Start

Regler för miljöledningssystem och miljöledningsstandarder

Om utförandet av ett kontrakt har stor miljöpåverkan kan en upphandlande organisation begära att leverantören visar upp ett intyg om att denne följer vissa miljöledningssystem eller miljöledningsstandarder. Vid upphandling över tröskelvärdena finns detaljerade bestämmelser om hur det ska gå till i upphandlingslagarna.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt 

  • lagen om offentlig upphandling (LOU) 
  • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). 

Krav på intyg om att leverantören följer vissa miljöledningssystem eller miljöledningsstandarder 

En upphandlande myndighet eller enhet (upphandlande organisation) har möjlighet att kräva att en leverantör visar upp ett intyg, det vill säga ett certifikat eller liknande, som visar att denne följer ett miljöledningssystem eller miljöledningsstandard. Ett sådant krav kan vara proportionerligt om kontraktets utförande innebär en stor miljöpåverkan.

Vad är ett miljöledningssystem respektive miljöledningsstandard?

Ett miljöledningssystem är ett verktyg för att arbeta strukturerat och systematiskt för att förbättra en organisations miljöprestanda. Genom att tillämpa ett miljöledningssystem kan organisationen göra stegvisa förbättringar med hjälp av planering, åtgärder och uppföljning. Ett exempel på ett miljöledningssystem är EU:s frivilliga miljölednings- och miljörevisionsordning Emas. 

En miljöledningsstandard har utfärdats av ett officiellt standardiseringsorgan, som exempelvis ISO – Internationella standardiseringsorganisationen. Ett exempel på en miljöledningsstandard är ISO 14001.

Krav på miljöledningssystem eller miljöledningsstandarder vid upphandling över tröskelvärdena 

Den upphandlande organisationen kan ställa krav på att leverantören följer vissa miljöledningssystem eller miljöledningsstandarder i alla typer av upphandlingar.

Liknande regler i flera upphandlingslagar

Reglerna om miljöledningssystem och miljöledningsstandarder finns i 15 kap. 15 § i lagen om offentlig upphandling (LOU). Det finns motsvarande regler i 14 kap. 19 § lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Det finns inte några motsvarande bestämmelser i lagen om upphandling av koncessioner (LUK). I lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) finns det motsvarande, dock inte helt lika, bestämmelser.

På den här sidan beskriver vi bestämmelserna i LOU och LUF.

Hur krav på miljöledningssystem eller miljöledningsstandarder ska preciseras

Upphandlande organisationer som kräver att leverantören ska följa vissa miljöledningssystem eller miljöledningsstandarder utfärdat av ett oberoende organ, ska hänvisa till vilka system eller standarder som leverantören kan åberopa.

Den upphandlande organisationen ska precisera kraven genom att hänvisa till: 

  1. Emas (förordning (EG) nr 1221/2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013),
  2. andra miljöledningssystem som erkänns i enlighet med artikel 45 i Emas-förordningen, eller 
  3. andra miljöledningssystem som bygger på miljöledningsstandarder som grundas på berörda europeiska eller internationella standarder och är certifierade från organ som har ackrediterats för uppgiften. 

Emas-förordningen styr vad som kan åberopas enligt första och andra punkten

Det framgår av den första och andra punkten att Emas-förordningen styr vad leverantörerna kan åberopa.

När det gäller erkända miljöledningssystem i enlighet med artikel 45 i Emas-förordningen (andra punkten) finns mer information om regionala och nationella ledningssystem hos EU-kommissionen. I nuläget har endast ett system godkänts av EU-kommissionen, det norska miljöledningssystemet Miljøfyrtårn.

Krävs certifiering av ett ackrediterat organ för att kunna åberopa tredje punkten

För att kunna begära ett intyg om certifiering enligt andra miljöledningssystem som bygger på europeiska eller internationella miljöledningsstandarder (tredje punkten) krävs att den som utfärdar certifieringen är ackrediterad för uppgiften.

Det finns ett antal oberoende organ som är ackrediterade för certifiering enligt standarden ISO 14001. Standarden kräver dock inte att en certifiering ska utfärdas av ett ackrediterat organ (se punkt 0.5 (sidan vii) i ISO 14001:2015, vilket är den senaste versionen av standarden). Det är därför viktigt att upphandlande organisationer säkerställer att certifiering har skett av ett ackrediterat organ.

Vad innebär ackreditering?

Ackreditering betyder bemyndigande eller befullmäktigande att utföra en viss uppgift. Det innebärbland annat att den som utför certifiering ska ha rätt kompetens för att säkerställa att kontroll och provning görs korrekt och utförs opartiskt.

Ackreditering är ett internationellt system med en gemensam lagstiftning inom EU. Varje land ska ha ett nationellt ackrediteringsorgan. I Sverige är det myndigheten Swedac som har mandat från regeringen att vara ackrediteringsorgan. På Swedacs webbplatsfinns bland annat information om vilka certifieringsorgan som är ackrediterade för exempelvis miljöledningsstandarden ISO 14001.

Swedacs webbplats

Likvärdiga intyg ska godtas 

Upphandlande organisationer som hänvisar till vissa miljöledningssystem eller miljöledningsstandarder ska också godta ett likvärdigt intyg från ett annat organ som är etablerat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). 

Andra bevis ska godtas i vissa fall

I vissa fall ska den upphandlande organisationen godta andra bevis om att leverantören har vidtagit miljöledningsåtgärder. Det gäller om leverantören kan visa att åtgärderna är likvärdiga med de som krävs i det miljöledningssystem eller den miljöledningsstandard som organisationen har efterfrågat.

Det är bara möjligt att godta andra bevis om en leverantör inte kan få tillgång till intyget inom den angivna tidsfristen och detta inte beror på leverantören eller något förhållande på leverantörens sida. Möjligheten för leverantören att åberopa andra bevis om likvärdiga miljöledningsåtgärder förutsätter att leverantören har varit aktsam.

Åberopande av annans kapacitet när det gäller miljöledningssystem eller miljöledningsstandarder 

Leverantörer har som huvudregel möjlighet att åberopa andra företags kapacitet för att uppfylla krav som avser bland annat teknisk och yrkesmässig kapacitet som ställs i upphandlingsdokumenten. Vad gäller möjligheten att åberopa andra företags kapacitet vad gäller ledningssystem eller ledningsstandarder finns det dock kammarrättspraxis där rätten att åberopa annans kapacitet har begränsats. Se exempelvis Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 3914–14 och Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 573-576-18 respektive 569-572-18. 

I den förstnämnda domen ansåg kammarrätten att ett krav på att en leverantör ska ha ett kvalitets- eller miljöledningssystem utgör ett kvalitetskrav och därmed inte krav som avser teknisk eller yrkesmässig kapacitet. Det fanns därmed enligt domstolen inte en rätt att åberopa ett annat företags kapacitet. I de senare angivna domarna anges att det inte är möjligt att åberopa en underleverantörs certifiering i en upphandling eftersom certifieringen är individuell.

Enligt Upphandlingsmyndigheten får rättsläget anses vara oklart om det är möjligt att åberopa annans kapacitet vad gäller miljöledningssystem och miljöledningsstandarder. Vår uppfattning är att leverantörer som utgångspunkt bör ha rätt att åberopa andra företags kapacitet och att denna rätt endast i undantagsfall kan begränsas. Det väsentliga bör vara att leverantören faktiskt förfogar över de resurser som åberopas och att det certifierade miljöledningssystemet eller miljöledningsstandarden omfattar den verksamhet som utför kontraktet så att relevanta miljöskyddsåtgärder vidtas där miljöpåverkan uppstår.

Åberopa andra företags kapacitet

Vid upphandling under tröskelvärdena och av sociala tjänster och andra särskilda tjänster

Vid upphandling enligt 19 kap. LOU gäller inga särskilda regler om tekniska specifikationer, märkning, miljöledningssystem eller miljöledningsstandarder. Upphandlingsdokumenten ska dock innehålla uppgifter om de minimikrav som ett anbud ska uppfylla och de uppgifter i övrigt som är relevanta. De grundläggande upphandlingsprinciperna kommer därmed att sätta ramarna för hur den upphandlande organisationen kan ställa krav på miljöledningssystem eller miljöledningsstandarder i sådana upphandlingar. 

En upphandlande organisation som vid upphandling enligt 19 kap. använder miljöledningssystem eller miljöledningsstandarder på ett sätt som överensstämmer med reglerna för upphandlingar över tröskelvärdena genomför sannolikt upphandlingen i enlighet med de grundläggande principerna.