Start

Regler om reserverad upphandling för ökad sysselsättning

En reserverad upphandling innebär att vissa leverantörer får en positiv särbehandling. Det gäller leverantörer som annars skulle ha svårt att konkurrera om kontrakt. Denna sida gäller sådan reserverad upphandling som syftar till att stödja integration av personer med funktionsnedsättning eller personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt 

  • lagen om offentlig upphandling (LOU) 
  • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) 
  • lagen om upphandling av koncessioner (LUK). 

Bestämmelserna om reserverad upphandling 

Bestämmelser om reserverad upphandling finns i de direktivstyrda reglerna i LOU, LUF och LUK och gäller för upphandling över tröskelvärdena. 

Bestämmelserna innebär i korthet att upphandlande organisationer, under vissa förutsättningar, får positivt särbehandla vissa leverantörer som annars skulle sakna möjligheter att få kontrakt under normala konkurrensförhållanden. Endast leverantörer som uppfyller dessa förutsättningar får delta i upphandlingen. 

Tillämpning av bestämmelserna 

I praktiken innebär en reserverad upphandling att deltagandet i en i övrigt vanlig upphandling reserveras till vissa leverantörer. Reservationen kan avse hela eller delar av kontraktet. 

Att tänka på

En reserverad upphandling innebär inte att en upphandlande organisation kan vända sig direkt till en viss leverantör, exempelvis en lokalt etablerad leverantör, och tilldela kontrakt utan upphandling. Bestämmelsen innebär enbart att deltagandet reserveras för vissa leverantörer i ett i övriga delar vanligt upphandlingsförfarande och att den upphandlande organisationen i det avseendet gör ett avsteg från en full konkurrensutsättning. 

Reserverad upphandling vid icke-direktivstyrd upphandling

Det finns inga uttryckliga regler om den här typen av reserverad upphandling vid icke-direktivstyrd upphandling, det vill säga vid upphandling under tröskelvärdena eller vid upphandling som avser sociala tjänster och andra särskilda tjänster. Den svenska lagstiftaren har valt att endast införa centrala bestämmelser vid sådan upphandling för att göra regelverket så enkelt och flexibelt som möjligt. 

Lagstiftarens utgångspunkt har varit att det som är tillåtet vid direktivstyrd upphandling också ska vara tillåtet vid icke-direktivstyrd upphandling, även om det inte anges uttryckligen i lagen. Utifrån detta synsätt är det möjligt att genomföra en reserverad upphandling på samma sätt vid en icke-direktivstyrd upphandling som vid en direktivstyrd upphandling. 

Den bortre gränsen för reserverad upphandling vid icke-direktivstyrd upphandling avgörs av de grundläggande upphandlingsprinciperna.

De grundläggande upphandlingsprinciperna

Exempel på reserverade upphandlingar

Bestämmelserna om reserverad upphandling är förhållandevis nya i Sverige. Det kan därmed vara extra viktigt med en tidig dialog med leverantörer som kan tänkas lämna anbud i en reserverad upphandling. 

Fruktkorgar i Söderhamn 

Ett av de första och mest spridda exemplen på reserverad upphandling i Sverige gäller en upphandling av fruktkorgar i Söderhamns kommun. Kontraktet tilldelades Stenbackens Boende- och Arbetskooperativ som genom krav i upphandlingen anställde en person som hade svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. 

Reserverad upphandling av fruktkorgar i Söderhamns kommun (artikel hos Inköp Gävleborg) 

Renhållning i Vänersborg 

Ett annat pedagogiskt exempel om reserverad upphandling i Sverige är Vänersborgs kommun som under 2017 i en upphandling av renhållning och klottersanering reserverade upphandlingen till leverantörer med medarbetare som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Vinnare blev ett arbetsintegrerande socialt företag som kommunen tidigare hade direktupphandlat, men där affärerna hade växt så kraftigt att det krävdes en annonserad upphandling. 

Renhållning som reserverad upphandling i Vänersborgs kommun 

Annan form av reserverad upphandling vid upphandling av vissa tjänster enligt bilaga 2

En upphandlande organisation har möjlighet att reservera deltagandet i en upphandling av vissa tjänster som anges i bilaga 2 till LOU. Då gäller andra regler än de som beskrivs på denna sida.

Reserverad upphandling för vissa tjänster enligt bilaga 2