Startsida

Annonsera

För att leverantörer ska få vetskap om och kunna lämna anbud på en upphandling ska den annonseras. Som utgångspunkt ska alla upphandlingar som inte är direktupphandlingar annonseras i en annonsdatabas som är registrerad hos Konkurrensverket (KKV). Reglerna för annonsering av upphandlingar beror bland annat på om kontraktsvärdet är över eller under tröskelvärdena. Upphandlingar över tröskelvärdena ska som regel dessutom annonseras i EU:s gemensamma annonsdatabas Tenders Electronic Daily (TED).

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt

 • lagen om offentlig upphandling (LOU)
 • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF)

Innehållet i annonser är dessutom en viktig del av upphandlingsstatistiken. Upphandlingsmyndigheten samlar från den 1 januari 2021 löpande in uppgifter från annonser för statistikändamål. 

Nyheter den 1 januari 2021

Den 1 januari 2021 trädde ett nytt regelverk för annonsering av upphandlingar i kraft. De viktigaste förändringarna är:

 • Annonsering av upphandlingar ska göras i registrerade annonsdatabaser. På Konkurrensverkets webbplats finns en förteckning över de annonsdatabaser som är registrerade.
  Konkurrensverkets annonsdatabasregistret
 • Annonser ska ha ett upphandlings-id som består av dels en kod som med minst två bokstäver identifierar annonsdatabasen, dels ett löpnummer. Det är den annonsdatabas som först publicerar annonsen som ska generera ett upphandlings-id.
 • Annonser under tröskelvärdena ska innehålla fler uppgifter än tidigare. De blir därmed mer lika annonser i TED.
 • En av skillnaderna mellan annonser över och under tröskelvärden är att de senare ska innehålla uppgifter om det upphandlingen ställs krav på eller anges villkor som avser miljöhänsyn, sociala hänsyn såsom arbetsrättsliga villkor eller innovation.
 • Skyldigheten att efterannonsera har utökats. Bestämmelsen om detta kommer dock sannolikt att förändras inom kort.     

Ny lagstiftning om statistik och annonsering 2020  

Beräkna upphandlingens värde 

Annonsering av upphandlingar över och under tröskelvärdena skiljer sig åt. Ett första steg blir därför att räkna ut värdet på det som ska upphandlas. 

Tröskelvärden och direktupphandlingsgränser 

Beräkna upphandlingens värde

Under tröskelvärdena 

Vid förenklat förfarande, urvalsförfarande och vid inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem ska den upphandlande myndigheten eller enheten (upphandlande organisationen) begära anbud eller publicera en ansökningsinbjudan genom en annons i en elektronisk databas, som är allmänt tillgänglig. Sedan den 1 januari 2021 är det obligatoriskt att annonsera i en registrerad annonsdatabas.

En upphandlande organisation får även välja att publicera en annons på det sätt som gäller för upphandlingar över tröskelvärdena. 

Fler uppgifter med det nya regelverket

Det nya regelverket som gäller från och med den 1 januari 2021 innebär att annonser under tröskelvärdena ska innehålla betydligt fler uppgifter än tidigare. De blir då mer lika annonser över tröskelvärdena.

Enligt Upphandlingsförordningen (2016:1162) ska annonser under tröskelvärdena innehålla följande uppgifter.

 1. den upphandlande myndighetens eller enhetens namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter,
 2. en beskrivning av den upphandlande myndighetens eller enhetens huvudsakliga verksamhet,
 3. om den upphandlande myndigheten eller enheten är en inköpscentral och om upphandlingen genomförs tillsammans med eller på uppdrag av annan myndighet eller enhet,
 4. vad som ska upphandlas samt huvudsaklig CPV-kod och tilläggskod för CPV,
 5. art samt omfattning eller mängd av det som ska upphandlas,
 6. om upphandlingen avser ett kontrakt eller ett ramavtal,
 7. upphandlingens titel och en kortfattad beskrivning av upphandlingen,
 8. NUTS-kod för den huvudsakliga leveransplatsen,
 9. datum för publicering av annonsen,
 10. vilket upphandlingsförfarande som ska tillämpas,
 11. hur en anbudsansökan eller ett anbud får lämnas,
 12. den dag då en anbudsansökan eller ett anbud senast ska ha kommit in,
 13. hur länge ett anbud ska vara bindande,
 14. kontraktets eller ramavtalets löptid,
 15. kontraktets eller ramavtalets uppskattade värde vid tidpunkten för annonsen om anbudsinfordran, och
 16. om det i upphandlingen ställs krav eller anges villkor som avser a) miljöhänsyn, b) sociala hänsyn, såsom arbetsrättsliga villkor, eller  c) innovation.

Punkt 16 är den stora skillnaden jämfört med annonser över tröskelvärdena.

Stöd för att ställa krav på hållbarhet och innovation

Vi har stöd för hur offentliga upphandlingar kan användas för att bidra till att nå sociala och miljömässiga mål samt främja innovation.

Miljömässigt hållbar upphandling

Socialt hållbar upphandling

Innovation i upphandling

Förfarande under tröskelvärdena

Upphandlingsförfaranden under tröskelvärdena

 I ansökningsinbjudan får anges hur många leverantörer som planeras att bjudas in. Antalet som bjuds in ska alltid vara så stort att effektiv konkurrens kan uppnås.   

Dynamiska inköpssystem 

En upphandlande organisation som inrättar ett dynamiskt inköpssystem ska publicera en ansökningsinbjudan genom en annons i en elektronisk databas, som är allmänt tillgänglig. Annonsen ska finnas tillgänglig så länge det dynamiska inköpssystemet är i drift. 

 Dynamiska inköpssystem 

Över tröskelvärdena 

Grundregeln är att upphandlingar över tröskelvärdena ska annonseras i EU:s gemensamma annonsdatabas Tenders Electronic Daily – TED.

 Upphandlingsförfarande över tröskelvärdena

 SIMAP.s webbplats 

En annons får inte offentliggöras på nationell nivå före den dag då den har offentliggjorts i EU:s gemensamma annonsdatabas TED. Från denna huvudregel finns ett undantag: Om den upphandlande organisationen inte senast inom 48 timmar efter bekräftelse av mottagandet av annonsen har fått veta att publicering av denna faktiskt har skett. 

 Bestämmelser om annonsering av upphandlingar över tröskelvärdena:

Information om upphandlingsförordningen

Annonsdatabaser 

De flesta upphandlande organisationer använder sig av annonsdatabaser för att annonsera upphandlingar, såväl över som under tröskelvärdena. I annonsdatabasen fyller man i relevanta uppgifter om upphandlingen i ett färdigt annonsformulär och annonsen skapas automatiskt.

Från och med 1 januari 2021 är det obligatoriskt för upphandlande organisationer att annonsera upphandlingar i registrerade annonsdatabaser. Det finns dock ingen skyldighet att registrera en annonsdatabas.

KKV är registermyndighet

Konkurrensverket är register- och tillsynsmyndighet för annonsdatabaserna. Konkurrensverket för ett register över de annonsdataser som har beviljats registrering. 

Konkurrensverkets annonsdatabasregister

Annonsdatabaser som vill ansöka om registrering kan göra det på Konkurrensverkets webbplats.

Ansökan om registrering

Föreskrifter reglerar insamling av uppgifter

Registrerade annonsdatabaser är skyldiga att till Upphandlingsmyndigheten lämna de uppgifter som behövs för att ta fram statistik. Våra föreskrifter reglerar insamlingen av uppgifter för statistikändamål och även upphandlings-id.

Upphandlingsmyndighetens författningssamling

Annonser om upphandling som publiceras i en registrerad annonsdatabas ska ha ett unikt id. Ett upphandlings-id består av två delar, dels en kod som identifierar annonsdatabasen, dels ett löpnummer.

Koden som identifierar annonsdatabasen ska bestå av minst två bokstäver (A till Z). Den som driver en registrerad annonsdatabas ska kontrollera att koden inte används av någon annan.

För att annonseringstiden ska bli tillräcklig beroende på vilket upphandlingsförfarande som tillämpas är det viktigt att skicka in annonsen i god tid.

Minimitider enligt LOU

Tänk på att göra annonsen intressant 

Utforma annonsen så att den skapar intresse hos leverantörerna att delta i upphandlingen.

Elektronisk tillgång till upphandlingsdokumenten 

Den upphandlande organisationen ska vid annonsering som huvudregel med elektroniska medel ge fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten från den dag då annonsen publiceras. Den internetadress där dokumenten finns tillgängliga ska anges i annonsen. Detta gäller för upphandlingar såväl över som under tröskelvärdena.

 Elektronisk kommunikation 

Källhänvisningar

 • 10 kap. lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – annonsering av upphandling och inbjudan till anbudssökande (över tröskelvärdena) 
 • 10 kap. lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – annonsering av upphandling och inbjudan till anbudssökande (över tröskelvärdena) 
 • 10 kap. 7 § LOU – elektronisk tillgång till upphandlingsdokumenten (över tröskelvärdena) 
 • 10 kap. 8 § LUF – elektronisk tillgång till upphandlingsdokumenten (över tröskelvärdena) 
 • 19 kap. 9-10 §§ LOU – annonsering (under tröskelvärdena)
 • 19 kap. 9-10 §§ LUF – annonsering (under tröskelvärdena)
 • 19 kap. 11- 12 §§ LOU – innehåll i en annons (under tröskelvärdena)
 • 19 kap. 11- 12 §§ LUF– innehåll i en annons (under tröskelvärdena)
 • 19 kap. 14 § LOU – elektronisk tillgång till upphandlingsdokumenten (under tröskelvärdena)
 • 19 kap. 14 § LUF – elektronisk tillgång till upphandlingsdokumenten (under tröskelvärdena)