Startsida

Upphandling av tjänster

I lagen om offentlig upphandling (LOU) är upphandling av tjänster uppdelat  i fyra olika kategorier: 

 • tjänster som är undantagna från reglerna 
 • sociala tjänster och andra särskilda tjänster enligt bilaga 2 till LOU 
 • välfärdstjänster enligt bilaga 2 a till LOU 
 • tjänster som omfattas fullt ut av reglerna. 

1. Tjänster som är undantagna från reglerna 

Ett fåtal tjänster undantas i vissa fall helt från EU-direktivets och LOU:s tillämpningsområde. Det gäller i huvudsak vissa juridiska tjänster och vissa tjänster inom områdena civilt försvar, räddningstjänst eller förebyggande av fara.  

I den mån dessa tjänster inte är undantagna hamnar de inom kategorin ”sociala tjänster och andra särskilda tjänster” som beskrivs nedan. 

Avtal som är undantagna från reglerna 

2. Sociala tjänster och andra särskilda tjänster 

I kategorin sociala tjänster och andra sociala tjänster som är angivna i bilaga 2 till LOU finns bland annat  

 • hälsovård och socialtjänster  
 • hotell- och restaurangtjänster.  

Upphandling av dessa tjänster ska oavsett värde upphandlas enligt 19 kapitlet i LOU. 

Om upphandlingen överstiger tröskelvärdet ska vissa bestämmelser i de direktivstyrda delarna av LOU följas. Det gäller bland annat vissa regler om tekniska specifikationer och om annonsering. Det innebär exempelvis att upphandlingar över tröskelvärdet ska annonseras i EU:s gemensamma databas för annonsering av upphandlingar (Tenders Electronic Daily – ”TED”). Vid annonseringen ska ett särskilt standardformulär användas som finns i annonseringsförordningen. 

Annonseringen kan göras antingen genom en annons om upphandling eller genom en förhandsannons som anbudsinfordran. Även en efterannons med resultatet av upphandlingen måste publiceras. 

Bilaga 2 till LOU 

Standardformuläret för TED  

Annonsering av upphandling 

Efterannonsering 

3. Välfärdstjänster 

Välfärdstjänster tillhör kategorin sociala tjänster och andra särskilda tjänster i LOU-direktivet, men den svenska lagstiftaren har valt att inrätta vissa särskilda bestämmelser för välfärdstjänster.  

I kategorin välfärdstjänster som är angivna i bilaga 2 a till LOU finns bland annat  

 • hälsovård och socialtjänster 
 • undervisnings- och utbildningstjänster.  

Upphandling av dessa tjänster ska oavsett värde upphandlas enligt 19 kapitlet i LOU. Om upphandlingen överstiger tröskelvärdet ska vissa bestämmelser i de direktivstyrda delarna av LOU följas. Det gäller bland annat vissa regler om tekniska specifikationer och om annonsering. Det innebär exempelvis att upphandlingar över tröskelvärdet ska annonseras i EU:s gemensamma databas för annonsering av upphandlingar (Tenders Electronic Daily – ”TED”). Om upphandlingen i stället understiger tröskelvärdet ska 35–39 §§ i 19 kapitlet LOU tillämpas. 

Upphandling av välfärdstjänster 

Bilaga 2 a till LOU 

4. Tjänster som omfattas fullt ut av reglerna 

För övriga tjänster, ska LOU användas fullt ut. Exempel på sådana tjänster är  

 • trädgårdsarbeten  
 • tvätteritjänster 
 • telefonitjänster.