Start

Inköpsstyrning i ledningssystemet

För att styrningen av inköpsorganisationer ska vara ändamålsenlig behöver den på ett tydligt sätt vara integrerad i ledningssystemet. Det är viktigt att målstyrningen på övergripande nivå omfattar inköpsverksamheten och att målen för inköp har en tydlig koppling till målen för organisationen.

Integrera inköpsstyrning i organisationens ledningssystem

Inköpsstyrning innefattar strategi, planering och uppföljning av inköpsverksamheten. De tre delarna innehåller:

  • Strategi – tydliggöra uppdrag och mål samt ta fram inköpsstrategi
  • Planering – planera kategorier på lång sikt samt göra en årlig upphandlingsplan
  • Uppföljning – följa upp strategin och den taktiska inköpsverksamheten samt ta fram framåtblickande kunskapsunderlag utifrån lärdomar från uppföljningen

När målstyrningen på en övergripande nivå omfattar inköpsverksamheten blir det tydligt vilka styrande signaler som avser inköp.

Rekommendationer om hur inköpsstyrning kan integreras

Organisationen behöver avgöra ambitionsnivån för hur välutvecklad inköpsstyrningen ska vara och hur mycket plats den ska ta i ledningssystemet jämfört med övrig styrning. Här presenterar vi våra rekommendationer om hur strategi, planering och uppföljning av inköpsverksamheten bör integreras i ledningssystemet. Med ledningssystem avser vi den organisationsövergripande planerings- och uppföljningsprocessen.

Genomför en nulägesanalys

Nulägesanalysen kan betraktas både som början och slutet av styrprocessen. Om strategiskt inköpsarbete är nytt för organisationen är en nulägesanalys ett lämpligt första steg. För en organisation som har hållit på ett tag utgör nulägesanalysen ett årligt kunskapsunderlag.

En nulägesanalys består av

  • en sammanfattande analys av resultatet från uppföljningen av inköpsverksamheten och omvärldsanalysen
  • en bedömning av hur aktuell den nuvarande inköpsstrategin är
  • en spendanalys

Underlaget bör beskriva lärdomar om vad som fungerar respektive inte fungerar i inköpsverksamheten och ge förslag på nya strategiska vägval.

För att kunna göra en nulägesanalys av inköpsverksamheten behöver organisationens inköpsmönster kartläggas. Det görs i en spendanalys som är en systematisk analys av organisationens kostnader. Spendanalysen är viktig och bör göras årligen för att få fram underlag för dialog om sourcingstrategi och strategi för utveckling av inköpsverksamheten.

Tydliggör inköpsverksamhetens uppdrag och mål

Den organisationsövergripande mål- och resultatstyrningen behöver omfatta inköpsverksamheten så att det blir tydligt vilka styrande signaler som syftar på inköp. Den stora mängd styrning som finns i offentlig verksamhet riskerar att minska kraften i ledningens styrsignaler. Ibland beskrivs detta som en risk för perspektivträngsel. För att undvika att sådan trängsel uppstår behöver nivån och omfattningen på styrdokumenten vara rätt. Rätt beslutsnivå behöver också besluta och följa upp respektive styrning.

Ta fram en inköpsstrategi

Uppdragsbeskrivningen och målsättningarna som kan beskrivas i en inköpspolicy bör omfatta flera år och ha en inriktande karaktär. För att göra den långsiktiga inriktningen för inköpsverksamheten mer konkret behöver ledningen beskriva hur målen för inköpsverksamheten ska uppnås de närmaste åren. Detta kallar vi inköpsstrategi.

Inköpsstrategin behöver uppdateras löpande med stöd av de nulägesanalyser som genomförs inom ramen för uppföljningen.

Ta fram kategoristrategier

Inköpen kan både vara ett stöd till verksamheterna och ett strategiskt verktyg för samhällsutveckling. Därför behöver det organ som delegerats att ha övergripande ansvar för inköpsprocessen vara engagerat i inköpsfrågorna i både planering och uppföljning.

Gör en kategoriplanering

För att styrningen ska få genomslag behöver tjänstepersonsorganisationen genomföra en långsiktig planering över vilka upphandlingar som ska genomföras inom kategorin. Denna planering kan till exempel beslutas i kategoriplaner.

Gör en årlig upphandlingsplanering

I den årliga upphandlingsplaneringen behöver en inköpsbudget beslutas och sammanställas för alla verksamhetsgrenar. I budgeten ska det framgå hur mycket resurser och tid varje upphandling ska tilldelas från nyckelkompetenser som inköpare, verksamhetsföreträdare, hållbarhetsspecialister, beställare, jurister med flera.

Följ upp strategi och planering

Uppföljningen utgör grunden för att kunna göra framåtsyftande uppskattningar av inköpsverksamhetens måluppfyllelse. Dessa är viktiga underlag för att kunna revidera och utveckla sourcing- och inköpsstrategin.

Relaterat innehåll

Barn flyttar stora schackpjäser

För att åstadkomma träffsäkra upphandlingar behövs en ändamålsenlig inköpsorganisation som skapar goda förutsättningar att lyckas med och få ut rätt effekter av de enskilda inköpen. Den upphandlande organisationens ledning behöver skapa förutsättningar för detta.

Inköpsprocessen

För en ändamålsenlig styrning, ledning och organisering av offentlig inköpsverksamhet behöver det finnas en tydlighet om vilken funktion som ska ha vilken roll och vilket mandat i inköpsprocessen, på såväl strategisk som taktisk och operativ nivå.

Modell över inköpssystemet

Offentliga inköp genomförs i ett komplext system. Delarna i det offentliga inköpssystemet behöver både hänga ihop, tillsammans skapa en fungerande helhet och fungera väl i enskilda delar. Vi har tagit fram en modell för att tydliggöra viktiga delar i systemet.

Träffsäkra inköp

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram målmodellen träffsäker upphandling som sammanfattar vilka mål som den offentliga upphandlingen ska uppnå enligt lagar och andra regler. Vi arbetar även kontinuerligt med att identifiera framgångsfaktorer för träffsäker upphandling.