Startsida

Miljömässigt hållbar upphandling

Miljömässigt hållbar upphandling bidrar till minskad miljö-och klimatpåverkan och att vi lättare når uppsatta mål. De offentliga affärerna blir hållbara genom strategiskt inköpsarbete och att ställa hållbarhetskrav i upphandlingar.

Ett viktigt verktyg för att uppnå miljömål

Hållbar upphandling underlättar omställningen till ett fossilfritt samhälle, minskar användningen av plast, antibiotika och farliga kemiska ämnen samt skapar förutsättningar för tekniska innovationer inom miljöområdet.

Hållbar upphandling bidrar till att vi når lokala, regionala, nationella och internationella miljömål. Det kan handla om det svenska klimatmålet noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045, de 17 globala mål som formuleras i Agenda 2030 eller de svenska miljökvalitetsmålen och generationsmålet.

Generationsmålet

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Arbeta strategiskt och ställ hållbarhetskrav 

En förutsättning för att de offentliga affärerna ska bli hållbara är ett strategiskt inköpsarbete och att ställa hållbarhetskrav i upphandlingarna.

Att arbeta strategiskt innebär att det finns en plan eller policy för hur inköpen ska bidra till att nå organisationens verksamhetsmål, exempelvis miljömål. Upphandlingen blir då ett styrmedel för att nå målet.

Upphandlingen är den del i inköpsprocessen där det är möjligt att ställa hållbarhetskrav, till exempel utsläppsnivåer för fordon, eller funktionskrav, till exempel halverad klimatpåverkan för transportlösningar.  

Vad innebär en miljömässigt hållbar upphandling?

En miljömässigt hållbar upphandling kan omfatta många olika aspekter. Vi har stöd och kriterier inom flera områden.

  • Att upphandla för en giftfri miljö och förskola innebär inköp av produkter utan miljö- och hälsoskadliga kemikalier. Det ligger i linje med såväl miljömålen som att FN:s barnkonvention som numera är svensk lag.
  • Att upphandla med hänsyn till klimatet innebär att inköpen bidrar till omställningen till ett fossilfritt samhälle.
  • Att upphandla för en cirkulär ekonomi kan innebära att upphandla saker som kan återanvändas och återvinnas i största möjliga mån, om och om igen. Allt för att tära mindre på jordens resurser och minska vårt avfall. 
  • Att göra en livscykelkostnadsanalys kan påverka energianvändningen positivt och samtidigt minska kostnaderna.
  • Hållbar upphandling av livsmedel kan leda till minskad antibiotikaanvändning.
  • Vid upphandling av exempelvis städtjänster är det möjligt att använda sig av märkning för att ställa krav.
  • Transportsektorn står för en tredjedel av de totala koldioxidutsläppen i Sverige. Utsläppen kan minska genom att upphandla fordon och transporter med mindre klimatpåverkan.

Miljömässigt hållbar upphandling ger mervärde 

Förutom att bidra till minskad klimat- och miljöpåverkan ger hållbar upphandling mervärden eller sidonyttor. Här är några av dem.