Start

Hållbar plastupphandling

Här hittar du vägledning och verktyg som hjälper dig att arbeta med hållbar plastupphandling – från strategi till uppföljning av köp. I stödet finns mallar för kartläggning och behovsanalys samt en enkel guide för de vanligaste plastsorterna.

Vad innebär det att upphandla plast hållbart?

Hållbar plastupphandling innebär att minska, återanvända, återvinna och tänka nytt kring plast vid upphandling. Med upphandling som verktyg kan vi minska avfallsmängderna från plast, skapa en fungerande marknad för återvinning och få ut mer hållbara lösningar på marknaden. Offentlig sektor har en viktig roll i att driva på samhället till en hållbar plastanvändning och kan med sina stora inköp fungera som en hävstång.

Plasten är prioriterad är av regeringen och EU

I regeringens strategi för omställningen till en cirkulär ekonomin som beslutades 2022 är plasten en prioriterad materialström. Strategin slår fast att regeringens övergripande vision för en effektiv resursanvändning i giftfria cirkulära flöden som ersätter jungfruliga material.

Sveriges handlingsplan för plast

Regeringen har antagit ett etappmål för återanvändning av förpackningar. Målet innebär att av de förpackningar som släpps ut på marknaden i Sverige ska andelen som är återanvändbara öka med minst 20 procent från år 2022 till år 2026 och med minst 30 procent från år 2022 till år 2030. SMED, Svenska MiljöEmissionsData, har på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram ett förslag på hur detta etappmål ska följas upp.

Uppföljning av etappmålet Återanvändning av förpackningar

Den 1 januari 2024 avvecklades förpacknings- och tidningsinsamlingens verksamhet (FTI). Näringslivets Producentansvar (NPA) har tagit över frågor som är relaterade till producentansvaret. Ansvaret för insamling av förpackningar har tagits över av kommunerna.

I april 2024 antog Europaparlamentet nya regler som ska göra förpackningar hållbarare och minska förpackningsavfallet i EU. Reglerna omfattar flera mål för minskning av förpackningar (5 procent senast till 2030, 10 procent till 2035 och 15 procent till 2040) och kräver att EU-länderna ska minska i synnerhet mängden plastförpackningsavfall.

Nya EU-regler för att minska, återanvända och återvinna förpackningar

Verktyg och vägledning vid upphandling av plast

Upphandlingsmyndighetens stöd för hållbar plastanvändning i inköpsprocessen togs fram inom ramen för ett uppdrag som Naturvårdsverket hade under åren 2019-2021. Här hittar du verktyg som hjälper dig att förbereda och genomföra en hållbar plastupphandling.

Så förbereder du inför en hållbar plastupphandling

Så genomför du en hållbar plastupphandling

Så formulerar du hållbara krav

Stöd för upphandling inom olika inköpsområden 

Förutsättningarna och möjligheterna för att arbeta hållbart med plast kan se olika ut. Här hittar du stöd för olika inköpsområden:

Vikten av att upphandla hållbart och agera nu

Fem procent av Sveriges klimatpåverkan kommer från förbränning av plast enlig Svenska Miljöemissionsdata. Plastanvändningen i samhället ökar och ändå materialåtervinns mindre än en tiondel av avfallet. Plastavfallet riskerar som det ser ut nu att bli offentlig sektors största utsläppskälla av växthusgaser om vi fortsätter i samma takt. 

Spridningen av plast i vår natur ökar och i de flesta ekosystem på vår planet kan man hitta små plastartiklar. Forskare har även hittat plastartiklar i människans blodsystem och i fiskars hjärnor. De biologiska effekterna och konsekvenserna av plasten är inte kända för oss. Det finns därmed många anledningar till att ställa om och använda plast ansvarsfullt.

Steg för att arbeta mer hållbart med plast

Regeringens vision för framtidens cirkulära ekonomi är ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material. Genom att arbeta hållbart med offentliga upphandlingar kan vi bidra till omställning mot en cirkulär ekonomi. 

Relaterat innehåll

Möte mellan personer i kontorsmiljö
  • Cirkulär ekonomi

Genom att gå ihop med andra kommuner kunde Botkyrka kommun minska sortimentet från 2 000 till 350 artiklar. I och med att volymerna på produkterna blev så stora kunde de även ställa högre klimat- och miljökrav än tidigare och ändå få attraktiva priser.

Gröna plastlådor  med återvinningssymbol, fyllda med plastflaskor
  • Cirkulär ekonomi

Varje år orsakar de största kommunerna i Östra Mellansverige 4000 ton koldioxidutsläpp, bara genom sin användning av arbetsmaterial av fossil plast, som till exempel skoskydd, handskar och soppåsar. Uppsala kommun har arbetat aktivt för att minska sina utsläpp.

En man lägger laminatgolv
  • Cirkulär ekonomi

I Sverige uppstår varje år ungefär 1 800 ton golvspill vid installation av nya plastgolv. Men bara en femtedel av detta samlas in och återvinns, trots att varje ton återvunnet golv sparar runt 3 ton koldioxid. Det innebär en förlorad besparing på mer än 4 000 ton koldioxid. Eftersom en stor del av golven köps av kommuner och regioner ger offentlig upphandling stora möjligheter att påverka.