Start

Upphandla med hänsyn till klimatet

Till följd av offentliga inköp uppstår utsläpp av växthusgaser. Genom att arbeta strategiskt med inköp och ställa hållbarhetskrav i upphandlingar kan offentlig sektor bidra till att vi når det svenska klimatmålet noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045.

Viktig roll i omställningen till fossilfritt samhälle 

Klimatförändringarna räknas som en av vår tids största utmaningar. Förändringarna förväntas ge stora konsekvenser för framtida försörjningssystem och de naturliga ekosystemen. Detta rapporterar bland annat FN:s klimatpanel IPCC om. Sverige har satt upp ambitiösa klimatmål. Med en samlad köpkraft på över 700 miljarder kronor om året har offentlig sektor en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle. 

Svenska och internationella klimatmål 

Sverige har ambitiösa mål när det gäller att minska klimatpåverkan. Senast år 2045 ska vi vara världens första fossilfria välfärdsland. Det innebär att vi då ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser. Andra svenska klimatmål är:  

  • År 2030 ska Sverige ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. 
  • År 2030 ska utsläppen från inrikes transporter, utom inrikesflyg, ha minskat med minst 70 procent jämfört med 2010. 
  • År 2040 är elproduktionen i Sverige 100 procent förnybar. 

Det finns även flera ambitiösa internationella klimatmål: 

  • Parisavtalet är en global överenskommelse från 2015 som har som mål att begränsa den globala temperaturökningen till under 2 grader och sträva efter att begränsa den till 1,5 grader. 
  • Agenda 2030 är FN:s globala mål för en hållbar utveckling som beslutades om 2015. Ett av sjutton mål är att bekämpa klimatförändringarna men flera av de övriga målen kopplar också till klimatfrågan. 
  • EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt är en strategi som innehåller övergripande mål för klimat och energi som utgår från 1990 års nivåer: 
Övergripande mål för klimat och energi från EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt
  2020 2030
Utsläpp av växthusgaser -20 % -40 %
Energianvändning -20 % -27 %
Andel förnybar energi +20 % +27 %

Klimatmål går hand i hand med andra miljömål

Att upphandla med klimathänsyn går ofta hand i hand med andra miljömål, som minskning av miljö- och hälsofarliga ämnen i samhället och bevarande av den biologiska mångfalden. 

Strategiskt inköpsarbete för minskad klimatpåverkan 

I upphandlingslagstiftningen har samhälleliga mål, som skyddet av miljön, högre resurs- och energieffektivitet och kampen mot klimatförändringar en framträdande roll. Även ett av de sju inriktningsmålen i den nationella upphandlingsstrategin handlar om en miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling. Det inkluderar klimat- och energifrågan. 

Genom att analysera klimatpåverkan från inköp är det möjligt att bedöma vilka inköp som är viktigast att prioritera ur klimatsynpunkt. Vi har tagit fram en metod som vi kallar för Miljöspend. Den gör det möjligt för en organisation att analysera sina inköp ur ett klimatperspektiv. Vi har även gjort en analys som visar vilka inköp på en aggregerad nivå som har störst påverkan på klimatet.  

Bland de områdena med störst klimatpåverkan finns: 

  • bygg- och anläggningsentreprenader 
  • tjänster som omfattar drift av verksamheter och fastigheter 
  • transporter 
  • livsmedel 

Miljöspend

Klimathänsyn genom att ställa krav vid upphandling 

Att upphandla med klimathänsyn innebär i praktiken att ställa höga krav på exempelvis energieffektiva byggnader, effektivare transporter och fordon med lägre utsläpp, minskad plastanvändning och återbrukade produkter. 

Upphandla plast med mindre klimatpåverkan

Upphandla fordon och transporter med mindre klimatpåverkan

Minska användningen av energi och bränsle 

Generellt gäller att i första hand se till att effektivisera eller minska användningen av energi eller bränsle. Vid upphandling av tjänster som omfattar drift av verksamheter bör man på olika sätt arbeta med leverantören för att minska tjänstens miljöpåverkan. För it-utrustning gäller att i första hand behålla dem längre i drift då tillverkningen har så pass stor miljöpåverkan. Andra apparater som drar energi vid användning kan behöva krav på energieffektivitet. I andra hand handlar det om att byta ut till förnybara alternativ. 

Upphandla för effektiv energianvändning

Relaterade länkar