändigtvis om att upphandla tillsammans. Samverkan är också ett sätt att minska risker och samtidigt driva utveckling och innovation.

Film: Beställarnätverk för strategisk styrning mot hållbara mål 

Den interna organisationen behöver: 

 • Arbeta mot samma mål. 
 • Tillsammans prioritera behov. 
 • Föra dialog och eventuellt ingå samarbeten med marknadsaktörer. 
 • Förändringsleda för att nya lösningar och innovationer ska nå sin fulla potential. 
 • Och utöver det möjliggöra upphandling av resultaten. 

Det finns ett antal faktorer som är avgörande för framgången i att starta och driva beställarnätverk.

Framgångsfaktorer för beställarnätverk  

Vad gör beställarnätverk?

Ett beställarnätverk samlar köpkraft, kompetens och resurser från olika parter i ett samarbete som möjliggör förnyelse, utveckling och innovation inom ett specifikt område. Genom att samlas kring en gemensam utmaning, ett behov eller ett befintligt problem kan nätverket locka företag att intressera sig för området. 

Nätverkets samlade kompetens är hög och det utgör ett kunskaps- och kompetenscentrum inom sitt valda område. Det fungerar som ett nav för de behov som ska tillfredsställas för nätverkets projekt och samarbetspartners. 

Ett beställarnätverk arbetar med: 

 • förberedande arbete inför upphandling av nya lösningar och innovationer, exempelvis behovsarbete, marknadsundersökning och kompetenshöjande aktiviteter 
 • utvecklings- och innovationsdrivande aktiviteter, exempelvis innovationstävlingar och öppen innovation 
 • test och verifiering av nya lösningar 
 • att generera, bearbeta och förvalta metoder, verktyg och ny kunskap 
 • att inhämta, paketera och sprida kunskap och erfarenheter 
 • att vara ämnes- och verksamhetsexpert i utvecklingsprojekt och i samordnade upphandlingar. 

En viktig förutsättning för att ett beställarnätverk ska lyckas med sitt uppdrag är att skapa olika typer av samarbetsytor med representanter från innovatörsorganisationer, civilsamhället, intresseorganisationer, näringslivet, forskningsinstitut och universitet. Det är viktigt med dialog om hur behov kan tillgodoses på sikt, krav på lösningar, affärsmodeller och vilken kunskap som behövs för att förstå behoven och utveckla nya lösningar.  

Vem startar beställarnätverk?

Vissa beställarnätverk startas på initiativ av behovsägare i upphandlande myndigheter och enheter, oftast kommuner. Andra bildas på initiativ av statliga myndigheter som har ett sektorsansvar för områden med angelägna samhällsmål, exempelvis Agenda 2030. 

Etablera och driva beställarnätverk 

Initiativet att starta ett beställarnätverk inleds med att identifiera ett större behovsområde eller en större utmaning. Utvecklingen av en lösning är i dessa fall beroende av samverkan mellan offentliga och kommersiella aktörer. Initiativtagarna behöver inspirera potentiella beställare och visa på den förväntade nyttan som uppstår när marknaden erbjuder lösningar som möter utmaningen. 

Dessa nyttor kan vara samhällsnytta i form av att hållbarhetsmål uppnås. Det kan också innebära att monetära besparingar eller ökad kvalitet i utfört uppdrag. 

Ett beställarnätverk är en komplex struktur och det krävs en viss mognad för att driva utveckling och innovation genom upphandling. Hög kompetens inom behovsområdet, men också kompetens och erfarenhet av innovationsarbete och upphandling är ett krav. Marknads- och affärskännedom är värdefullt i dialogen med olika intressenter. Deltagarnas erfarenheter från exempelvis produktutveckling och partnersamarbeten, samt deras bakgrund i offentlig eller privat sektor kommer till nytta i nätverksarbetet. 

Att bygga upp ett beställarnätverk kan ta olika lång tid beroende på: 

 • hur tydligt behovet är 
 • intresse hos beställarna 
 • ekonomiska förutsättningar 
 • vilken beredskap som finns hos berörda intressenter. 

Relaterat innehåll

Personer i mötesdiskussion
 • Beställarnätverk

Energimyndighetens beställarnätverk BeBo (för energieffektiva bostäder) och Belok (för energieffektiva lokaler) har genomfört fler än 50 framgångsrika innovationsupphandlingar sedan början av 1990-talet. Beställarnätverkens samlade köpkraft driver marknaden att ta fram nya lösningar inom en rad fokusområden för energieffektivisering av fastigheter.