Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Miljömässigt hållbar upphandling

Miljömässigt hållbar upphandling bidrar till minskad miljö-och klimatpåverkan och att vi lättare når uppsatta mål. De offentliga affärerna blir hållbara genom strategiskt inköpsarbete och att ställa hållbarhetskrav i upphandlingar.

Ett viktigt verktyg för att uppnå miljömål

Hållbar upphandling underlättar omställningen till ett fossilfritt samhälle, minskar användningen av plast, antibiotika och farliga kemiska ämnen samt skapar förutsättningar för tekniska innovationer inom miljöområdet.

Hållbar upphandling bidrar till att vi når lokala, regionala, nationella och internationella miljömål. Det kan handla om det svenska klimatmålet noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045, de 17 globala mål som formuleras i Agenda 2030 eller de svenska miljökvalitetsmålen och generationsmålet.

Generationsmålet

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Arbeta strategiskt och ställ hållbarhetskrav 

En förutsättning för att de offentliga affärerna ska bli hållbara är ett strategiskt inköpsarbete och att ställa hållbarhetskrav i upphandlingarna.

Att arbeta strategiskt innebär att det finns en plan eller policy för hur inköpen ska bidra till att nå organisationens verksamhetsmål, exempelvis miljömål. Upphandlingen blir då ett styrmedel för att nå målet.

Upphandlingen är den del i inköpsprocessen där det är möjligt att ställa hållbarhetskrav, till exempel utsläppsnivåer för fordon, eller funktionskrav, till exempel halverad klimatpåverkan för transportlösningar.  

Vad innebär en miljömässigt hållbar upphandling?

En miljömässigt hållbar upphandling kan omfatta många olika aspekter. Vi har stöd och kriterier inom flera områden.

Miljömässigt hållbar upphandling ger mervärde 

Förutom att bidra till minskad klimat- och miljöpåverkan ger hållbar upphandling mervärden eller sidonyttor. Här är några av dem.