Start

Upphandlingsskadeavgift

En upphandlingsskadeavgift är en sanktionsavgift som upphandlande organisationer kan behöva betala om de gjort sig skyldiga till vissa överträdelser av upphandlingslagarna. Upphandlingsskadeavgiften är en slags böter som tillfaller staten.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt 

  • lagen om offentlig upphandling (LOU)
  • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Om reglerna för upphandlingsskadeavgift

Reglerna för upphandlingsskadeavgift är i princip utformade på samma sätt i LOU och LUF. Även reglerna om upphandlingsskadeavgift i lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) och lagen om upphandling av koncessioner (LUK) är utformade på ungefär samma sätt som i LOU och LUF. Reglerna är dessutom desamma över och under tröskelvärdena. 

Vem kan besluta om upphandlingsskadeavgift?

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen och är den organisation som kan besluta om upphandlingsskadeavgift. Leverantörer kan inte ansöka om upphandlingsskadeavgift. 

En leverantör kan dock kontakta Konkurrensverket om den anser att en upphandlande myndighet eller enhet (upphandlande organisation) inte har följt upphandlingslagarna, vilket kan leda till att Konkurrensverket beslutar om upphandlingsskadeavgift. Om Konkurrensverket i det fallet beslutar att den upphandlande organisationen ska betala upphandlingsskadeavgift ska avgiften ändå alltid betalas till staten.

Konkurrensverkets beslut om upphandlingsskadeavgift kan överklagas i allmän förvaltningsdomstol, i första hand förvaltningsrätten. 

Tipsa Konkurrensverket om upphandlingsproblem

När kan beslut om upphandlingsskadeavgift bli aktuell?

Konkurrensverket kan besluta om en upphandlingsskadeavgift vid tre olika typer av överträdelser av upphandlingsreglerna:

  1. Om den upphandlande organisationen har slutit avtal i upphandlingen trots att det gällde en avtalsspärr, och domstol beslutat att avtalet ändå ska bestå därför att den upphandlande organisationen inte har överträtt någon annan bestämmelse i lagen eller leverantören inte har lidit någon skada.
  2. Om den upphandlande organisationen har slutit avtal i strid med upphandlingsreglerna, och domstol i ett mål om överprövning av avtalets giltighet beslutat att avtalet ändå ska bestå därför att det föreligger tvingande hänsyn till ett allmänintresse.
  3. Om den upphandlande organisationen ingått avtalet utan att annonsera upphandlingen, trots att detta krävdes.

Överträdelsen måste inte vara medvetet gjord

För de överträdelser som kan medföra upphandlingsskadeavgift gäller ett så kallat strikt ansvar för den upphandlande organisationen. Detta innebär att det inte krävs att den upphandlande organisationen medvetet handlade i strid med upphandlingslagarna.

Upphandlingsskadeavgiftens storlek

Upphandlingsskadeavgiften kan uppgå till lägst 10 000 kronor och högst 20 000 000 kronor. Avgiften får dock aldrig vara större än tio procent av värdet på den upphandling som beslutet gällde. 

När avgiften bestäms ska särskild hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är. I ringa fall ska någon avgift inte beslutas. Ett sådant mindre allvarligt fall kan vara i en situation då en upphandlande organisation genomfört en annonserad upphandling som blivit överprövad och därefter gjort en otillåten direktupphandling för att genomföra täckningsköp av varor eller tjänster som ansetts nödvändiga. Konkurrensverket får även bevilja att eftergift och inte besluta om upphandlingsskadeavgift om det finns synnerliga skäl.

Ett beslut om att en upphandlande organisation ska betala en upphandlingsskadeavgift innebär inte att det upphandlade avtalet blir ogiltigt.

När en upphandlande organisation ska betala en upphandlingsskadeavgift ska avgiften betalas till Konkurrensverket inom 30 dagar från det att beslutet om avgiften har vunnit laga kraft, eller inom den längre tid som anges i beslutet. Om betalningen av avgiften inte har kunnat verkställas inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft faller upphandlingsskadeavgiften bort. 

Om upphandlingsskadeavgift på Konkurrensverkets webbplats