Start

Marknadsmässigt pris utan anbudsförfarande eller värdering

  • Generellt - Statsstöd
  • Webbvägledning

När statsstödsfrågor prövas i domstol finns det ofta vare sig något resultat av ett öppet ovillkorat anbudsförfarande eller någon oberoende värdering som i förväg analyserat vilket pris som skulle vara marknadsmässigt. I dessa fall prövar Europeiska kommissionen eller domstolarna om den som påstår att det är fråga om statsstöd kan visa detta.

Marknadspriset kan bedömas på andra sätt än genom att titta på resultatet av ett anbudsförfarande eller en oberoende värdering. I sådana fall kan marknadspriset uppskattas genom jämförelser med andra transaktioner som är så lika den aktuella försäljningen som möjligt. Sådana uppskattningar kallas benchmarking. Värdet ska därefter bestämmas med hjälp av en allmänt accepterad standardiserad bedömningsmetod utifrån trovärdiga uppgifter som var kända vid tiden för försäljningen eller markanvisningen. I praktiken skiljer sig detta inte från de metoder som värderingspersoner använder sig av men det är dock tydligt i praxis att statsstödsreglerna inte ställer krav på någon viss typ av förfaranden så länge som det går att belägga att resultatet är marknadsmässigt.

Det som avgör om transaktionen ska betraktas som marknadsmässig eller inte är förhållandena som är kända vid den tidpunkt när villkoren för överlåtelsen eller upplåtelsen bestäms. Underlag för benchmarking av marknadspriset som tagits fram efter försäljningstillfället har därför ett lägre bevisvärde än värderingsunderlag som har tagits fram av kommunen inför beslutet att sälja marken eller fastigheten.

Samtidigt är en äldre värdering som inte beaktar prisutvecklingen, förändringar av detaljplanen, eller förändringar av andra regler som påverkar markens värde naturligtvis inte lika tillförlitlig som en värdering som beaktar alla de förhållanden som var kända vid tiden då det ifrågasatta avtalet ingicks.

Exempel på hur marknadsmässighet har bedömts av Europeiska kommissionen och olika domstolar

De fall som prövats i domstol är ofta komplexa och tvistiga för att priset inte har fastställts genom ett öppet auktionsförfarande eller en oberoende värdering. I dessa fall har parterna i målet åberopat olika omständigheter och värderingar som gett domstolarna anledning att ta ställning till om den som påstår att det varit fråga om statsstöd lyckats visa att det varit fråga om statsstöd. Här redogör vi för några fall där kommissionen, EU:s domstolar eller svenska förvaltningsdomstolar har prövat om marktransaktioner varit marknadsmässiga.

Marknadspriset vid försäljning av mark och byggnader som samägs med privata aktörer

Om kommunen och en privat aktör samäger mark eller byggnader som ska överlåtas till någon annan så kan kommunen säkerställa marknadsmässighet genom att kommunens villkor motsvarar den private ägarens villkor. Om villkoren för försäljningen är samma för kommunen som för den privata delägaren och villkoren tillämpas samtidigt för båda ägarna (kallas för pari-passu) så är villkoren marknadsmässiga. Detta exempel kanske är det enklaste exemplet på benchmarking med en privat aktör just för att det i denna situation faktiskt handlar om att en privat aktör accepterar samma villkor.

I praktiken bör det dock vara ovanligt att kommunen äger mark eller byggnader tillsammans med privata företag eftersom förutsättningarna för kommuner att bedriva näringsverksamhet begränsas av kommunallagen.

Bedömning av marknadsmässighet under gynnandekriteriet