Start

Krav på systematiskt miljöledningsarbete

När det som upphandlas har en stor miljöpåverkan kan det vara relevant att ställa krav på att leverantören ska arbeta strukturerat och systematiskt för att förbättra sin miljöprestanda vid utförandet av kontraktet.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt

  • lagen om offentlig upphandling (LOU)
  • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF)

Olika möjligheter att ställa krav på systematiskt miljöledningsarbete 

Det finns olika möjligheter att ställa krav på systematiskt miljöledningsarbete i leverantörskvalificeringen. Att ställa sådana krav kan vara proportionerligt beroende på kontraktets miljöpåverkan och vilka andra miljökrav som ställs.

Sådana krav kan ställas som krav på att leverantören antingen har ett certifierat miljöledningssystem eller att leverantören har förmåga att vidta miljöskyddsåtgärder, utan att kräva en certifiering.  

Vilket alternativ som är mest ändamålsenligt kan bero på bland annat kontraktets värde och omfattning och hur leverantörsmarknaden ser ut. 

Vad är ett miljöledningssystem respektive miljöledningsstandard? 

Ett miljöledningssystem är ett verktyg för att arbeta strukturerat och systematiskt för att förbättra en organisations miljöprestanda. Genom att tillämpa ett miljöledningssystem kan organisationen göra stegvisa förbättringar med hjälp av planering, åtgärder och uppföljning. Ett exempel på ett miljöledningssystem är EU:s frivilliga miljölednings- och miljörevisions­ordning Emas.

En miljöledningsstandard har utfärdats av ett officiellt standardiseringsorgan, som exempelvis ISO – Internationella standardiseringsorganisationen. Ett exempel på en miljöledningsstandard är ISO 14001. 

Krav på ett certifierat miljöledningssystem

I vissa fall, där kontraktets utförande har stor miljöpåverkan, kan det vara lämpligt att ställa krav på att leverantören styrker att den har ett certifierat miljöledningssystem genom att lämna ett intyg om detta. Det ska ske i samband med kvalificeringen i upphandlingen. Det finns särskilda bestämmelser om det i upphandlingslagarna.

Regler för miljöledningssystem och miljöledningsstandarder

Krav på att leverantören vidtar miljöskyddsåtgärder, utan att kräva en certifiering 

Det kan ibland vara mer lämpligt att i leverantörskvalificeringen ställa krav på att leverantören ska ha förmåga att vidta miljöskyddsåtgärder, utan att kräva en certifiering.  

Den upphandlande organisationen kan göra detta genom att

  • ställa krav på miljöledningssystem utan krav på certifiering
  • ange vilka minimikrav som ska uppfyllas

Mer information om krav i dessa avseenden finns nedan.

Exempel på miljöledningssystem  

Den vanligaste standarden att certifiera sitt miljöledningssystem enligt är den internationella standarden ISO 14001. Emas är EU:s frivilliga miljölednings- och miljörevisionsordning och baseras på kraven i ISO 14001.

Tänk på!

Tänk på att det är möjligt att ta miljöhänsyn på olika sätt och genom olika typer av krav i en upphandling. Exempelvis kan miljökrav ställas på den vara, tjänst eller byggentreprenad som ska upphandlas och det finns också möjlighet att ta miljöhänsyn vid utvärderingen av anbud. 

Relaterade länkar