Start

Ansvarsfördelning i inköpsprocessen

Många offentliga organisationer har verksamheter som är komplexa. För att göra träffsäkra inköp är det därför viktigt att organisera inköpsverksamheten ändamålsenligt. Genom att klargöra roller och metoder som organisationen accepterar kan inköpsprocessen underlättas och problem och svårigheter undvikas. Ett tydligt ansvar minskar risken för förväxling och osäkerhet inom verksamheten, ledningen och inköpsavdelningen.

För att organisera offentliga inköp på ett ändamålsenligt sätt måste det vara tydligt vilken del av organisationen som har vilken roll och befogenhet i inköpsprocessen. Detta gäller både på strategisk, taktisk och operativ nivå.

Inköpsfunktionen är viktig och såväl stödjande som ledande. Den hjälper till att göra inköp som möter verksamhetens behov. Det är viktigt att veta när inköpsfunktionen stödjer verksamheten och när den har en mer ledande roll. Reglerna för dessa roller bör vara tydliga i organisationen och besluten ska kommuniceras.

Inköpsprocessen består av tre delprocesser

Att göra inköp i en organisation handlar om tre delprocesser (zoner): förbereda, genomföra och realisera. Varje organisation bestämmer hur den vill arbeta i de olika zonerna baserat på sina behov.

Zon 1: förbereda. Zon 2: Upphandla. Zon 3: Realisera.
Inköpsprocessens olika zoner. 

Synen på inköp är ofta att det är synonymt med den regelstyrda delen av en upphandling (zon 2). Men en välfungerande inköpsprocess omhändertar också insatserna för att förbereda samt realisera inköp (zon 1 och 3).

Upphandlingar har olika komplexitet. Därför behövs olika mycket involvering och ansvar från både inköpsfunktionen och verksamheten. Ju mer komplext ett behov är, desto mer krävs verksamhetens involvering.

Inköpsprocessen steg för steg

Utgångspunkter för ansvarsfördelning i inköpsprocessen

Även för enkla inköp behövs en person i verksamheten som ansvarar för behoven. Verksamheten och inköpsfunktionen delar ansvaret för inköpen, och de som behöver inköpen måste vara delaktiga i processen. Hur detta görs varierar beroende på organisation.

Det är också viktigt att veta vem som är ansvarig för olika delar beroende på hur komplicerat inköpet är.

Zon 1 – förbered upphandlingen

I zon 1 behöver inköpsfunktionen stödja verksamheten med att förbereda inköpet. Det måste få ta tid och resurser i anspråk för att syftet med inköpet ska nås och på bästa sätt bidra till verksamhetsutveckling.

Förberedelsefasen är uppdelad i tre steg: planera, kartlägga och analysera.

Aktiviteter i förberedelsefasen är

  • in- och omvärldsanalys
  • behovsanalys
  • marknadsdialog och marknadsanalys
  • prioriteringar
  • riskanalyser
  • hantering av målavvägningar.

Även värdefulla erfarenheter och lärdomar från tidigare upphandlingar och befintliga avtal på området behöver tas med i arbetet.

Zon 2 – genomför upphandlingen

I zon 2 leder inköpsfunktionen själva upphandlingen. Det är den minst omfattande delen av inköpsprocessen och avslutas när parterna träffat ett avtal.

Zon 3 – realisera och skapa värde utifrån upphandlingen

I zon 3 behöver inköpsfunktionen stödja i förverkligandet av inköpet.

Realiseringsfasen är indelad i två steg – implementera och förvalta. Implementera handlar om att få nya avtal att fungera i organisationen genom att rätt funktioner känner till nya avtal och nya rutiner. Det handlar också om att anpassa e-handelslösningar. Förvalta innebär både avtalsuppföljning och affärsutveckling.

Beställa från avtalet

Verksamhetschefer inom offentlig sektor behöver

  • ha god förståelse för målen i inköpsstrategin
  • känna ägandeskap för att deras verksamheters inköp bidrar till att uppnå målen i strategin 
  • främja en positiv inköpskultur

Rent ansvarsmässigt är det viktigt att tydliggöra att inköpsbeslut och måluppfyllelse inom ramen för upprättade avtal ligger på respektive budgetansvarig. I praktiken innebär det att en utsedd funktion kan vara beställare och att en budgetansvarig attesterar.

.

Relaterat innehåll

Barn flyttar stora schackpjäser

För att åstadkomma träffsäkra upphandlingar behövs en ändamålsenlig inköpsorganisation som skapar goda förutsättningar att lyckas med och få ut rätt effekter av de enskilda inköpen. Den upphandlande organisationens ledning behöver skapa förutsättningar för detta.

Ledningsystem

För att inköpsstyrningen ska fungera måste den integreras i organisationens ledningssystem. Det går att göra genom att tydliggöra hur strategi, planering och uppföljning av inköpsverksamheten ska ske inom ramen för ledningssystemet.

Modell över inköpssystemet

Offentliga inköp genomförs i ett komplext system. Delarna i det offentliga inköpssystemet behöver både hänga ihop, tillsammans skapa en fungerande helhet och fungera väl i enskilda delar. Vi har tagit fram en modell för att tydliggöra viktiga delar i systemet.

Träffsäkra inköp

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram målmodellen träffsäker upphandling som sammanfattar vilka mål som den offentliga upphandlingen ska uppnå enligt lagar och andra regler. Vi arbetar även kontinuerligt med att identifiera framgångsfaktorer för träffsäker upphandling.

Undersökning
28 sep 2022

Upphandlingsmyndigheten genomför under oktober en undersökning för att få mer kunskap om hur upphandlade organisationer arbetar med sina inköp. Syftet är att öka kunskapen om de offentliga upphandlingarna som årligen omsätter 800 miljarder kronor. Undersökningen vänder sig till både upphandlare och högre chefer i exempelvis kommuner och regioner.