Start

Upphandla fordon och transporter med mindre klimatpåverkan

För att minska utsläppen av växthusgaser måste fordon och transporttjänster bli effektivare. Genom att arbeta strategiskt med inköp och ställa krav på exempelvis el eller förnybara bränslen kan offentlig upphandling leda utvecklingen i rätt riktning.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt

  • lagen om offentlig upphandling (LOU) 
  • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) 
  • lagen om upphandling av koncessioner (LUK) 

Utsläppen ska minska med 70 procent till 2030

Transportsektorn står för en tredjedel av de totala koldioxidutsläppen i Sverige. Den största delen av sektorns utsläpp kommer från vägtransporter. Målsättningen är att minska utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter med 70 procent till 2030. För att uppnå målet måste fordonen och transporttjänsterna effektiviseras och drivas med el och förnybara bränslen.

Miljöanpassade transporter bidrar även till exempelvis renare luft i städerna. Genom klimatkrav för däck är det möjligt att minska bilens bränsleanvändning. Däck med mindre rullmotstånd minskar även buller.

Biobränsle gynnar en cirkulär ekonomi 

I upphandlingar är det möjligt att påverka utvecklingen genom att ställa klimatkrav på de fordon eller transporttjänster som organisationen köper in. Det är också möjligt att ställa krav på förnybara bränslen. Att efterfråga exempelvis biogas är ett konkret sätt att gynna cirkulär ekonomi. 

Att ställa klimatkrav i upphandlingen av fordon och transporter behöver inte innebära ökade kostnader eftersom driftkostnaderna många gånger blir lägre. Genom att göra en analys av livscykelkostnader är det möjligt att jämföra olika alternativ.

Livscykelkostnader (LCC)

Rapport: Erfarenheter och effekter av miljökrav på transporter (Stockholm Stad, 2016)   

Hållbarhetskriterier för transporter

Vi har tagit fram hållbarhetskriterier för upphandling av: 

  • persontransporter 
  • godstransporter 
  • fordon 
  • drivmedel 
  • däck 
  • kollektivtrafik 

Hållbarhetskriterier för transporter i vår kriterietjänst 

Kriterierna hjälper dig att ställa krav på energianvändning, koldioxidutsläpp, utsläpp av kväveoxider, partiklar och icke-metankolväten. Du måste ta hänsyn till dessa aspekter för att uppfylla lagen om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster (2011:846).