Start

Bygg och anläggning

Upphandlingar av byggentreprenader och anläggningar kräver noggranna förberedelser. Det handlar om stora belopp och många olika aktörer kan vara inblandade. Här har vi samlat stöd och inspiration för inköp inom byggområdet.

Våra olika stöd vänder sig framför allt till upphandlande organisationer, projektledare, upphandlare med flera inom den offentliga sektorn och till leverantörer som lämnar anbud. Vissa delar, som till exempel hållbarhetskriterierna, är relevanta även för inköpare inom den privata sektorn.

Upphandlingsstöd inom bygg och anläggning

De här fyra stöden vänder sig framför allt till upphandlande organisationer inom offentlig sektor och till leverantörer och entreprenörer som lämnar anbud.

1. Upphandling av bygg och anläggning

Vänder sig till dig som är byggprojektledare, upphandlare, kravställare eller dig som vill göra affärer med offentlig sektor. Här får du stöd för att arbeta strategiskt med byggupphandlingar för en hållbar samhällsbyggnad.

Upphandlingar under ett byggnadsverks liv

2. Arkitektur och gestaltad livsmiljö

Offentlig upphandling är ett verktyg för att ta tillvara kvalitet i vår livsmiljö. Vi har tagit fram detta stöd för att underlätta upphandlingar av arkitektur och gestaltad livsmiljö med kvalitet och universell utformning.

Ta tillvara kvalitetsaspekter i arkitektur och gestaltad livsmiljö

3. Exploatering av markområden och fastigheter

Vid exploatering behöver vanligen allmänna anläggningar och samhällsfastigheter uppföras. Då måste det avgöras om entreprenaden är upphandlingspliktig och om statsstödsreglerna är tillämpliga. I vårt stöd ger vi vår analys av hur reglerna bör tolkas och tillämpas. Vi har även tagit fram en vägledning för ytterligare fördjupning.

Upphandling av allmänna anläggningar och samhällsfastigheter vid exploatering

4. Social hållbarhet inom bygg

Offentlig sektor upphandlar bygg och anläggning för många miljarder varje år. Samtidigt har byggbranschen flera utmaningar när det gäller social hållbarhet. Den kan handla om att ställa krav på jämställdhet, icke diskriminering, sysselsättning, bra arbetsvillkor både på byggarbetsplatser i Sverige och även för de som producerar byggmaterial utomlands. Men även att det som byggs är inkluderande och tillgängligt för alla. Vi har tagit fram stöd för att upphandlande organisationer och leverantörer ska kunna bidra till ett socialt hållbart samhällsbygge.

Social hållbarhet inom bygg

Högre tröskelvärde för byggentreprenad

Tröskelvärdet för byggentreprenader ligger på över 50 miljoner kronor vilket är betydligt högre än för varor och tjänster. Nya tröskelvärden och gränser för direktupphandling gäller från 1 januari 2022.

Aktuella tröskelvärden och direktupphandlingsgränser

Lämna anbud i byggprojekt

Offentlig sektor är en stor byggherre med många stora bygg- och anläggningsprojekt. Här finns goda affärsmöjligheter för leverantörer och entreprenörer inom bygg och anläggning. Upphandlingsmyndigheten har tagit fram information som beskriver hur det går till att lämna anbud i upphandlingar i byggprojekt.

Lämna anbud i byggprojekt

Bidra till hållbar samhällsbyggnad

Upphandling är ett verktyg som används för att uppnå en rad samhällsnyttor. Det kan till exempel leda till ökad sysselsättning och bättre social och miljömässig hållbarhet. Man kan bidra till den typen av samhällsnyttor genom att ställa hållbarhetskrav.

Upphandlingsmyndigheten tar också fram hållbarhetskriterier för bygg och fastighet. Kriterierna ger stöd till dig som i din upphandling vill ställa krav på arbetsrättsliga villkor och för att bidra till bättre energiprestanda, ett mer hållbart skogsbruk och minska förekomsten av miljö- och hälsofarliga ämnen.

Offentliga upphandlingar som föredöme för ett hållbart samhälle

I den nationella upphandlingsstrategin har den offentliga sektorn som uppdrag att vara föredömen för hur vi ska bygga ett hållbart samhälle. Det omfattar bland annat stora infrastruktursatsningar och utbyggnad av lokaler för skola och omsorg.

Lärande exempel inom byggområdet

Mycket inspiration kan du få genom att läsa hur andra har upphandlat i olika byggprojekt, exempelvis Uppsala kommuns arkitekturpolicy för att höja byggkvaliteten och byggandet av förskolan Hoppet i Göteborg med målet att vara ett helt fossilfritt projekt.

Lärande exempel inom bygg och anläggning

Exempel från olika byggprojekt i Sverige där hållbarhet och innovation stått i fokus - SmartCitySweden.com