Start

LCC för långsiktigt hållbara inköp

Att beräkna livscykelkostnader (LCC) är ett sätt att inkludera långsiktiga effekter i ett inköpsbeslut. Genom att ta hänsyn till livscykelkostnader kan den offentliga affären bli en ekonomiskt och miljömässig hållbar investering.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt 

  • lagen om offentlig upphandling (LOU) 
  • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) 

Långsiktiga inköp ger lönsamhet över tid  

Alla inköp av varor och tjänster som ska användas under en längre tid kan betraktas som investeringar. LCC handlar om att ta hänsyn till alla kostnader som kan uppstå under en varas eller tjänsts hela nyttjandetid, från inköp till avveckling eller avfall. 

En organisation kan beräkna och använda sig av livscykelkostnader för att utvärdera investeringar över tid och jämföra olika alternativ. Det handlar till stor del om att välja den vara eller tjänst som ger mest värde baserat på totalkostnaden. Att bara utgå från inköpspris kan ge en missvisande bild av den faktiska kostnaden. På så vis främjar LCC en hållbar användning av skattemedel.  

Ekonomiskt hållbar upphandling

Att arbeta strategiskt med LCC innebär att analysen av en varas eller tjänsts livscykelkostnader bidrar till att organisationen når både ekonomiska och hållbarhetsmässiga mål.  

Arbeta strategiskt med LCC

LCC användbart inom många områden  

En LCC-kalkyl är ett bra verktyg för att identifiera den besparingspotential som finns i låga drift- och underhållskostnader.  LCC tillämpas i dag främst vid inköp av varor eller tjänster som använder mycket energi, bränsle eller vatten när de används. Det är därför även lämpligt att använda sig av LCC-kalkyler vid inköp av varor som påverkar användningen av energi, exempelvis luftfilter och fönster.  

En LCC-beräkning kan också användas för att jämföra en konventionell vara gentemot ett miljöanpassat alternativ för att jämföra kostnaderna över tid.  

Upphandlingsmyndighetens LCC-verktyg kan användas i både behovsanalysen och vid utvärderingen av anbud.

LCC-verktyg

Skillnaden mellan en miljö-LCA och LCC  

Det är vanligt att LCC blandas ihop med miljö-LCA (livscykelanalys). En LCC beaktar de ekonomiska kostnaderna i kronor och ören under livscykeln, en LCA miljöpåverkan genom att exempelvis beräkna koldioxidutsläpp vid tillverkning, användning och avveckling. Det är viktigt att förstå och hålla isär denna grundläggande skillnad mellan de olika beräkningssätten.  

Det är också skillnad i tidsperspektiv och hur analyserna redovisas. En LCC-kalkyl inkluderar främst de ekonomiska kostnader som direkt belastar organisationen medan en miljö-LCA inkluderar miljömässig påverkan från vaggan-till-graven.  

En LCC är således en grund för organisationens finansiella beslut. Om en LCC utvecklas till att även inkludera externa effekter exempelvis samhällets kostnader för utsläpp av hälsofarliga partiklar, kan den anses vara en ekonomisk-LCA.  

Externa effekter och offentliga inköp

Ökad medvetenhet om kostnader  

Det finns många fördelar med att använda sig av LCC vid offentlig upphandling.   Men det är viktigt att vara medveten om fallgroparna som finns för att undvika de vanligaste misstagen.