Start

Bygg och anläggning

Upphandling av byggentreprenad och anläggningar är ofta komplicerade. Det kan handla om stora belopp och många olika aktörer kan vara inblandade. Därför har vi här samlat stöd och vägledning för inköp inom byggområdet.

Vårt stöd för upphandlingar inom bygg och anläggning vänder sig framför allt till upphandlare inom den offentliga sektorn och till leverantörer som lämnar anbud. Vissa delar av vårt stöd, som till exempel hållbarhetskriterier, är relevanta även för inköpare inom den privata sektorn.

Högre tröskelvärde för byggentreprenad

Tröskelvärdet för byggentreprenader ligger på över 50 miljoner kronor. Vilket är betydligt högre än tröskelvärdet för varor och tjänster.

Aktuella tröskelvärden

Upphandlingar under ett byggnadsverks liv

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett stöd som vänder sig till dig som är byggprojektledare, upphandlare eller på annat sätt berörs av offentliga byggprojekt. Under ett byggnadsverks liv är det många olika upphandlingar som behöver genomföras. Här får du stöd för att arbeta strategiskt med byggupphandling för en hållbar samhällsbyggnad.

Upphandlingar under ett byggnadsverks liv

Bidra till hållbar samhällsbyggnad

Upphandling är ett verktyg som används för att uppnå en rad samhällsnyttor. Det kan till exempel leda till ökad sysselsättning och bättre social och miljömässig hållbarhet. Man kan bidra till den typen av samhällsnyttor genom att ställa hållbarhetskrav.

Upphandlingsmyndigheten tar också fram hållbarhetskriterier för bygg och fastighet. Kriterierna ger stöd till dig som i din upphandling vill ställa krav på arbetsrättsliga villkor och för att bidra till bättre energiprestanda, ett mer hållbart skogsbruk och minska förekomsten av miljö- och hälsofarliga ämnen.

En stor del av Upphandlingsmyndighetens arbete kan kopplas till social hållbarhet i fysisk planering och stadsutveckling. De delar som vi anser har extra stor betydelse för området utvecklas nedan. 

Föredöme för hur vi ska bygga hållbart samhälle

I den nationella upphandlingsstrategin har den offentliga sektorn som uppdrag att vara föredömen för hur vi ska bygga ett hållbart samhälle. Det omfattar bland annat stora infrastruktursatsningar och utbyggnad av lokaler för skola och omsorg.

Ta tillvara kvalitetsaspekter i arkitektur och gestaltad livsmiljö genom upphandling

Offentlig upphandlad arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer. Offentlig upphandling är ett verktyg för att ta tillvara kvalitetsfrågor i gestaltad livsmiljö.

Vårt stöd underlättar för att göra upphandlingar av arkitektur och gestaltad livsmiljö med kvalitet.

Ta tillvara kvalitetsaspekter i arkitektur och gestaltad livsmiljö genom upphandling

Upphandling av allmänna anläggningar och samhällsfastigheter vid exploatering

Vid exploatering behöver vanligen allmänna anläggningar och samhällsfastigheter uppföras. Då måste det avgöras om entreprenaden är upphandlingspliktig och om statsstödsreglerna är tillämpliga.

I vårt stöd ger vi vår analys av hur reglerna bör tolkas och tillämpas. Vi har även tagit fram en vägledning för ytterligare fördjupning.

Upphandling av allmänna anläggningar och samhällsfastigheter vid exploatering

Förbättra konkurrensen

Antalet anbud inom bygg och anläggning har minskat. Utländska företag kan bidra till att förbättra konkurrenssituationen vid offentliga upphandlingar av bostäder i Sverige. Boverkets webbsatsning Building in Sweden ska göra det enklare för utländska byggföretag och byggherrar som vill bygga bostäder i Sverige. Bättre information på engelska kan främja konkurrensen och det kan i sin tur leda till fler anbud och sänkta byggkostnader.

Building in Sweden (Boverkets webbplats)

Lärande exempel inom byggområdet