Start

Externa effekter och offentliga inköp

Vid all produktion varor och tjänster uppstår så kallade externa effekter. Utsläpp av växthusgaser är ett exempel på en extern effekt. Genom att ta hänsyn till dessa effekter vid offentliga inköp kan upphandlande organisationer bidra till en mer hållbar samhällsutveckling.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt 

 • lagen om offentlig upphandling (LOU) 
 • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) 

Vad är en extern effekt? 

Produktion av varor och tjänster ger upphov till både negativa och positiva externa effekter för samhälle och individer. De negativa orsakar kostnader som företaget som producerar varan eller tjänsten inte står för. Ett exempel är utsläpp av växthusgaser vid tillverkning av plast av fossil råvara. De positiva externa effekterna skapar nyttor som producenten inte får betalt för. Ett exempel är minskade utsläpp av hälsofarliga partiklar när allt fler bilar drivs med el. Effekterna uppstår alltså utanför marknaden. Det är därför som de kallas för externa.  

Externa effekter uppstår under en varas hela livscykel. Först vid råvaruutvinning och förädling, sedan vid tillverkning och slutligen vid användning, återvinning och avfallshantering.  

Det är möjligt att med en livcykelkalkyl, LCC, analysera de miljöeffekter som uppstår vid användning, återvinning och avfallshantering. För att analysera de miljöeffekter som uppstår vid råvaruutvinning och förädling behövs en livscykelanalys, LCA.  

I upphandlingslagstiftningen ligger fokus på miljömässiga aspekter. Men externa effekter kan också vara sociala, kulturella och hälsorelaterade.   

Positiva externa effekter 

Det är ofta de negativa externa effekterna man tar hänsyn till eftersom de ger upphov till kostnader för samhället. Men det är också möjligt att räkna in de positiva effekterna, eller sidonyttorna som de ibland kallas, av en investering eller ett inköp som inte ingår i den synliga kostnaden.  

I Sverige beräknas att 8 000 personer om året dör på grund av luftföroreningar. Det medför kostnader på miljardbelopp årligen. En vanlig sidonytta när man vidtar åtgärder för att minska klimatpåverkan är förbättrad luftkvalitet. Det ger en ekonomisk vinst för samhället och en hälsovinst för individen.   

En vanlig åtgärd för att minska såväl kostnader som klimatpåverkan är energieffektivisering och då uppstår det ofta sidonyttor. När gamla armaturer byts mot LED förbättras ljuskvaliteten och därmed arbetsmiljön. Att förbättra ventilationen för att minska energianvändningen leder även till bättre inomhusmiljö.  

"Klimatarbete ger vinster bortom miljön" – Studie från KTH

Att inkludera externa miljöeffekter  

Vi ser i dag ett ökat tryck att inkludera kostnaden för externa miljöeffekter i affärsmodeller för att återspegla varor och tjänsters verkliga pris.  

Det finns tre faktorer som driver på för att inkludera externa effekter:  

 1. lagstiftning och standarder såsom skatter och rapporteringskrav  
 2. intressenter såsom icke-statliga organisationer, konsumenter, civilsamhället och andra som kräver mer information om organisationers och företags klimatpåverkan  
 3. marknaden själv eftersom exempelvis resursbrist och väderförändringar ändrar mönstret för den traditionella marknadens ”utbud och efterfrågan”.  

Genom att inkludera externa effekter i offentlig upphandling kan man få en indikation på en varas eller tjänsts samhällskostnad. Det blir då möjligt att utvärdera anbud utefter den verkliga kostnaden som inköpet ger upphov till under sin livscykel.  

Vilka externa miljöeffekter är relevanta i den enskilda upphandlingen?  

Hur ska en upphandlande organisation göra för att veta vilka miljöeffekter som är möjliga att ta hänsyn till i en upphandling? Utgå från den vara eller tjänst som ska upphandlas. Fundera kring vilka externa miljöeffekter som kan uppstå under användnings- och avyttringsfaserna. Det kan vara exempelvis utsläpp av växthusgaser eller försurning av mark och vatten. Identifiera sedan vilka externa miljöeffekter som är mest relevanta samt hur kostnadsbilden ser ut.  Här kan Miljöspend vara en del av underlaget.  

Om en LCC-kalkyl används ska den inkludera alla relevanta miljöeffekter.  

LCC och externa miljöeffekter  

Tre tips när du ska bedöma klimatpåverkan

 • Utgå från livscykelanalyser (LCA) eller en miljövarudeklaration som beskriver produkters miljöprestanda över livscykeln så det är viktigt att urskilja den klimatpåverkan som uppstår vid användning och avyttring.
 • Titta på de produktområden som vi har tagit fram hållbarhetskriterier för. Vissa av dessa har bakgrundsdokument där klimatpåverkan finns beskriven.
 • Många av de produktspecifika LCC-kalkyler som finns idag avser produkter med hög energiförbrukning. Dessa produkter kan ha en stor klimatpåverkan i användningsfasen. Tänk dock på att det även finns miljöeffekter som uppstår under avyttringsfasen.

Vad säger LOU om att ta hänsyn till externa effekter  

Enligt LOU får livscykelkostnader omfatta kostnader för externa miljöeffekter som har anknytning till det som ska anskaffas. En förutsättning är att miljöeffekterna kan fastställas till ett belopp i pengar som kan kontrolleras. Kostnader för externa miljöeffekter kan exempelvis innefatta kostnader för utsläpp av växthusgaser och andra förorenande ämnen samt andra klimatanpassningskostnader. 

Om den upphandlande organisationen vill beakta livscykelkostnader vid utvärderingen, ska den i upphandlingsdokumenten ange vilka uppgifter som leverantörerna ska lämna för detta ändamål. Det ska också framgå vilken metod som kommer att användas för att fastställa livscykelkostnaderna. 

 • Metoden för att bedöma kostnader för externa miljöeffekter ska grundas på objektivt verifierbara och icke-diskriminerande kriterier som inte på ett otillbörligt sätt gynnar eller missgynnar vissa av leverantörerna.  
 • Metoden ska vara tillgänglig för leverantörerna.  
 • Metoden ska utformas så att de uppgifter som krävs med rimliga ansträngningar ska kunna tillhandahållas av en omdömesgill leverantör.