Start

Rapportering av statsstöd

En kommun, region eller statlig myndighet som lämnar statsstöd (stödgivaren) ska också lämna de uppgifter som behövs för att rapportera om stödgivningen. Då behöver stödgivaren veta vad som ska rapporteras, när det ska rapporteras och hur det ska rapporteras.

I lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler beskrivs vem som ska lämna uppgifter för statsstödsrapportering.

Lagen om tillämpning av EU:s statsstödsregler

12 a §   Den som genomför en stödåtgärd som godkänts av Europeiska kommissionen eller som genom en förordning eller ett beslut av kommissionen undantagits från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i EUF-fördraget ska i den omfattning som kommissionen bestämt

  1.  lämna uppgifter för offentliggörande och rapportering av stödåtgärden, och
  2.  föra register över stödåtgärden.

 Det betyder att det är stödgivaren som ska rapportera stödet. 

Om stöd lämnas av flera aktörer tillsammans

Om flera kommuner eller regioner tillsammans beviljar stöd till samma projekt eller företag bör de komma överens om vem som ska rapportera vilket stöd. Upphandlingsmyndigheten föreslår att en kommun eller en region i dessa fall utses att rapportera det totala stödet.

Om en kommun eller en region lämnar stöd tillsammans med en statlig myndighet till samma projekt är det lämpligt att stödgivarna kommer överens om hur stödet ska rapporteras.

Olika typer av statsstödsrapportering 

Tillväxtanalys hanterar statsstödsrapportering

Den statliga myndigheten Tillväxtanalys studerar politikens effekter för näringslivets utveckling. Tillväxtanalys har också regeringens uppdrag att hantera en del av Sveriges statsstödsrapportering. 

Uppgifter för statsstödsrapportering av stöd som godkänts av kommissionen eller som utformats enligt den allmänna gruppundantagsförordningen lämnas i två webbverktyg. Tillväxtanalys meddelar föreskrifter om rapportering och administrerar webbverktygen. Tillväxtanalys kan också ge mer vägledning om själva rapporteringen. 

Vi vägleder rapportering om statsstöd (Tillväxtanalys webbplats)

Näringsdepartementet hanterar SGEI-rapportering

Uppgifter om stöd som lämnas i form av ersättning för en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, så kallat SGEI-stöd lämnas inte i webbverktygen. Uppgifter om sådant stöd skickas till Näringsdepartementets enhet för marknad och konkurrens.  

Tre olika typer av statsstödsrapportering

Kommuner och regioner kan behöva lämna uppgifter för tre olika typer av statsstödsrapportering.

  1. Årsrapportering - uppgifter lämnas i webbverktyget SARI2 (State Aid Reporting Interactive).
  2. Transparensredovisning - uppgifter lämnas i webbverktyget TAM (Transparency Award Module).
  3. SGEI-rapportering - uppgifter lämnas till Näringsdepartementets enhet för marknad och konkurrens.

Årsrapportering

Stödgivaren ska i april varje år redovisa föregående års utbetalade stödbelopp i webbverktyget SARI2. Det kallas årsrapportering.

Transparensredovisning

Stödgivaren ska även redovisa vilket företag som mottagit individuellt stöd som överstiger 500 000 euro i webbverktyget TAM. Dessa uppgifter är allmänt tillgängliga via en webbsida som Europeiska kommissionen administrerar. Denna form av statsstödsrapportering kallas transparensredovisning. Uppgifterna ska redovisas senast sex månader efter att statsstödet beviljats. Ett statsstöd har beviljats när stödmottagaren fått rätt till stödet. 

Varför transparensredovisning?

Syftet med redovisningen i TAM är att främja regelefterlevnad ansvarstagande minska osäkerheten och göra det möjligt för konkurrenter, medborgare och berörda aktörer i allmänhet att se vilka företag som har tagit emot statligt stöd, hur mycket och för vilket ändamål.

TAM-redovisningen möjliggör marknadsövervakning av statligt stöd och marknadsdisciplin. Dessutom bidrar den till lika villkor för alla företag i alla medlemsstater på den inre marknaden. Den gör det lättare för nationella och regionala myndigheter att tillämpa reglerna om statligt stöd genom att öka medvetenheten om statligt stöd som beviljats på olika nivåer och säkerställer därmed bättre kontroll och uppföljning på nationell och lokal nivå.

(Text från Tillväxtanalys)

SGEI-rapportering

Kommuner eller regioner som beviljat stöd enligt villkoren i SGEI-beslutet eller som beviljat ett stöd som godkänts av kommissionen enligt SGEI-rambestämmelserna ska lämna uppgifter till Näringsdepartementet vartannat år. Det kallas SGEI-rapportering. Näringsdepartementet sammanställer en rapport som regeringen lämnar till kommissionen senast den 30 juni. Kommuner och regioner bör i god tid kontakta Näringsdepartementet för att få information om vilka uppgifter de måste lämna.

När behöver kommunen eller regionen lämna uppgifter

Årsrapportering i SARI2 ska göras under april månad. 

Transparensredovisning i TAM ska göras inom sex månader från att beslut om stöd fattats. 

Uppgifter för SGEI-rapportering ska skickas vartannat år till Näringsdepartementet. Näringsdepartementet behöver uppgifterna i god tid innan den 30 juni.

Vilka uppgifter ska lämnas i de olika statsstödsrapporterna? 

För att lämna uppgifter om statsstöd för årsrapportering, transparensredovisning eller SGEI-rapportering behövs kommissionens ärendenummer (stöd som lämnas enligt SGEI-beslutet har inget sådant ärendenummer). 

Ärendenumret hos kommissionen betecknas SA-nummer (SA står för State Aid) och är en central del av statsstödsrapporteringen. När stöd anmäls till kommissionen får stödet ett sådant nummer. En kommun eller region kan få stödets ärendenummer från Näringsdepartementet eller via kommissionens ärendedatabas. 

Kommissionens ärendedatabas

Var hittar jag SA-numret?

En kommun eller region får SA-numret i samband med att ett stöd anmäls till kommissionen. SA-numret för det stöd som ska rapporteras kan också fås från Näringsdepartementet eller via kommissionens ärendedatabas.

Under utfällbara rubriker nedan hittar du information om vilka uppgifter som behövs för respektive statsstödsrapport. Begreppen som används motsvarar vad som efterfrågas när statsstöd anmäls. Om du är osäker på vad begreppen innebär kan du alltså hitta information i den statsstödsanmälan som gjordes i samband med att stödet utformades. 

Relaterat innehåll