Start

Organisation

Upphandlingsmyndigheten får sitt uppdrag av regeringen och vi lyder under Finansdepartementet. Inom myndigheten är vi organiserade i fyra avdelningar. Som rådgivande och för demokratisk insyn har regeringen tillsatt ett insynsråd.

Organisationsmatris med GD, Strategisk styrning, Projekt och utveckling, Hållbara offentliga affärer samt Verksamhetsstöd
Organisationsmatris för Upphandlingsmyndigheten

Sedan 2022 arbetar Upphandlingsmyndigheten i en matrisorganisation. Den nya organisationen består av fyra avdelningar där två avdelningar också har underliggande enheter. Den övergripande logiken i den nya organisationen är baserad på en syftesdriven logik och främjar i huvudsak tre övergripande syften:

 1. I högre grad tydliggöra och resurssätta styrande verksamhet.
 2. Skapa förutsättningar för att hantera både den löpande kontinuerliga verksamheten och det uppdragsdrivna utvecklingsarbetet i projektform.
 3. Skapa förutsättningar för tvärfunktionell kompetens i det löpande arbetet såväl som i projekt.

Upphandlingsmyndighetens nya strategi pekar ut riktningen för verksamheten – vilka övergripande effektmål som arbetet ska bidra till. Styrningen ska tillsammans med myndighetens organisation och processer skapa förutsättningar för att uppnå det uppdrag och de effektmål som strategin anger.

Vår generaldirektör

Upphandlingsmyndigheten är en enrådsmyndighet. Det innebär att myndigheten leds av en generaldirektör som inför regeringen ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet. Generaldirektören har stöd av insynsrådet för myndigheten.

Generaldirektör: Inger Ek (sedan april 2016)

Ställföreträdande generaldirektör: Eva Lindgren

Avdelningen för strategisk styrning

Avdelningen arbetar med strategisk styrning och uppföljning kring vad myndigheten ska göra på längre sikt, ramverk och ställningstaganden för myndighetens arbete med alla typer av stöd, verksamhetsjuridik och myndighetens varumärke.

Tf. avdelningschef: Mårten Janerud

Avdelningen för projekt och utveckling

Projektportföljen leds och koordineras av avdelningen. Avdelningen arbetar med att stödja och utveckla myndighetens arbetssätt, men också med att stödja och leda genomförande av verksamhetsutveckling och projekt. Från avdelningen hålls myndighetens nya digitaliseringsinitiativ ihop.

Avdelningschef: Mårten Janerud 

Avdelningen för hållbara offentliga affärer

Avdelningens enheter förvaltar och förbättrar myndighetens löpande verksamhet samt bemannar projekt. Avdelningen bidrar till att utveckla myndighetens leveranser. 

Avdelningen består av funktionen Kundmöte och de tre enheterna Frågeservice och kommunikation, Upphandling och analys samt Upphandling och marknad.

Avdelningschef: Ann Eva Askensten

Avdelningen för verksamhetsstöd

Avdelningen arbetar med myndighetens interna verksamhetsstöd samt styrning av bland annat IT-strategin, myndighetens ekonomiska ramar och kompetensförsörjning. 

Avdelningen består av de två enheterna HR, ekonomi och inköp samt Arbetsplats och IT.

Avdelningschef: Eva Lindgren

Upphandlingsmyndighetens insynsråd

Insynsrådet består av åtta ledamöter som är utsedda av regeringen. Rådet ger råd till Upphandlingsmyndighetens generaldirektör, tillgodoser behovet av demokratisk insyn och medborgerligt inflytande och bidrar med värdefull kunskap och erfarenhet till nytta för myndighetens målgrupper och utveckling. 

De sittande ledamöterna i Upphandlingsmyndighetens insynsråd är: 

 • Camilla Alfredsson (inköpschef Helsingborgs stad)
 • Gunilla Carlsson (riksdagsledamot för Socialdemokraterna)
 • Peter Norén (inköpschef Skolverket)
 • Adam Reuterskiöld (riksdagsledamot för Moderaterna)
 • Lars Skutholm (direktör Apoteket)
 • Sven-Anders Stegare (doktorand Handelshögskolan Stockholm)
 • Carin Stoeckmann (verkställande direktör för Byggmästarn)
 • Elisabeth Thand Ringqvist (riksdagsledamot Centerpartiet)