Start

Regler för miljöledningssystem och miljöledningsstandarder

Om utförandet av ett kontrakt har stor miljöpåverkan kan en upphandlande myndighet eller enhet begära att leverantören visar upp ett intyg om att denne följer vissa miljöledningssystem eller miljöledningsstandarder. Det finns särskilda bestämmelser om hur det ska gå till i upphandlingslagarna.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt 

 • lagen om offentlig upphandling (LOU) 
 • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). 

Krav på intyg om att leverantören följer vissa miljöledningssystem eller miljöledningsstandarder 

En upphandlande myndighet eller enhet (upphandlande organisation) har möjlighet att kräva att en leverantör visar upp ett intyg, det vill säga ett certifikat eller liknande, som visar att denne följer ett miljöledningssystem eller miljöledningsstandard. Ett sådant krav kan vara proportionerligt om kontraktets utförande innebär en stor miljöpåverkan. Bestämmelserna i upphandlingslagarna innebär att den upphandlande organisationen i sådana fall ska hänvisa till vissa angivna miljöledningssystem eller miljöledningsstandarder.  

Vad är ett miljöledningssystem respektive miljöledningsstandard?

Ett miljöledningssystem är ett verktyg för att arbeta strukturerat och systematiskt för att förbättra en organisations miljöprestanda. Genom att tillämpa ett miljöledningssystem kan organisationen göra stegvisa förbättringar med hjälp av planering, åtgärder och uppföljning. Ett exempel på ett miljöledningssystem är EU:s frivilliga miljölednings- och miljörevisionsordning Emas. 

En miljöledningsstandard har utfärdats av ett officiellt standardiseringsorgan, som exempelvis ISO – Internationella standardiseringsorganisationen. Ett exempel på en miljöledningsstandard är ISO 14001.

Hur krav på miljöledningssystem eller miljöledningsstandarder ska preciseras

Upphandlande organisationer som kräver att leverantören ska följa vissa miljöledningssystem eller miljöledningsstandarder utfärdat av ett oberoende organ, ska hänvisa till vilka system eller standarder som leverantören kan åberopa.

Den upphandlande organisationen ska precisera kraven genom att hänvisa till: 

 1. Emas (förordning (EG) nr 1221/2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013),   
 2. andra miljöledningssystem som erkänns i enlighet med artikel 45 i Emas-förordningen, eller 
 3. andra miljöledningssystem som bygger på miljöledningsstandarder som grundas på berörda europeiska eller internationella standarder och är certifierade från organ som har ackrediterats för uppgiften. 

Åberopande av annans kapacitet när det gäller miljöledningssystem eller miljöledningsstandarder 

Leverantörer har som huvudregel möjlighet att åberopa andra företags kapacitet för att uppfylla krav som avser bland annat teknisk och yrkesmässig kapacitet som ställs i upphandlingsdokumenten. Vad gäller möjligheten att åberopa andra företags kapacitet vad gäller ledningssystem eller ledningsstandarder finns det dock kammarrättspraxis där rätten att åberopa annans kapacitet har begränsats. Se exempelvis Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 3914–14 och Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 573-576-18 respektive 569-572-18. 

I den förstnämnda domen ansåg kammarrätten att ett krav på att en leverantör ska ha ett kvalitets- eller miljöledningssystem utgör ett kvalitetskrav och därmed inte krav som avser teknisk eller yrkesmässig kapacitet. Det fanns därmed enligt domstolen inte en rätt att åberopa ett annat företags kapacitet. I de senare angivna domarna anges att det inte är möjligt att åberopa en underleverantörs certifiering i en upphandling eftersom certifieringen är individuell.  

Enligt Upphandlingsmyndigheten får rättsläget anses vara oklart om det är möjligt att åberopa annans kapacitet vad gäller miljöledningssystem och miljöledningsstandarder. Vår uppfattning är att leverantörer som utgångspunkt bör ha rätt att åberopa andra företags kapacitet och att denna rätt endast i undantagsfall kan begränsas. Det väsentliga bör vara att leverantören faktiskt förfogar över de resurser som åberopas och att det certifierade miljöledningssystemet eller miljöledningsstandarden omfattar den verksamhet som utför kontraktet så att relevanta miljöskyddsåtgärder vidtas där miljöpåverkan uppstår.

Åberopa andra företags kapacitet 

Källhänvisningar

 • 15 kap. 15 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – miljöledningsstandarder 
 • 14 kap. 19 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – miljöledningsstandarder 
 • 12 kap. 18 § lagen (2011: 1029) om upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) – standarder för miljöledning. 
 • artikel 20 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 (Emas- förordningen) – villkor för utförande av kontroll och godkännande  
 • artikel 45 i Emas-förordningen - förhållande till andra miljöledningssystem   
 • 15 kap. 11 § punkten 8 LOU –  information om de miljöskyddsåtgärder som leverantören kan komma att vidta vid fullgörandet av kontraktet 
 • artikel 62.2, skäl 88 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling (LOU-direktivet) – kvalitetssäkrings- och miljöledningsstandarder 
 • Proposition 2015/16:195 Nytt regelverk om upphandling, s. 1107  
 • EU-förordning (EG) 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter. 
 • 14 kap. 6 § LOU – leverantörers åberopande av andra företags kapacitet    
 • Proposition 2015/16:195, s. 754–756 
 • Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 1439-13: Leverantörers rätt att åberopa annans kapacitet kan inte inskränkas. 
 • Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 3914–14 och Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål 573-576-18: Leverantörer har inte haft rätt att åberopa ett annat företags miljö- eller kvalitetsledningssystem. 
 • Artikel 63 LOU-direktivet – bevisbördan för förfogande över de åberopade resurserna exempelvis kan uppfyllas genom att leverantören ger in ett åtagande från den åberopade enheten.