Start

Upphandling för att främja cirkulär ekonomi

Det finns stora möjligheter att använda offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg i omställningen till cirkulär ekonomi. Genom ökad kunskap, strategiskt inköpsarbete och att ställa hållbarhetskrav i upphandlingar kan du bidra till den cirkulära omställningen av Sverige. Vårt stöd ger både en överblick för hur detta kan ske, och inspiration genom exempel samt verktyg att använda.

Vad är cirkulär ekonomi?

Cirkulär ekonomi kan beskrivas som motsatsen till den traditionella, linjära ekonomin som är dominerande idag. Istället för att utvinna råvaror, tillverka, köpa, använda och sedan slänga, utnyttjar man i en cirkulär ekonomi allt som tillverkats så länge det går. Förbrukade saker återanvänds och återvinns i största möjliga mån, om och om igen. Allt för att tära mindre på jordens resurser och minska vårt avfall.

För att åstadkomma en cirkulär ekonomi behöver vi:

 • minska konsumtionen av nya saker
 • återanvända mer
 • designa produkter och förpackningar smartare
 • återvinna mer material
 • utnyttja energin i det som inte kan materialåtervinnas.

Cirkulär ekonomi handlar om att behålla värdet så länge som möjligt i redan producerade och upphandlande produkter, komponenter och material. Syftet är att minimera antalet nya produkter som tar resurser i anspråk vid framställning och som innebär en negativ miljöpåverkan. Det gäller vid produktion, avfallshantering och alla former av transporter. Exempelvis visar livscykelanalyser att tillverkning av en dator genererar mer än ett ton avfall.

En övergång till cirkulär ekonomi är viktig för att nå Sveriges klimatmål och för att uppfylla de globala målen för en hållbar utveckling som hör till Agenda 2030. 

Cirkulär ekonomi kan också gynna ekonomi och social hållbarhet. Det är ofta ekonomiskt fördelaktigt för en organisation att arbeta mer med cirkulära lösningar. Cirkulär ekonomi grundar sig på resursbesparingar och kan minska en organisations kostnader för inköp, bidra till längre livslängd och fler användningsområden för olika produkter. Genom cirkulära affärsmodeller läggs också grunden för en hållbar konkurrenskraft över tid och en ekonomiskt hållbar utveckling.

Genom att designa en vara, till exempel en kontorsstol, så att den blir tillgänglighetsanpassad, får man en stol som fler kan använda, vilket inte bara bidrar till social hållbarhet utan också smartare resursanvändning. Cirkulära åtgärder som reparation och återbrukstjänster kan också bidra till ökad sysselsättning för personer som står längre ifrån arbetsmarknaden. Delningstjänster på en lokal nivå kan bidra till ökad samvaro och trygghet i bostadsområden.

Om de globala målen

Lär dig mer om cirkulär ekonomi hos Delegationen för cirkulär ekonomi.

Varför cirkulär ekonomi och upphandling?

Offentliga inköp är på flera sätt ett viktigt verktyg i omställningen till en cirkulär ekonomi. Eftersom det varje år görs offentliga upphandlingar för cirka 800 miljarder kronor, kan dessa vara en motor i omställningen

I grunden handlar det om att integrera hållbarhetsaspekter i inköpspolicys och inköpsstrategier. Det handlar också om att upphandla varor och tjänster som består av eller använder återvunnet material, återbrukade komponenter eller genom att ställa krav som ger varor en längre livslängd.

Detta kan exempelvis ske genom att:

 • utreda om behovet av inköp verkligen finns eller om man skulle kunna tillgodose behovet på ett helt annat sätt
 • så långt det är möjligt behålla befintliga varor genom att reparera och underhålla
 • ställa funktionskrav i upphandlingen för att i högre grad möjliggöra nya lösningar och innovation
 • ställa hållbarhetskrav i upphandlingar
 • undersöka möjligheten att köpa produkter producerade av återvunnet material.

Regeringen har tydligt indikerat att offentlig upphandling spelar en viktig roll i omställningen till cirkulär ekonomi. Det tydliggörs i den nationella upphandlingsstrategin, under mål 6. Det är därför viktigt att alla offentliga organisationer via sina inköp bidrar till ett mer hållbart samhälle och en mer hållbar ekonomi. Även i regeringens arbete ”Cirkulär ekonomi – strategi för omställningen av Sverige” och i EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi, pekas offentlig upphandling ut som ett viktigt styrmedel för att öka efterfrågan på hållbara produkter.

Även personer som jobbar med verksamhetsutveckling i bredare bemärkelse behöver ha med detta perspektiv i sitt dagliga arbete. Hur kan arbetsmoment och uppgifter genomföras på ett sätt så att de inte kräver inköp som leder till avfall? Det är en fråga som bör genomsyra verksamheten.

Nationella upphandlingsstrategin

Upphandlingsmyndighetens regeringsuppdrag om cirkulär upphandling

EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi

Verktyg för omställning till en cirkulär ekonomi

Att ställa om till en cirkulär ekonomi är ett strategiskt arbete som innebär förändringar av värderingar och praktiskt arbete. Som verktyg för omställningen kan modellerna "Mål och strategier för en cirkulär upphandling" samt "Avfallstrappan" användas. De kan användas för såväl strategiskt kategoribaserat arbete som i förberedelserna inför en upphandling. De kan också användas när organisationen valt att fokusera på enskilda frågor som exempelvis plast eller transporter.

Med hjälp av Avfallstrappan får du stöd för att övergripande titta på frågor som bidrar till en cirkulär ekonomi, använd den för att ställa relevanta frågor som gör skillnad för miljön.

Avfallstrappans delar uppifrån och ned: Förebygga. Återanvända. Materialåtervinna. Energiåtervinna. Deponera.
Skiss över Avfallstrappan enligt Sveriges miljöbalk. 

Syftet med modellen "Mål och strategier för cirkulär upphandling" är att visa på hur man kan nå de olika målen med cirkulär ekonomi genom att ställa relevanta frågor och välja anpassade strategier, allt detta stöd finns i en och samma modell. Använd den för att titta på olika inköpskategorier eller upphandlingar och ta också stöd av den vid behovs- och marknadsanalyser. I vårt stöd har till exempel applicerat modellen på inköp av möbler.

Modellen Mål och strategier för cirkulär upphandling: A) Begränsa den totala materialtillgången. B) Minska mängden jungfruliga råvaror. C) Förläng livslängden på produkter. D) Maximera möjligheten till återanvändning av en produkt eller komponent. E) Maximera möjligheter till återanvändning och återvinning av material.
Modellen Mål och strategier för cirkulär upphandling (från Vlaanderen-Circular.be)

Strategiskt arbete för cirkulär verksamhetsutveckling

Det strategiska arbetet är särskilt viktigt för att uppnå en cirkulär ekonomi eftersom organisatoriska frågor som värderingar, kunskap och rutiner ofta behöver förändras. Det kräver en tydlig vilja från organisationens ledning som behöver skapa mål och strategier så att förankring och förändring kan ske.

Därför är det viktigt att organisationens ledning är tydlig med verksamhetens mål och att dessa införlivas i inköpsstrategin eller inköpspolicyn. Ett kategoribaserat och tvärfunktionellt arbetssätt stöttar verksamhetsutveckling. Analysera hur organisationsmål och mål med cirkulär ekonomi kan nås inom respektive kategori. Börja med de kategorier som har störst miljöpåverkan.

Regeringen har prioriterat sex materialströmmar i strategin för omställning av Sverige:

 • Livsmedel
 • Plast
 • Textil
 •  Förnybara biobaserade bränslen
 • Bygg och fastighetssektorn
 • Innovationskritiska metaller och mineraler

Med en miljöspendanalys kan ni se vilka inköpskategorier som har störst negativ miljöpåverkan därmed vilka inköpskategorier som bör prioriteras.

Strategiskt arbete för en cirkulär ekonomi

Analysera inköpen med Miljöspendanalys

Cirkulär ekonomi i inköpsprocessen

Att jobba med cirkulär ekonomi i inköpsprocessen innebär att man utgår från den generella inköpsprocessen med dess processteg och metoder. För att främja cirkulär ekonomi behöver man fokusera särskilt på vissa delar genom processen och applicera de cirkulära frågorna. 

Modell för inköpsprocessen: Förberedande fas. Upphandlande fas. Realiserande fas.
Upphandlingsmyndighetens modell för inköpsprocessen med aspekter som särskilt främjar cirkulär ekonomi.

Återvinning och återbruk

Centralt är att så långt som möjligt bidra till det övergripande målet att använda redan befintliga resurser. Därför är det viktigt att först ifrågasätta behovet och sedan titta på hur upphandlingen kan främja återvinning och återbruk.

Förbereda, upphandla och realisera

När man arbetar i den förberedande fasen är behovs- och marknadsanalysen avgörande. För att främja cirkulär ekonomi i behovs- och marknadsanalysen kan du använda dig av modellen mål och strategier för cirkulär upphandling. Kunskap om befintliga affärsmodeller och att använda dialog som verktyg för en ökad innovationskraft är också viktigt.

I den upphandlande fasen är användning av funktionskrav viktigt då det öppnar upp för olika sätt att lösa behovet, det möjliggör exempelvis delningstjänster och att köpa varor som tjänster. Här är det också viktigt att använda sig av hållbarhetskriterier och avtalsvillkor som främjar cirkulär ekonomi genom avtalsperioden.

I den realiserade fasen får du tips om några aspekter som är viktiga att tänka på vid implementering av det nya avtalet. Vi ger också exempel på olika mätpunkter som kan användas för att gynna den cirkulära ekonomin

Cirkulär ekonomi i inköpsprocessen

Dialog och innovation för cirkulär ekonomi

Dialogen är avgörande för att stärka och möjliggöra för den innovationskraft och de nya lösningar som behövs för omställning till en cirkulär ekonomi. Stöd för dialog genom hela inköpsprocessen finner ni här.

Dialog och innovation för cirkulär ekonomi

Hållbarhetskriterier

Bland våra hållbarhetskriterier finns förslag på krav som främjar en cirkulär ekonomi. Dessa kan upphandlande organisationer kan använda direkt i sina upphandlingsdokument.

Hållbarhetskriterier för cirkulär ekonomi

Affärsmodeller som gynnar en cirkulär ekonomi

Allt fler leverantörer vill idag ställa om till hållbara lösningar som bidrar till en bättre miljö och ekonomi. Pionjärerna ser en konkurrensfördel hos en allt mer miljömedveten kundkrets. Därför jobbar många leverantörer med att utveckla kunderbjudanden och affärsmodeller som främjar cirkulär ekonomi.

Genom att förstå en leverantörs affärsmodell blir det enklare för dig som arbetar i en upphandlande organisation att genomföra en upphandling på ett sätt som gynnar en cirkulär ekonomi.

Affärsmodellerna ger dig kunskap om och förståelse för hur olika leverantörer bedriver sina affärer. Ibland kan upphandlingen behöva anpassas till leverantörens affärsmodell. Ett enkelt exempel för att illustrera detta skulle kunna vara att avstå från att efterfråga nya varor och istället ställa krav på vilka behov en produkt ska hantera. Och vid fel på en vara kräva reparation snarare än utbyte.

Det finns fem olika affärsmodeller som driver cirkulär ekonomi:

 1. cirkulära råvaror
 2. materialåtervinning
 3. vara som tjänst
 4. livstidsförlängning
 5. delningsplattformar.

Affärsmodeller som främjar cirkulär ekonomi

Hållbar plastupphandling

I omställningen till en cirkulär ekonomi är en hållbar plastanvändning central. En hållbar plastupphandling innebär att minska, återanvända, återvinna och tänka nytt kring plast vid upphandling. Offentlig sektor har en viktig roll i att driva på samhället till en hållbar plastanvändning och kan med sina stora inköp fungera som en hävstång. Med upphandling som verktyg kan vi minska avfallsmängderna från plast, skapa en fungerande marknad för återvinning och få ut mer hållbara lösningar på marknaden som främjar cirkulär ekonomi.

Vi ger stöd kring hur du kan arbeta med hållbar plastupphandling i hela inköpsprocessen från strategi till uppföljning av inköp. Vi ger också specifikt stöd för hållbar plastupphandling inom olika inköpsområden som livsmedel, bygg och vård med stora inköpsvolymer av varor/tjänster där plastmaterial ingår.

Vårt stöd för hållbar plastupphandling

Förklaring av begrepp 

 • Återanvändning och återbruk
  Innebär att en produkt används igen, ofta utan någon bearbetning eller förändring.
 • Återtillverkning
  Innebär att man i en industriell process tar en produkt och återställer den till nyskick eller bättre.
 • Renovering
  Innebär att man återställer ett åldrat föremål till det tekniska skick som den var vid nyskick.
 • Återvinning
  Innebär tillvaratagande av material från avfall. Återvinning kan ske bland annat genom att material, eller ämnen i materialet återvinns och ersätter jungfruliga ämnen. Ibland talas även om energiåtervinning, då energi i materialet tas om hand som värme, el eller biogas. 
 • Livslängd
  Det finns ingen entydig definition för livslängd, utan olika begrepp används beroende på produkt och syfte. Ekonomisk livslängd, teknisk livslängd och förväntad livslängd är några begrepp som används.