Start

Marknadsmässig försäljning av kommunal mark för bebyggelse

  • Generellt - Statsstöd
  • Webbvägledning

Kommuner har en betydelsefull roll inom samhällsbyggnad. De styr markanvändningen genom planmonopolet, planerar för bostadsförsörjningen och är många gånger stora markägare. Avtal mellan kommuner och byggherrar får inte bryta mot statsstödsreglerna. Den här vägledningen hjälper kommuner att genomföra marknadsmässiga avtal med byggherrar inom ramen för markanvisningsprocessen.

Illustration av två målflaggor

Ett sätt att ta reda på vad marknaden är villig att betala för mark eller byggnader är att använda ett annonserat anbudsförfarande där den som bjuder högst får köpa marken.

Om vägledningen

Kommuner ansvarar för att planera och besluta om hur mark får användas samt för kommunal infrastruktur. Genom det så kallade planmonopolet har kommuner stora möjligheter att påverka hur bebyggelsen kommer att uppföras, bland annat när det gäller omfattning och utformning av det som kan byggas.

Många kommuner är även stora markägare. I de fall ett beslut om planering för markanvändning också har samband med försäljning av mark kan det uppkomma statsstödsfrågor. När privata byggherrar ska investera måste de enas med kommunen om kostnadsfördelningen vid genomförandet av planen och priset på eventuell mark som kommunen avser att sälja. Kostnadsfördelningen kan bland annat avse gator och vägar, parker, vatten och avlopp, energidistribution eller kollektivtrafik. Inte sällan är det frågan om komplexa förhandlingar där parterna kan ha olika uppfattningar om hur olika aspekter bör värderas och finansieras.

Kommuner ingår markanvisningsavtal när kommunen planerar att sälja eller upplåta mark till byggherrar som ska bebygga marken. Ofta sluts dessa avtal innan detaljplanen har färdigställts. Markanvisningsavtal skapar ramar för förhandlingarna mellan kommunen och byggherren.

Även andra avtal kan bidra till ramarna för förhandlingarna mellan kommuner och byggherren.

Fokus för den här vägledningen är de statsstödsfrågor som kan uppkomma när kommuner anvisar eller säljer mark som ska bebyggas. Dessa frågor avser vanligtvis om kommunal mark och byggnader säljs till marknadsmässigt pris eller till ett underpris som kan vara ett otillåtet statsstöd. Statsstödsfrågorna påverkas normalt inte av formen för avtalen eftersom en statsstödsbedömning utgår från hur åtgärden påverkar marknaden.

Stöd om upphandlingsfrågor vid markexploatering finns i vägledningen "Allmänna anläggningar och samhällsfastigheter".

Vad gäller vägledning om planprocessen hänvisar vi till Boverket.

Relaterat

En översikt över alternativ för marknadsmässiga transaktioner

En kommun säkerställer att marktransaktioner är marknadsmässiga genom att välja något av nedanstående alternativ:

  1. en konkurrensutsättning inom ramen för ett upphandlingsförfarande
  2. ett annat konkurrensutsatt, öppet, icke-diskriminerande och ovillkorligt anbudsförfarande, eller
  3. en värdering av minst en (1) oberoende expert.
Marknadsmässigt pris: 1. Effektiv konkurrensutsättning inom ramen för ett upphandlingsförfarande - enligt direktiven och nationell upphandlingslag. Förfaranden utan effektiv konkurrensutsättning exempelvis där endast ett anbud lämnas kräver säkerställande av marknadspris på annat sätt. 2. Annan effektiv konkurrensutsättning genom anbudsförfarande (samtliga fem kriterier ska vara uppfyllda): öppet, villkorslöst, icke-diskriminerande, konkurrensutsatt, högt pris samt trovärdigt och bindande anbud. 3. Oberoende värdering av minst en oboeroende expert.

Video: Hur kan kommuner och regioner undvika statsstödsproblematik i en exploateringsprocess?