Start

Framgångsfaktorer för beställarnätverk

Att starta ett beställarnätverk inleds med att identifiera ett större behovsområde eller en större utmaning. Utvecklingen av en lösning är i dessa fall beroende av samverkan mellan offentliga och kommersiella aktörer. Det finns ett antal faktorer som är avgörande för framgången i att starta och driva beställarnätverk.

Innehåll på denna sida

Redan innan starten av ett beställarnätverk behöver initiativtagare till beställarnätverk inspirera potentiella beställare och visa på den förväntade nyttan som uppstår när marknaden erbjuder lösningar som möter en utmaning. Det kan vara att exempelvis samhällsnytta i form av att hållbarhetsmål uppnås. Det kan också innebära besparingar eller ökad kvalitet. Att därefter bygga upp ett beställarnätverk kan ta olika lång tid beroende på: 

  • hur tydligt behovet är 
  • intresse hos beställarna 
  • ekonomiska förutsättningar 
  • vilken beredskap som finns hos berörda intressenter. 

Fem framgångsfaktorer

Vi har identifierat fem framgångsfaktorer för att starta och driva beställarnätverk. Framgångsfaktorerna är delar som tillsammans bildar en större helhet. De är inte isolerade områden utan påverkar varandra. Genom att ta hänsyn till alla fem faktorer i planeringen av nätverkets arbete så kan arbetet fungera bättre.  De framgångsfaktorer som identifierats är: 

  • Målbild – Vad vill vi uppnå?  
  • Struktur – Vem ska delta? Vilken arbetsordning ska vi ha? 
  • Engagemang – Varför är det intressant att delta? 
  • Kommunikation – Hur håller vi nätverket levande och närvarande? 
  • Finansiering – Hur ska vi överleva hela vägen? 

Film: Fem framgångsfaktorer för beställarnätverk