Startsida

Upphandla för en giftfri miljö

Genom att arbeta strategiskt med inköpen och ställa hållbarhetskrav i upphandlingen kan upphandlande organisationer bidra till att skapa en giftfri miljö. Inköp av produkter utan miljö- och hälsoskadliga kemikalier ligger i linje med såväl miljömålen som att FN:s barnkonvention som numera är svensk lag.

Giftfri miljö ett av Sveriges miljömål 

Sveriges riksdag har fastställt 16 miljökvalitetsmål. Ett av dessa är Giftfri miljö. Målet innebär att åtgärder tas fram för att skydda människors hälsa och även miljön inom olika prioriterade områden. En del i arbetet med att nå detta miljömål är Kemikalieinspektionens arbete med en handlingsplan för en giftfri vardag. Där framgår bland annat vikten av att stärka miljö- och hälsoaspekterna i den offentliga upphandlingen genom att kemikaliekrav införs. 

Sveriges miljömål 

Kemikalieinspektions handlingsplan 

Barns rättigheter  

FN:s barnkonvention är numera svensk lag. Det innebär bland annat att vid upphandlingar som påverkar barn ska upphandlande organisationer ta hänsyn till barns rättigheter. Barn är särskilt känsliga för effekterna från skadliga kemikalier och det är därför viktigt att minska risken för att barnen utsätts för sådana kemikalier. 

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram kemikaliekrav 

Våra färdigformulerade kemikaliekrav bygger på försiktighetsprincipen och substitutionsprincipen. Kraven innebär antingen en begränsning av vissa ämnen eller ämnesgrupper i både varor och kemiska produkter eller att ämnen med vissa egenskaper inte får finnas i produkten. 

Målet med vårt kemikaliearbete är att bidra till att uppnå Sveriges miljömål Giftfri miljö

Giftfri miljö i inköpsprocessen 

Upphandling av en giftfri miljö kommer på olika sätt in de olika stegen i inköpsprocessen.  

Att lyckas med giftfri miljö i upphandlingar 

När mål på kemikalieområdet ska genomföras krävs resurser, både vad det gäller pengar och kompetens. Högt ställda kemikaliekrav i upphandling kräver personal med olika kompetenser som kan verifiera och följa upp kraven.