Start

Upphandla för en giftfri miljö

Genom att arbeta strategiskt med inköpen och ställa hållbarhetskrav i upphandlingen kan upphandlande organisationer bidra till att skapa en giftfri miljö. Inköp av produkter utan miljö- och hälsoskadliga kemikalier ligger i linje med såväl miljömålen som att FN:s barnkonvention som numera är svensk lag.

Giftfri miljö ett av Sveriges miljömål 

Sveriges riksdag har fastställt 16 miljökvalitetsmål. Ett av dessa är Giftfri miljö. Målet innebär att åtgärder tas fram för att skydda människors hälsa och miljön inom olika prioriterade områden. Enligt Kemikalieinspektionens förslag på strategi och nya etappmål för farliga ämnen till 2030 är kemikaliekrav i offentlig upphandling en viktig del i arbetet med att nå detta miljömål. 

Sveriges miljömål 

Kemikalieinspektionens förslag på strategi och nya etappmål för farliga ämnen till 2030 - Giftfritt från början 

Kemikalier i vår vardag

Vi omges av kemikalier i vår vardag. Vissa av dessa kan vara till nytta för oss och andra skadliga. Exempel på nyttiga ämnen är vitaminer och mineraler samt de kemikalier som ingår i läkemedel. 

Exempel på skadliga ämnen är vissa kemikalier som ofta ger en specifik funktion, till exempel flamskyddsmedel, mjukgörare i plaster (ftalater) och vissa vatten- och fettavvisande beläggningar. Andra exempel är tungmetaller som bly, kadmium, kvicksilver och krom. 

En del av de skadliga kemikalierna regleras genom den europeiska kemikalielagstiftningen i Reach-förordningen. Det finns dock många miljö- och hälsofarliga kemikalier som ännu inte är reglerade. Därför kan det vid upphandling av produkter som förekommer i offentliga miljöer, framför allt i barns miljöer, vara viktigt att ställa ytterligare kemikaliekrav. Det finns varor på marknaden som kan uppfylla betydligt striktare kemikaliekrav än vad som krävs av kemikalielagstiftningen. Medvetna beslut vid upphandlingar och inköp är därför viktiga. 

Effekter på människor från kemikalier 

Kemikalier kan ge upphov till många olika effekter. Det kan vara effekter som akut förgiftning vid höga doser, hormonstörande effekter på längre sikt eller orsaka sjukdomar. Hormonstörningar kan exempelvis leda till fetma, cancer, diabetes, koncentrationsstörningar, för tidig pubertet samt svårigheter att själv få barn. Eksem, allergi och astma är andra exempel på symtom och sjukdomar som också kan orsakas av vissa kemikalier.

Rätt till information om särskilt farliga ämnen 

Särskilt farliga ämnen har egenskaper som kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och på miljön. De förs upp på den europeiska kemikaliemyndigheten Echa:s kandidatförteckning, som uppdateras cirka två gånger per år.

En upphandlande organisation har rätt att få information om de varor man upphandlar innehåller särskilt farliga ämnen, utan att man har ställt krav på det i upphandlingen. Leverantören är skyldig att lämna informationen. 

Mer information om kandidatförteckningen finns på Kemikalieinspektionens webbplats.

Hållbarhetskriterier med kemikaliekrav

Våra färdigformulerade hållbarhetskriterier med kemikaliekrav som finns i vår kriterietjänst bygger på försiktighetsprincipen och substitutionsprincipen. Kraven innebär antingen en begränsning av vissa ämnen eller ämnesgrupper i både varor och kemiska produkter eller att ämnen med vissa egenskaper inte får finnas i produkten. 

Hitta hållbarhetskriterier i vår kriterietjänst

I vår kriterietjänst hittar du hållbarhetskriterier för inköp med fokus på miljömässig och social hållbarhet. Dessa kriterier kan du använda i utformningen av en upphandling.

Kriterietjänsten

Målet med att använda hållbarhetskriterierna med kemikaliekrav i upphandling är att bidra till att uppnå Sveriges miljömål Giftfri miljö

Produktgrupper med kemikaliekrav 

Kemikaliekraven finns i många av produktområdena i vår kriterietjänst, men främst inom följande produktområden: 

Alla krav finns på basnivå. En del av kraven finns även på avancerad nivå. Välj kravnivå efter behov, målsättningar och tillgängliga resurser. 

Giftfri miljö i inköpsprocessen

Upphandling av en giftfri miljö kommer på olika sätt in de olika stegen i inköpsprocessen.

Samverkan för att lyckas med giftfri miljö i upphandlingar 

När mål på kemikalieområdet ska genomföras krävs resurser, både vad det gäller pengar och kompetens. Högt ställda kemikaliekrav i upphandling kräver personal med olika kompetenser som kan verifiera och följa upp kraven. 

Giftfri förskola

Vi har tagit fram stöd och kriterier som hjälper Sveriges kommuner att i sin upphandling ställa krav för minskad förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen i förskolan. 

Giftfri förskola