Start

Miljömässigt hållbar upphandling

Miljömässigt hållbar upphandling bidrar till minskad miljö- och klimatpåverkan och att vi lättare når uppsatta mål. De offentliga affärerna blir hållbara genom strategiskt inköpsarbete och att ställa hållbarhetskrav i upphandlingar.

Ett viktigt verktyg för att uppnå miljömål

Hållbar upphandling underlättar omställningen till ett fossilfritt samhälle, minskar användningen av plast, antibiotika och farliga kemiska ämnen samt skapar förutsättningar för tekniska innovationer inom miljöområdet.

Hållbar upphandling bidrar till att vi når lokala, regionala, nationella och internationella miljömål. Det kan handla om det svenska klimatmålet noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045, de 17 globala mål som formuleras i Agenda 2030 eller de svenska miljökvalitetsmålen och generationsmålet.

Agenda 2030
Miljökvalitetsmålen 

Generationsmålet

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Arbeta strategiskt och ställ hållbarhetskrav 

En förutsättning för att de offentliga affärerna ska bli hållbara är ett strategiskt inköpsarbete och att ställa hållbarhetskrav i upphandlingarna.

Ställ hållbarhetskrav

Att arbeta strategiskt innebär att det finns en plan eller policy för hur inköpen ska bidra till att nå organisationens verksamhetsmål, exempelvis miljömål. Upphandlingen blir då ett styrmedel för att nå målet.

Upphandlingen är den del i inköpsprocessen där det är möjligt att ställa hållbarhetskrav, till exempel utsläppsnivåer för fordon, eller funktionskrav, till exempel halverad klimatpåverkan för transportlösningar.

Inköpsprocessen
Funktionskrav

Hitta hållbarhetskriterier i vår kriterietjänst

Upphandlingsmyndigheten utvecklar och förvaltar hållbarhetskriterier som beaktar miljö- och sociala hänsyn i offentliga upphandlingar. Kriterierna består av färdigformulerade krav med tillhörande information. Vi har stöd och kriterier inom områden som till exempel bygg och fastighet, fordon och transport, livsmedel och måltidstjänster. 

Kriterietjänsten

Att använda hållbarhetskriterier i upphandling av livsmedel och måltidstjänster kan exempelvis leda till minskad antibiotikaanvändning.

Upphandla för en giftfri miljö

Att upphandla för en giftfri miljö och förskola innebär inköp av produkter utan miljö- och hälsoskadliga kemikalier. Det ligger i linje med såväl miljömålen som att FN:s barnkonvention som numera är svensk lag.

Upphandla för en giftfri miljö

Upphandla med hänsyn till klimatet

Minskad klimatpåverkan

Att minska klimatpåverkan från det som köps och upphandlas kan bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle och till att klimatmålen nås. Exempelvis står transportsektorn för en tredjedel av de totala koldioxidutsläppen i Sverige. Utsläppen kan minska genom att upphandla fordon och transporter med mindre klimatpåverkan. Genom att ställa krav på energieffektivare byggnader och på minskad klimatpåverkan från bygg-, väg och anläggningsprojekt bidrar du inte bara till bättre byggnader utan också till att sektorn ställer om.

Fler områden och hur du kan arbeta med att minska klimatpåverkan finner du i vår kriterietjänst och under nedanstående rubriker:

Upphandla med hänsyn till klimatet 
Upphandla fordon och transporter med mindre klimatpåverkan 
Upphandling av bygg och anläggning - bidra till hållbar samhällsbyggnad

Upphandla för en cirkulär ekonomi

Att upphandla för en cirkulär ekonomi kan innebära att upphandla saker som kan återanvändas och återvinnas i största möjliga mån, om och om igen. Allt för att tära mindre på jordens resurser och minska vårt avfall. 

 Upphandla för en cirkulär ekonom

Analysera inköpen med miljöspendanalys

En miljöspendanalys är en inköpsanalys där olika miljöfaktorer har integrerats. Det gör det möjligt att undersöka miljö- och klimatpåverkan som uppstår till följd av inköp inom offentlig sektor. Men också att undersöka vilken och hur stor miljöpåverkan olika typer av inköp har i relation till andra typer av inköp.

Analysera inköpen med miljöspendanalys

Livscykelkostnader (LCC) för långsiktigt hållbara inköp

Att beräkna livscykelkostnader (LCC) kan påverka energianvändningen positivt och samtidigt minska kostnaderna så att den offentliga affären bli en ekonomiskt och miljömässig hållbar investering.

LCC för långsiktigt hållbara inköp

Användning av märkning

Vid upphandling är det möjligt att använda sig av olika märkningar för att ställa hållbarhetskrav. Genom att hänvisa till märkningar kan organisationens egna behov av resurser och kompetens för uppföljning minskas eftersom kontroll görs inom ramen för en märkningslicens.

Användning av märkning 

Krav på systematiskt miljöledningsarbete

När det som upphandlas har en stor miljöpåverkan kan det vara relevant att ställa krav på att leverantören ska arbeta strukturerat och systematiskt för att förbättra sin miljöprestanda vid utförandet av kontraktet.

Krav på systematiskt miljöledningsarbete

Miljömässigt hållbar upphandling ger mer än miljövärde 

Förutom att bidra till minskad klimat- och miljöpåverkan ger hållbar upphandling mervärden eller sidonyttor. Här är några av dem. 

 • Stimulerar utveckling och innovation
  Hållbar upphandling kan ha en positiv påverkan på leverantörer till det offentliga genom att skapa en marknad för innovativa miljöanpassade varor och tjänster. 
  Genom att utveckla en hållbar inköpsstrategi, kommunicera innehåll och resultat, kan organisationen visa att åtgärder av detta slag är möjliga och leder till positiva resultat. 
 • Bidrar till bättre ekonomi
  Att minska energianvändningen bidrar till att nå miljö- och klimatmål. Men det bidrar och också till en bättre ekonomi genom att energikostnaderna minskar. En livscykelkostnadsanalys visar många gånger att ett högre inköpspris kompenseras av lägre driftkostnader vilket kan leda till lägre totalkostnad. 
 • Bidrar till en cirkulär ekonomi
  I dag är den rådande normen en linjär ekonomi, där material och produkter i hög grad inte återanvänds. Det bidrar till utarmning av jordens resurser. I en cirkulär ekonomi ligger i stället fokus på att minimera att resurser går till spillo genom att exempelvis underlätta för återvinning, demontering och återanvändning.
 • Bidrar till bättre hälsa 
  Hållbar upphandling kan förbättra människors hälsa när minskade utsläpp från transporter förbättrar luftkvaliteten. Minskad användning av giftiga kemikalier i rengöringsprodukter ger en sundare arbetsmiljö.
 • Ökar medvetenheten kring miljöfrågor
  Hållbar upphandling kan också skapa ökad miljömedvetenhet i samhället när kommunen köper in elbilar och regionerna ställer krav maten som serveras på sjukhusen.