Start

Giftfri förskola

Många kommuner har antagit mål och policys om att arbeta för en giftfri förskola och arbetar med att ställa krav i sin upphandling för minskad förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen i förskolan. I det arbetet är hållbarhetskriterier vid upphandling ett av verktygen som de kan använda för att nå sina mål.

Barns rättigheter

FN:s barnkonvention är numera svensk lag. Det innebär bland annat att vid upphandlingar som påverkar barn ska upphandlande organisationer ta hänsyn till barns rättigheter. Barn är särskilt känsliga för effekterna från skadliga kemikalier och det är därför viktigt att minska risken för att barnen utsätts för sådana kemikalier. 

Barns rättigheter i upphandling

Barn är särskilt känsliga 

Nya rön om ämnens hälso- och miljöegenskaper och effekter kommer hela tiden. Barn är särskilt känsliga för de effekter som kan uppstå vid exponering för dessa typer av ämnen. Idag vistas barn stora delar av sina dagar på förskola och därför har regeringen valt att prioritera barnens vardag när det gäller att fasa ut miljö- och hälsofarliga ämnen som kan finnas i denna verksamhet. Att utsättas för skadliga ämnen kan ge effekter långt senare i livet och barn är känsligare än vuxna bland annat eftersom de fortfarande växer och deras organ inte är fullt utvecklade.

Om kemikalier i barns vardag (kemi.se) 

Användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen är till viss del begränsade genom EU:s kemikalielagstiftning Reach eller genom olika produktförordningar. 

Om Reach-förordningen (kemi.se)

Ställ krav för att minska mängden farliga ämnen 

Ett sätt att minska risken för att barn utsätts för hälsofarliga ämnen är att ställa kemikaliekrav på de produkter som upphandlas till miljöer där barn vistas.

I vår kriterietjänst hittar du hållbarhetskriterier för giftfri förskola inom områdena:

Hitta fler hållbarhetskriterier i vår kriterietjänst

I vår kriterietjänst hittar du hållbarhetskriterier för inköp med fokus på miljömässig och social hållbarhet. Dessa kriterier kan du använda i utformningen av en upphandling.

Kriterietjänsten

Kommunerna upphandlar produkter för barn för stora summor årligen och kan genom sina inköp påverka leverantörerna. Genom att kommunerna ställer krav på innehåll av farliga ämnen i de produkter som upphandlas kan de bidra till att: 

  • hälsofarliga ämnen tas bort eller ersätts med mindre farliga ämnen 
  • driva på produktutvecklingen.
  • miljömålet om en giftfri miljö nås. 

Exempel från olika kommuner, regioner och organisationer:

Stockholms stad - Kemikaliesmart förskola

Göteborgs stad - Giftfri förskola

Naturskyddsföreningen - Operation giftfri förskola

Mer information om att ställa krav i upphandling för att minska mängden miljö- och hälsofarliga ämnen hittar du på vår sida Upphandla för en giftfri miljö.

Beställa produkter till förskolan

Personal som gör beställningar till skola och förskola har en avgörande roll att säkerställa att de varor och produkter som köps in till skolor och förskolor uppfyller Sveriges mål att nå en giftfri miljö.

Sveriges klimatmål om en giftfri miljö

Det går att göra aktiva val i inköpen för att fasa ut skadliga ämnen ur barnens vardag. Man kan välja mellan olika produkter och material när ett avrop görs. Det är också möjligt att ställa frågor både till de som är ansvariga för upphandlingen och till leverantören. Om det inte tydligt framgår vid avropet vilka krav som ställts i upphandlingen kan man fråga kommunens upphandlingsenhet om det. Detta är offentlig information som finns hos upphandlaren. 

Det kan finnas produkter i sortimentet som uppfyller miljömärkningskrav eller andra miljökrav. Det kan vara exempelvis leverantörens egna krav eller kommunens krav ställda i upphandlingen. Dessa kan du ibland se genom en märkning i produktkatalogen. Om kommunen har ett e-handelssystem kan miljöanpassade produkter vara markerade i systemet. 

Frågor angående produkterna och sortimentet kan även ställas till leverantören.

Rätt till information om särskilt farliga ämnen

Innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen i produkter till förskolan

Leksaker

Leksaker är en produktgrupp som består av en mängd olika material. Olika plastmaterial är vanligt förekommande i leksaker. Plaster är komplexa material som kan innehålla miljö- och hälsofarliga ämnen. Däremot finns det inte så stort utbud av miljömärkta leksaker. 

Leksaker regleras genom leksaksdirektivet (2009/48/EG). Hobbymaterial och specialpedagogiskt material omfattas inte av leksaksdirektivet. Flera ämnen i leksaksdirektivet är specifikt reglerade i produkter som riktar sig till barn under 3 år. Eftersom små barn inte skiljer på vad som är till för olika åldrar, kan det vara bra att ställa krav på alla leksaker samt på hobbymaterial som finns på skolan och förskolan.

För leksaker gäller även EU:s kemikalielagstiftning Reach samt produktsäkerhetsdirektivet. Vissa delar av kosmetikaförordningen är inarbetade i leksaksdirektivet. För elektriska leksaker gäller RoHS-direktivet. SIS standarder för leksaker som följer den europeiska standarden EN 71 beskriver hur leksaker ska testas för att kontrollera att de uppfyller leksaksdirektivet. 

Om leksaksdirektivet (kemi.se)

Våra hållbarhetskriterier för leksaker

Möbler 

Möbler kan innehålla många olika sorters miljö- och hälsofarliga ämnen. På skolor eller förskolor förekommer, utöver möbler som även används i de flesta andra miljöer, produkter för barn, till exempel sovmadrasser och bygg- och lekkuddar. Dessa består ofta av stoppningsmaterial klätt med plastöverdrag.

Vid upphandling av möbler kan funktionskrav vara mer lämpliga än krav på specifika material eller lösningar. Det är leverantörerna som har bäst kunskap om material, produkter eller lösningar som de kan tillhandahålla. Dessa kan presenteras och utvärderas när funktionskrav ställs. Det finns miljömärkningar på området, till exempel Möbelfakta, Nordisk Miljömärkning (Svanen) och Ecolabel.

Funktionskrav i upphandling

För möbler finns ingen specifik lagstiftning utöver kemikalielagstiftningen Reach.

Om Reach-förordningen (kemi.se)

Våra hållbarhetskriterier för möbler

Textilier 

Vid textiltillverkning används många olika kemikalier. Det gäller både vid odling av naturfibrer och tillverkning av syntetiska fibrer. Kemikalier används också för att ge textilierna efterfrågade funktioner, som till exempel vattenavvisning. Det tillsätts även kemikalier för att motverka bland annat mögel och svettlukt. En del av kemikalierna finns kvar i slutprodukten, till exempel färgämnen. Hållbarhetskriterier för upphandling av textiler finns hos Upphandlingsmyndigheten samt på EU-nivå. På EU:s webbplats finns även en omfattande bakgrundsrapport samt en vägledning kring inköp.

EU:s vägledning och kriterier för inköp av textila produkter

Våra hållbarhetskriterier för textil

Det finns ett flertal olika miljömärkningar för textilier. Vissa utgår från halter av farliga ämnen i den färdiga textilen och vissa ställer även krav på odlingen/framställningen av textilfibrer och tillverkningsprocessen. 

För textilier finns ingen specifik lagstiftning utöver kemikalielagstiftningen Reach. 

Om Reach-förordningen (kemi.se)

På Kemikalieinspektionens (KEMI) webbplats kan du läsa mer om olika typer av farliga ämnen. Deras verktyg PRIO hjälper dig att hitta och byta ut farliga ämnen i dina varor eller kemiska produkter. 

PRIO:s kriterier (kemi.se)