Start

Upphandlingsförordningen

I upphandlingsförordningen (2016:1162) finns bland annat bestämmelser om innehållet i annonser och i individuella rapporter. Upphandlingsförordningens bestämmelser kompletterar de som finns i lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), lagen om upphandling av koncessioner (LUK), och lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS). Den innehåller även kompletterande bestämmelser till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1780 om fastställande av standardformulär för offentliggörande av meddelanden om offentlig upphandling (”eForms”).

I upphandlingslagarna anges att regeringen får meddela föreskrifter i vissa avseenden. Sådana föreskrifter finns i upphandlingsförordningen. 

Förordningen innehåller kompletterande bestämmelser om: 

 • annonsering 
 • krav på utrustningen för elektronisk mottagning av handlingar
 • innehåll i individuella rapporter (LOU) och protokoll (LUFS) 
 • allmänna förvaltningsdomstolars underrättelseskyldighet. 

Annonsering 

Bestämmelser om hur och när en upphandling ska annonseras samt innehållet i de olika annonserna finns i alla upphandlingslagar. Upphandlingsförordningen innehåller kompletterande bestämmelser till dessa och till kommissionens genomförandeförordning. 

Standardformulären eForms i genomförandeförordningen 

Genomförandeförordningen innehåller EU:s nya standardformulär för annonsering av offentliga upphandlingar (eForms) som används vid annonsering över EU:s tröskelvärden för annonser som ska skickas till Europeiska unionens publikationsbyrå TED (Tenders Electronic Daily) för publicering. Genomförandeförordningen gäller direkt i alla medlemsstater.

De krav på innehåll i annonser som följer av eForms framgår av genomförandeförordningen med tillhörande kodlistor och tekniska specifikationer samt eventuella uppdateringar av dessa dokument.

eForms, konsoliderad version

eForms, bilaga i Excel

Kodlistor

Standardformulären

Mer information om annonsering finns här.

Innehåll för vissa annonser 

I upphandlingsförordningen anges när annonser ska publiceras och vilket innehåll som ska finnas i följande annonser: 

 • förhandsannons som används som anbudsinfordran enligt LOU och LUF
 • förhandsannons som används som anbudsinfordran avseende sådana tjänster som räknas upp i bilaga 2 i LOU och LUF, om värdet uppgår minst till EU:s tröskelvärden
 • förhandsannons för att förkorta tidsfrister enligt LUFS
 • annons om anbudsinfordran av icke-direktivstyrda upphandlingar enligt LOU, LUF och LUFS
 • förhandsannons om anbudsinfordran av icke-direktivstyrda upphandlingar enligt LUK
 • annons om avsikt att tilldela kontrakt genom direktupphandling enligt LOU, LUF och LUFS
 • efterannons enligt LUF vid direktivstyrd upphandling som avser forskning och utveckling
 • efterannons av icke-direktivstyrda upphandlingar enligt LOU, LUF, LUK och LUFS. 

Upphandlingsförordningen innehåller också kompletterande information om vad som ska finnas i följande annonser:

 • annons om anbudsinfordran av direktivstyrda upphandlingar enligt LOU, LUF och LUK.
 • efterannons av direktivstyrda upphandlingar enligt LOU, LUF och LUK. 

Annonser som ska skickas för publicering i TED 

I upphandlingsförordningen anges att annonser om upphandlingar över EU:s tröskelvärden ska skickas till EU:s publikationsbyrå för publicering i EU:s annonsdatabas TED. Det gäller även annonser som rör upphandling av sociala och andra särskilda tjänster över EU:s tröskelvärden. 

Utformningen av annonserna ska följa eForms. Annonserna måste också vara förenliga med upphandlingsförordningen. Den ställer krav på att vissa uppgifter som inte är obligatoriska enligt eForms måste anges i annonsen. Den upphandlande myndigheten eller enheten (den upphandlande organisationen) måste invänta publicering i TED innan annonsering sker genom en annonsdatabas som är registrerad enligt lagen om upphandlingsstatistik. En annons som publiceras nationellt via en registrerad annonsdatabas ska enligt upphandlingsförordningen innehålla samma information som annonsen i TED. 

Krav på utrustningen för elektronisk mottagning av handlingar 

I upphandlingslagarna finns det bestämmelser om elektroniska medel för kommunikation med leverantörer under en upphandling över tröskelvärdena. 

Elektronisk kommunikation

I upphandlingsförordningen hittar du ytterligare krav som ställs på utrustningen som kan användas för att ta emot handlingar elektroniskt. 

Annonseringsverktygens anpassning efter bestämmelserna 

Det är vanligt att de aktörer som driver registrerade annonsdatabaser och tillhandahåller elektroniska annonseringsverktyg redan har sett till att verktygen följer bestämmelserna om annonsering. Den upphandlande organisationen har dock alltid ansvaret för att rätt uppgifter anges i annonserna. 

Svar på frågor om annonsering 

Ibland kan det uppstå frågor om huruvida en uppgift verkligen är obligatorisk att ange eller inte i annonser som ska publiceras i TED och i en registrerad annonsdatabas. Vad gäller annonser som ska publiceras i TED framgår ofta svaret av själva standardformuläret, eller i den stöddokumentation som EU:s publikationskontor ger ut. Svaret ska annars gå att utläsa ur bilagorna till upphandlingsdirektiven. Vad gäller annonser som ska publiceras i registrerade annonsdatabaser så ska sådana annonser över tröskelvärdena enligt upphandlingsförordningen innehålla samma information som publiceras i TED. Dessutom framgår det av upphandlingslagarna och framför allt upphandlingsförordningen vad annonser över och under tröskelvärdena som publiceras i registrerade annonsdatabaser ska innehålla.

Skicka annonser på egen hand 

Det finns möjlighet att själv skicka en annons till EU:s publikationsbyrå, genom tjänsten eNotices. Det är kostnadsfritt men kräver att du registrerar dig. Tjänsten nås från Simaps webbplats

Det är dock inte tillräckligt att enbart annonsera via eNotices. Annonsering på nationell nivå ska alltid ske i annonsdatabaser som är registrerade av Konkurrensverket enligt lagen om upphandlingsstatistik.

Konkurrensverkets register över annonsdatabaser

Vad händer om man utelämnar en obligatorisk uppgift i annonsen eller inte annonserar? 

Om en obligatorisk uppgift utelämnas i en annons, eller om annonseringsplikten inte har iakttagits, kan en leverantör ansöka om överprövning av en upphandling eller att ett avtal som slutits ska förklaras ogiltigt. I vissa fall kan även talan om skadestånd väckas i allmän domstol. Domstolarna får i samtliga sådana fall göra en bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet och bedöma om leverantören har lidit eller kan komma att lida skada. 

Utebliven annonsering kan även leda till att Konkurrensverket beslutar om att den upphandlande organisationen ska betala upphandlingsskadeavgift eller att verket inleder ett tillsynsärende. 

Överprövning

Skadestånd

Upphandlingsskadeavgift

Innehåll i individuella rapporter och protokoll 

En individuell rapport ska enligt LOU upprättas i en upphandling över EU:s tröskelvärde. Det gäller även för sociala och andra särskilda tjänster över EU:s tröskelvärde. Den upphandlande organisationen ska då ta fram en individuell rapport

 • för varje kontrakt som tilldelas 
 • vid vissa ramavtal som ingås 
 • vid varje dynamiskt inköpssystem som inrättas. 

En individuell rapport ska ha upprättats senast 30 dagar efter att den upphandlande organisationen har ingått avtal eller fattat beslut om avbrytande av upphandlingen. Av en individuell rapport ska det, enligt LOU, bland annat framgå varför ett kontrakt eller ramavtal inte har tilldelats en leverantör och varför förhandlat förfarande eller konkurrenspräglad dialog har tillämpats. Även intressekonflikter ska redovisas. Enligt upphandlingsförordningen ska ytterligare uppgifter framgå antingen av den individuella rapporten eller genom en hänvisning till efterannonsen om uppgifterna framgår av den. 

För en närmare beskrivning av innehållet i en individuell rapport, se vår sida om individuell rapport och dokumentationsplikt

Individuella rapporter kallas protokoll i LUFS 

I LUFS kallas motsvarigheten till den individuella rapporten i LOU för protokoll. Även i LUFS kompletteras kraven på innehåll av bestämmelser i upphandlingsförordningen. 

Allmänna förvaltningsdomstolars underrättelseskyldighet 

Av förordningen framgår att de allmänna förvaltningsdomstolarna är skyldiga att skicka överprövningsdomar och slutliga beslut i överprövningsmål till Konkurrensverket. Du hittar dessa domstolsavgöranden på Konkurrensverkets webbplats.