Start

Inkludera socialt företagande i offentlig upphandling

Ett av syftena med 2014 års upphandlingsdirektiv är att upphandling i större utsträckning bör användas till stöd för att uppnå gemensamma samhälleliga mål. Ett sätt att åstadkomma detta är att inkludera socialt företagande i upphandling.

”En upphandlande myndighet bör beakta miljöhänsyn, sociala och arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar detta."

Så står det i lagen om offentlig upphandling, LOU (4 kap. 3 §). Målsättningen med bestämmelsen är att uppmuntra upphandlande organisationer att ta miljö-, sociala och arbetsrättsliga hänsyn när upphandlingsföremålet ska specificeras och när de överväger vilka krav som ska ställas.

För att visa social hänsyn kan den upphandlande organisationen i ett anbud ställa krav på till exempel: 

  • att leverantören prioriterar brukarmedverkan och därför gärna ser sociala företag som utförare 
  • att leverantören vid utförandet anställer arbetslösa, särskilt långtidsarbetslösa, eller anordnar utbildning för arbetslösa 
  • att leverantören vid utförandet gör något för att främja jämställdhet eller mångfald i fråga om bakgrund eller etniskt ursprung.

Reserverad upphandling för ökad sysselsättning