Start

Samverkan med idéburna aktörer, civilsamhället och sociala företag

Offentliga verksamheter står inför utmaningar som idéburna och affärsdrivna organisationer kan ha innovativa lösningar för att möta. Oavsett organisation finns det oftast en gemensam vilja att främja en hållbar samhällsutveckling. Här får du tips på olika metoder och samverkansformer som kan användas för att stödja och implementera sociala innovationer, och bidra till en mer inkluderande offentlig marknad.

Nya regler från 1 februari 2022

Nya och förenklade regler för offentliga upphandlingar började gälla den 1 februari 2022. De nya reglerna gäller för upphandlingar under EU:s tröskelvärden och upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. De äldre reglerna gäller för upphandlingar som har påbörjats innan de nya reglerna trädde i kraft. 

Regler för upphandlingar som påbörjats före 1 februari 2022

Nyheterna i de nya upphandlingsreglerna

Olika former av samverkan 

Gruppen aktörer som beskriver sig själva som idéburna organisationer, civilsamhällesaktörer eller sociala företag är bred. Men de har oftast ett gemensamt ändamål: att bidra till uppfyllandet av ett eller flera specifika samhällsnyttiga mål. Det kan exempelvis vara att minska utanförskap, förbättra klimatet och miljön eller bidra till en tryggare livsmiljö. Att som upphandlande organisation samverka med dessa aktörer kan därför vara ett bra sätt att såväl nå verksamhetsmål som möta de globala samhällsutmaningarna. 

Samverkan mellan exempelvis ett socialt företag och en upphandlande organisation innebär även en trygg och långsiktig finansiering för det sociala företaget, vilket i sin tur bidrar till ytterligare ökad samhällsnytta. 

Var medveten om kulturkrockar 

Upphandlande organisationer har ibland andra förutsättningar eller till viss del andra ingångsvärden än vad idéburna och affärsdrivna organisationer har – vilket kan försvåra för samverkan. Det kan till exempel vara att ni använder olika begrepp för samma företeelse. Upphandlande organisationer är ofta vana vid att tala i termer om köp och sälj, medan vissa idéburna organisationer använder begrepp som "att erbjuda tjänster, kunskap och mervärde".

Detta kräver förståelse för att ingångsvärdena kan skilja sig åt och gör det än viktigare att alla parter verkar för en inkluderande miljö. 

Relaterade länkar och dokument