Start

Öka sysselsättningen med reserverad upphandling

En upphandlande organisation kan reservera deltagandet i upphandlingsförfaranden för vissa så kallade sociala företag. Det är också möjligt att föreskriva att kontrakt ska fullgöras inom ramen för program med skyddad anställning.

Syftet med bestämmelsen om reserverad upphandling är att göra det möjligt för vissa företag att kunna tilldelas kontrakt som de annars skulle sakna möjlighet att få under normala konkurrensförhållanden.  

Under vissa förutsättningar får en särbehandling göras: 

 • Deltagandet i ett upphandlingsförfarande kan reserveras till leverantörer som betraktas som skyddade verkstäder och till leverantörer vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsvariation och av personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. 
 •  Ett kontrakt kan också villkoras med att det ska fullgöras inom ramen för ett program för skyddad anställning. För båda varianterna gäller den grundläggande förutsättningen att minst 30 procent av dem som leverantören sysselsätter i nämnda verksamheter är personer med funktionsvariation eller av personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. 

Regler om reserverad upphandling  

Arbetsintegrerande sociala företag 

Arbetsintegrerande socialt företagande bidrar till att människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden kan få jobb. En undersökning som projektet Sysselsättning genom offentlig upphandling genomfört visar att de vanligaste tjänster som sociala företag framför allt erbjuder är arbetsträning. Vanligt förekommande är också tjänster inom kafé och restaurang, återvinning, trädgårdsarbete, butik och second hand-försäljning samt hantverk och snickeri. Men hela spektret av tjänster är mycket brett. 

I arbetsintegrerande sociala företag finns alltid två affärsidéer: arbetsintegrerande tjänster till offentlig sektor och något annat som det finns en marknad för till exempel hushållsnära tjänster, it och media, kafé och catering, second hand, fastighetstjänster, legoarbete med mera. Kunder till dessa produkter är andra företag och privatpersoner vilket ger möjlighet till arbetsträning inom olika typer av branscher. 

Metoderna för arbetsintegrering bygger på egenmakt och delaktighet, många av dessa företag anställer medarbetare som själva har erfarenheter av arbetslöshet medan andra får stöd att hitta jobb i andra företag eller delta i utbildning. Det blir också vanligare med samarbeten mellan dessa och andra företag för kompetensförsörjning i branscher som har problem att hitta arbetskraft 

Tillväxtverket, Socialt företagande 

Verksamt.se – Socialt företagande och samhällsentreprenörskap 

Skoopi – de arbetsintegrerande sociala företagens intresseorganisation  

Inkludera socialt företagande i offentlig upphandling

Gör en reserverad upphandling

Så här kan du gå tillväga för att förbereda och genomföra en reserverad upphandling:  

Erfarenheter av reserverad upphandling  

Reserverad upphandling har testats i väldigt liten omfattning i Sverige men det finns några exempel. Ett av de första och mest spridda exemplen i Sverige gäller en upphandling av fruktkorgar i Söderhamns kommun. 

Ett annat pedagogiskt exempel om reserverad upphandling i Sverige är Vänersborgs kommun som under 2017 i en upphandling av renhållning och klottersanering reserverade upphandlingen till leverantörer med medarbetare som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.  

Exempel på reserverad upphandling  

Tips för att öka socialt företagande med hjälp av reserverad upphandling  

 • Utbyt erfarenheter, hinder och goda exempel på genomförda reserverade upphandlingar med andra organisationer. 
 • Inkludera aktivt sociala företag vid informationsspridning om möjligheterna till leverantörer. 
 • Inventera leverantörens egen kapacitet. Öppna för möjliga samarbeten mellan leverantörer för att öka kapaciteten att lägga anbud. 
 •  Dela upp eller skapa mindre kontrakt för att öka möjligheter för SME och sociala företag.
 •  Förenkla kriterier och upphandlingsdokument så långt som möjligt. 
 • Skapa enkäter för att ta reda på vilka leverantörer som finns och vad de har för förutsättningar och möjligheter. 
 • Lyssna på deltagare som sysselsätts hos sociala företag.  Vilka är behoven och vad kan de utföra? 
 • Upphandla nya tjänster för att till exempel öka kvalitet, trygghet eller för att förbättra stadsmiljön.
 • Tillämpa reserverad upphandling eller se över möjligheterna att göra en reserverad upphandling av tjänst och samtidigt ställa sysselsättningsfrämjande krav.
 • Utbilda upphandlare om hur en reserverad upphandling kan tillämpas tillsammans med sysselsättningsfrämjande krav eller utan sysselsättningskrav.
 • Undersök om krav kan ställas på en leverantör att samarbeta med små och medelstora företag (SME) eller sociala företag i någon del när kontraktet fullgörs.