Start

Annonsera

För att leverantörer ska få vetskap om och kunna lämna anbud på en upphandling ska den annonseras. Alla upphandlingar, med undantag för direktupphandlingar, ska som utgångspunkt annonseras i en annonsdatabas som är registrerad hos Konkurrensverket. Det gäller både för upphandlingar över tröskelvärdet, upphandlingar under tröskelvärdet och upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. Dessutom ska upphandlingar över tröskelvärdena som regel annonseras i EU:s gemensamma annonsdatabas Tenders Electronic Daily (TED).

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt

 • lagen om offentlig upphandling (LOU)
 • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Beräkna upphandlingens värde 

Annonsering av upphandlingar över och under tröskelvärdena samt upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster skiljer sig åt. Ett första steg blir därför att räkna ut värdet på det som ska upphandlas. 

Tröskelvärden och direktupphandlingsgränser

Beräkna upphandlingens värde

Annonsering av upphandlingar över tröskelvärdena

Ska annonseras i TED och en registrerad annonsdatabas

Grundregeln är att upphandlingar över tröskelvärdena ska annonseras i EU:s gemensamma annonsdatabas Tenders Electronic Daily (TED). Annonser som avser upphandlingar över tröskelvärdena ska också publiceras i en annonsdatabas som är registrerad enligt lagen om upphandlingsstatistik. Dessa databaser kan hittas i Konkurrensverkets annonsdatabasregister. 

TED:s webbplats

Konkurrensverkets annonsdatabasregister

Om upphandlingen avser ett inrättande av ett dynamiskt inköpssystem ska annonsen finnas tillgänglig så länge det dynamiska inköpssystemet är i drift.

Dynamiska inköpssystem

Får inte offentliggöras före publicering i TED

En annons får inte offentliggöras på nationell nivå före den har offentliggjorts i EU:s gemensamma annonsdatabas TED. Från denna huvudregel finns dock ett undantag. Undantaget gäller om den upphandlande organisationen inte har fått underrättelse att annonsen har publicerats inom 48 timmar efter det att den upphandlande organisationen fått en bekräftelse av mottagandet av annonsen. 

Motsvarande undantag gäller även för upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster som överstiger tröskelvärdena.

Annonsens innehåll över tröskelvärdena

Vilket innehåll som ska finnas i en annons för upphandlingar som överstiger tröskelvärdena framgår inte på samma sätt, i LOU, LUF eller i upphandlingsförordningen, som det gör för upphandlingar under tröskelvärdena.

Samma information i annonsen oavsett databas

Annonsen som publiceras i den registrerade annonsdatabasen ska innehålla samma information som den annons som publiceras i EU:s gemensamma annonsdatabas TED. Detta brukar i praktiken lösa sig genom att informationen i annonserna anges direkt i de elektroniska upphandlingsverktygen som de upphandlande organisationerna som regel använder. Därefter överförs informationen via verktyget till TED och till den registrerade annonsdatabasen.

Ska följa standardformulär

Den annons som skickas till TED ska följa något av de standardformulär som den Europeiska kommissionen tagit fram för offentliggörande av meddelanden om offentlig upphandling. 

Standardformulär för upphandling på SIMAP:s webbplats

Bestämmelser om annonsering över tröskelvärdena

Bestämmelser om annonsering av upphandlingar över tröskelvärdena går att hitta i: 

Information om upphandlingsförordningen

Om man vill veta i detalj vilka uppgifter som ska framgå i annonsen får man titta i en bilaga till LOU- respektive LUF-direktivet.

Annonsering av upphandlingar under tröskelvärdena

Vid upphandling under tröskelvärdena ska den upphandlande organisationen informera om sin avsikt att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal genom en anbudsinfordran. En anbudsinfordran ska göras genom en annons om upphandling eller en förhandsannons. 

Förhandsannons (över tröskelvärdena)

Ska annonseras i en registrerad databas 

Annonsen ska publiceras i en registrerad annonsdatabas. En upphandlande organisation får även välja att publicera en annons på det sätt som gäller för upphandlingar över tröskelvärdena, det vill säga att annonsen publiceras i EU:s gemensamma annonsdatabas TED. 

Upphandling av sociala och andra särskilda tjänster behöver inte annonseras

Om en upphandling som avser sociala tjänster och andra särskilda tjänster understiger tröskelvärdet får upphandlingen genomföras som en direktupphandling, och behöver därför inte annonseras.

Annonsens innehåll vid upphandling under tröskelvärdena

Enligt upphandlingsförordningen ska annonser under tröskelvärdena innehålla följande uppgifter.

 1. den upphandlande myndighetens eller enhetens namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter,
 2.  en beskrivning av den upphandlande myndighetens eller enhetens huvudsakliga verksamhet,
 3. om den upphandlande myndigheten eller enheten är en inköpscentral och om upphandlingen genomförs tillsammans med eller på uppdrag av annan myndighet eller enhet,
 4. vad som ska upphandlas samt huvudsaklig CPV-kod och tilläggskod för CPV,
 5. art samt omfattning eller mängd av det som ska upphandlas,
 6. om upphandlingen avser ett kontrakt eller ett ramavtal,
 7. upphandlingens titel och en kortfattad beskrivning av upphandlingen,
 8. NUTS-kod för den huvudsakliga leveransplatsen,
 9. datum för publicering av annonsen,
 10. vilket upphandlingsförfarande som ska tillämpas,
 11. hur en anbudsansökan eller ett anbud får lämnas,
 12. den dag då en anbudsansökan eller ett anbud senast ska ha kommit in,
 13. hur länge ett anbud ska vara bindande,
 14. kontraktets eller ramavtalets löptid,
 15. kontraktets eller ramavtalets uppskattade värde vid tidpunkten för annonsen om anbudsinfordran, och
 16. om det i upphandlingen ställs krav eller anges villkor som avser a) miljöhänsyn, b) sociala hänsyn, såsom arbetsrättsliga villkor, eller c) innovation.

Annonsen får även innehålla de upplysningar i övrigt som är relevanta.

En av skillnaderna mellan annonser över och under tröskelvärdena är punkten 16 om hållbarhetskrav och innovation. En annons under tröskelvärdena ska alltså innehålla information om det i en upphandling ställs sådana krav eller efterfrågas innovativa lösningar.

Om upphandlingsförordningen

Stöd för att ställa krav på hållbarhet och innovation

Vi har stöd för hur offentliga upphandlingar kan användas för att bidra till att nå sociala och miljömässiga mål samt främja innovation.

Miljömässigt hållbar upphandling

Socialt hållbar upphandling

Innovation i upphandling

Tidsfrister för annonsering

Det är viktigt att skicka in annonsen i god tid för att annonseringstiden ska bli tillräcklig. Olika annonseringstider gäller beroende på vilket upphandlingsförfarande som tillämpas.

Minimitider för annonsering

Tänk på att göra annonsen intressant 

Utforma annonsen så att den skapar intresse hos leverantörerna att delta i upphandlingen.

Annonsdatabaser 

De flesta upphandlande organisationer använder sig av elektroniska upphandlingsverktyg för att annonsera upphandlingar i de registrerade annonsdatabaserna, såväl över som under tröskelvärdena. I upphandlingsverktyget fyller man i relevanta uppgifter om upphandlingen i ett färdigt annonsformulär. Annonsen skapas då automatiskt i den annonsdatabas som den upphandlande organisationen använder sig av.

Insamling av uppgifter för statistik

Innehållet i annonser är en viktig del av upphandlingsstatistiken. Upphandlingsmyndigheten samlar från den 1 januari 2021 löpande in uppgifter från annonser för statistikändamål. 

Konkurrensverket är registermyndighet

Konkurrensverket är register- och tillsynsmyndighet för annonsdatabaserna. Konkurrensverket för ett register över de annonsdataser som har beviljats registrering. Annonsdatabaser som vill ansöka om registrering kan göra det på Konkurrensverkets webbplats.

Konkurrensverkets annonsdatabasregister

Ansökan om registrering hos Konkurrensverket

Föreskrifter reglerar insamling av uppgifter

Registrerade annonsdatabaser är skyldiga att lämna uppgifter ur annonser till Upphandlingsmyndigheten som sedan används för att ta fram statistik. Våra föreskrifter riktar sig till de registrerade annonsdatabaserna och reglerar hur insamlingen av uppgifter för statistikändamål närmare ska gå till. Föreskrifterna reglerar även hur annonsdatabaserna ska förse varje enskild upphandling med ett unikt upphandlings-id.

Upphandlingsmyndighetens författningssamling

Unika upphandlings-id för varje annons

Annonser om upphandling som publiceras i en registrerad annonsdatabas ska ha ett unikt id. Detta för att möjliggöra att en enskild upphandling ska kunna följas från början till slut. 

Ett upphandlings-id består av två delar:

 • en kod som identifierar annonsdatabasen
 • ett löpnummer.

Koden som identifierar annonsdatabasen ska bestå av minst två bokstäver (A till Z). Den som driver en registrerad annonsdatabas ska efter registreringen kontrollera att koden inte används av någon annan genom att göra en anmälan till Upphandlingsmyndigheten.

Anmälan om kontaktuppgifter och identifikationskod