Start

Reserverad upphandling för vissa tjänster enligt bilaga 2

Från och med 1 januari 2023 finns det två olika möjligheter att reservera deltagandet i en upphandling av vissa tjänster som omfattas av bilaga 2 till LOU. En upphandling kan sedan tidigare reserveras till organisationer som uppfyller vissa krav och kan från årsskiftet även reserveras till idéburna organisationer. Vilka specifika tjänster som går att upphandla på detta vis skiljer sig delvis åt, beroende på vilken möjlighet som används.

Informationen på denna sida gäller upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Vad är en reserverad upphandling?

Vid en reserverad upphandling gör den upphandlande myndigheten en positiv särbehandling av vissa leverantörer med stöd av särskilda bestämmelser. Endast leverantörer som uppfyller kraven i bestämmelserna får då delta i upphandlingen.

Reserverad upphandling till organisationer som uppfyller vissa krav

Upphandlande myndigheter har möjlighet att reservera deltagande i upphandlingar till organisationer som uppfyller följande krav:

  • Syftet med organisationen ska vara kopplat till tjänstens tillhandahållande. 
  • Organisationens vinst ska återinvesteras för att uppnå syftet. 
  • Organisationens lednings- och ägarstruktur ska vara grundad på personalens ägande eller deltagande eller som kräver aktivt deltagande av personal, användare eller berörda parter. 

Möjligheten till reservation gäller vid upphandling av vissa sociala tjänster och andra särskilda tjänster som anges med CPV-koder i 19 kapitlet 25 § i LOU.

Reserverad upphandling till idéburna organisationer

Från och med den 1 januari 2023 finns det en särskild möjlighet att reservera deltagandet i upphandling för idéburna organisationer. En sådan reservation innebär att endast idéburna organisationer som uppfyller vissa krav tillåts delta i upphandlingen.

För att deltagandet i upphandlingen ska kunna reserveras ska följande krav vara uppfyllda:

  • Reservationen ska avse idéburna organisationer vars allmännyttiga syfte bidrar till att uppnå ändamålet med den tjänst som ska tillhandahållas.
  • Organisationen får inte göra värdeöverföringar annat än till andra idéburna organisationer eller till forskning.
  • Staten, en region eller en kommun får inte ha ett rättsligt bestämmande inflytande över organisationen.

Möjligheten till reservation gäller vid upphandling av vissa sociala tjänster och andra särskilda tjänster som anges med CPV-koder i 19 kapitlet 25 a § i LOU.

Register över idéburna organisationer

Idéburna organisationer som uppfyller vissa krav har möjlighet att registrera sig i ett register hos Kammarkollegiet enligt registreringslagen. En idéburen organisation behöver dock inte vara registrerad för att uppfylla kraven i den aktuella bestämmelsen.

Om registret på Kammarkollegiets webbplats

Annan form av reserverad upphandling för ökad sysselsättning

Det finns en annan form av reserverad upphandling som upphandlande myndigheter under vissa förutsättningar kan använda för att stödja integration av personer med funktionsnedsättning eller personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Denna typ av reserverad upphandling regleras i de direktivstyrda reglerna.

Regler om reserverad upphandling för ökad sysselsättning