Start

Förbered hållbar plastupphandling

Här hittar du verktyg för att förbereda och planera inför upphandling av plast. Genom att arbeta strategiskt med upphandling av plast kan vi minska avfallsmängderna, skapa en fungerande marknad för återvinning och få ut mer hållbara lösningar på marknaden.

Planera strategiskt och målfokuserat

För att arbeta hållbart med upphandling av plast behöver inköp och styrning kopplas samman med organisationens mål, omvärld och leverantörsmarknad. Vilka mål vill din organisation uppnå och arbeta utifrån i upphandlingen? Det går att välja olika angreppssätt, det kan exempelvis vara att utgå från organisationens klimatmål, avfallsstrategi, miljöstyrning eller innovationsplan.

Kartlägg plastflöden

För att hitta var det används mycket plast i organisationen är det bra att genomföra en kartläggning. Det kan vara en större kartläggning av hela verksamheten, inom en avdelning, ett pilotprojekt, i ett förråd eller en plockanalys av avfall.

Fördelen med att genomföra en kartläggning inom organisationen eller i ett pilotprojekt är att åtgärderna baseras på de verkliga flödena. En annan fördel är att personalen lär känna plastflödena, vilket kan hjälpa till att förankra och motivera en hållbar plastanvändning.

Gör en behovsanalys

Gå igenom plastflödena från kartläggningen och gör en bedömning av behovet av plast. Det kan göras för en hel organisation, en avdelning eller ett pilotprojekt.

Fördelen med att genomföra en behovsanalys inom organisationen eller ett pilotprojekt är att personalen får möjlighet att ifrågasätta plastflödena, hitta egna lösningar samt förankra arbetet för en hållbar plastanvändning. Nackdelen är att det kan ta viktiga resurser i anspråk.

Prioritera och ta beslut

Utifrån kartläggning och övergripande behovsanalys har du fått en bild av vad som behöver prioriteras. Beslut och prioriteringar kan tas på flera nivåer i inköpsprocessen. Här får du exempel på hur du kan kommunicera prioriteringar för att underlätta för organisationen.

Gör en marknadsanalys

I en marknadsanalys får du en bättre uppfattning om huruvida marknaden kan leva upp till era krav och om era krav är rimliga. Det innefattar dels utbudet av produkter, dels vad leverantörer kan erbjuda inom hållbar plastanvändning, till exempel tjänster.

Var noggrann med dokumentation inför en upphandling

Glöm inte att göra en noggrann dokumentation av inventering och behovsanalys av nuvarande produkter, gärna i dialog med leverantörerna. Den ligger till grund för upphandling och kan vara bra att gå tillbaka till om det uppstår oklarheter.

Relaterat innehåll

Möte mellan personer i kontorsmiljö
  • Cirkulär ekonomi

Genom att gå ihop med andra kommuner kunde Botkyrka kommun minska sortimentet från 2 000 till 350 artiklar. I och med att volymerna på produkterna blev så stora kunde de även ställa högre klimat- och miljökrav än tidigare och ändå få attraktiva priser.

Gröna plastlådor  med återvinningssymbol, fyllda med plastflaskor
  • Cirkulär ekonomi

Varje år orsakar de största kommunerna i Östra Mellansverige 4000 ton koldioxidutsläpp, bara genom sin användning av arbetsmaterial av fossil plast, som till exempel skoskydd, handskar och soppåsar. Uppsala kommun har arbetat aktivt för att minska sina utsläpp.

Färgglada plastprodukter som samlats för återvinning
  • Cirkulär ekonomi

För att klara Sveriges klimatmål och världens klimatutmaningar behöver återanvändningen av plast öka. Än så länge är efterfrågan på återanvänd plast låg, och därmed metoderna få och utbudet litet. Men offentlig sektor kan genom sina upphandlingar ge leverantörerna möjligheten att växla upp.