Startsida

Hållbar plastupphandling

Hållbar plastupphandling innebär att minska, återanvända, återvinna och tänka nytt kring plast vid upphandling. Offentlig sektor har en viktig roll i att driva på samhället till en hållbar plastanvändning och kan med sina stora inköp fungera som en hävstång. Med upphandling som verktyg kan vi minska avfallsmängderna från plast, skapa en fungerande marknad för återvinning och få ut mer hållbara lösningar på marknaden.

Fem procent av Sveriges klimatpåverkan kommer från förbränning av plast enlig Svenska Miljöemissionsdata. Plastavfallet riskerar att bli offentlig sektors största utsläppskälla av växthusgaser. Det beror på att plastanvändningen i samhället ökar och att mindre än en tiondel av plastavfallet materialåtervinns. Även spridningen av plast i vår natur ökar.

Plast är ett relativt hållbart material som kan ta flera hundra år att bryta ned i naturen. Små plastartiklar går att hitta i de flesta ekosystem på vår planet. Forskare har även hittat plastpartiklar i människans blodsystem och i fiskars hjärnor. De biologiska effekterna och konsekvenserna är inte kända. Det finns därmed många anledningar till att ställa om till att använda plast ansvarsfullt.

Plastanvändning – en stor del av den svenska klimatpåverkan 

Fem procent av Sveriges klimatpåverkan kommer från förbränning av plast enlig Svenska Miljöemissionsdata. Plastavfallet riskerar att bli offentlig sektors största utsläppskälla av växthusgaser. Det beror på att plastanvändningen i samhället ökar och att mindre än en tiondel av plastavfallet materialåtervinns. Även spridningen av plast i vår natur ökar. 

Plast är ett relativt hållbart material som kan ta flera hundra år att bryta ned i naturen. Små plastartiklar går att hitta i de flesta ekosystem på vår planet. Forskare har även hittat plastpartiklar i människans blodsystem och i fiskars hjärnor. De biologiska effekterna och konsekvenserna är inte kända. Det finns därmed många anledningar till att ställa om till att använda plast ansvarsfullt. 

Upphandla varor med återvunnen eller återvinningsbar plast

Det är varken resurs- eller kostnadseffektivt att energiutvinna plast genom förbränning efter en användningscykel. Försök i första hand upphandla återvunnen plast, och om det inte går återvinningsbar plast. Offentlig sektors stora inköpsvolymer kan bli motorn som får igång marknaden för återvunnen plast. Plasten i en plastprodukt kan materialåtervinnas ungefär fem gånger. Det är nästan på samma nivå som pappersfiber, som kan materialåtervinnas ungefär sju gånger. En förutsättning för en ökad materialåtervinning är att farliga ämnen i plasten kan fasas ut. Ni bör därför ställa krav i upphandlingen på att plasten inte ska innehålla farliga ämnen.

Tänk nytt och driv på innovationer

För att drastiskt minska plastanvändningen kommer vi att behöva tänka nytt, som att byta vanor och driva på innovationer. Offentlig sektor kan hjälpa till att driva på innovationer och hjälpa hållbara idéer att skala upp etablera sig på en stor marknad. Det kan vara att byta ut fossil plast till biobaserad plast, att gå från engångsartiklar till flergångsystem eller främja produkter som är mer energieffektiva och går att återvinna. 

Vårt stöd för hållbar plastupphandling 

Plastupphandling i inköpsprocessen

I vårt stöd visar vi hur du kan arbeta med hållbar plastupphandling i hela inköpsprocessen från strategi till uppföljning av inköp. I stödet ingår en mall för kartläggning och behovsanalys samt en enkel plastguide med de vanligaste plastsorterna.

Förbered hållbar plastupphandling

Genomför och realisera hållbar plastupphandling

Plastupphandling inom olika inköpsområde

Förpackningar, bygg, livsmedel och vård – förutsättningarna och möjligheterna för att arbeta hållbart med plast kan se olika ut, i detta stödmaterial visar vi på möjligheter inom olika inköpsområden.

Plastupphandling inom olika inköpsområde

Lärande exempel inom plast

Vi har även intervjuat ett flertal organisationer för att hitta lärande exempel att fördjupa oss i och dela med oss av. Här är några exempel på detta.

Jakten på plasten - Uppsala kommun minskar plasten med plastmål 

Flera möjligheter att öka återvinningen av plast (Trioplast)

Inspiration från andra organisationer 

Det finns flera goda exempel på hur regioner och kommuner arbetar med hållbar plastupphandling. Många organisationer delar på sina webbplatser med sig av sina erfarenheter i vägledningar, filmer, checklistor med mera.

Inspiration från andra organisationer

Nationell samordning för hållbar plastanvändning

Naturvårdsverket har samordningsansvaret och ska samla in och förmedla kunskap samt främja dialog och samverkan mellan alla berörda aktörer. Nationell plastsamordning är ett regeringsuppdrag och ska vara en drivande och samlande kraft i Sveriges arbete med att nå en hållbar plastanvändning.

Med en hållbar plastanvändning menar Naturvårdsverket att: 

  • Plast ska inte förbrukas i onödan.
  • Plast ska vara tillverkad av råvaror med låg miljöbelastning
  • Plast ska materialåtervinnas
  • Plast ska vara fri från farliga ämnen
  • Plast ska inte hamna i naturen och skada människor, djur eller natur

Hållbar plastanvändning i kommunen

Ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material. Det är regeringens vision för framtidens cirkulära ekonomi. Kommunens arbete för en hållbar plastanvändning kan bidra till detta och samtidigt bidra till minskad klimatpåverkan och att bromsa läckage av plast till naturen.

Hållbar plastanvändning i kommunen - Naturvårdsverket

Upphandlingsmyndighetens stöd för hållbar plastanvändning i inköpsprocessen görs inom ramen för Naturvårdsverkets samordningsansvar.  Plast i vården och i byggsektorn är utpekade fokusområden.

Nationell samordning för en hållbar plastanvändning - Naturvårdsverket 

Plast i vården - Naturvårdsverket

Plast i byggsektorn - Naturvårdsverket 

Pågående arbeten och projekt - Naturvårdsverket