Start

Upphandlingsskadeavgift

En upphandlingsskadeavgift är en sanktionsavgift som upphandlande organisationer kan behöva betala om de gjort sig skyldiga till vissa överträdelser av upphandlingslagarna. Upphandlingsskadeavgiften är en slags böter som tillfaller staten.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt 

  • lagen om offentlig upphandling (LOU)
  • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Om reglerna för upphandlingsskadeavgift

Reglerna för upphandlingsskadeavgift är i princip utformade på samma sätt i LOU och LUF. Även reglerna om upphandlingsskadeavgift i lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) och lagen om upphandling av koncessioner (LUK) är utformade på ungefär samma sätt som i LOU och LUF. Reglerna är dessutom desamma över och under tröskelvärdena. 

Vem kan ansöka om upphandlingsskadeavgift?

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen och är den enda organisation som kan ansöka om upphandlingsskadeavgift. Leverantörer kan inte ansöka om upphandlingsskadeavgift. 

En leverantör kan dock kontakta Konkurrensverket om den anser att en upphandlande myndighet eller enhet (upphandlande organisation) inte har följt upphandlingslagarna, vilket kan leda till att Konkurrensverket ansöker om upphandlingsskadeavgift. Om domstolen i det fallet beslutar att den upphandlande organisationen ska betala upphandlingsskadeavgift ska avgiften ändå alltid betalas till staten.

En ansökan om upphandlingsskadeavgift handläggs av allmän förvaltningsdomstol, i första hand förvaltningsrätten. 

Tipsa Konkurrensverket om upphandlingsproblem

När kan ansökan om upphandlingsskadeavgift bli aktuell?

Domstolen kan besluta om en upphandlingsskadeavgift vid tre olika typer av överträdelser av upphandlingsreglerna:

  1. Om den upphandlande organisationen har slutit avtal i upphandlingen trots att det gällde en avtalsspärr, och domstol beslutat att avtalet ändå ska bestå därför att den upphandlande organisationen inte har överträtt någon annan bestämmelse i lagen eller leverantören inte har lidit någon skada.
  2. Om den upphandlande organisationen har slutit avtal i strid med upphandlingsreglerna, och domstol i ett mål om överprövning av avtalets giltighet beslutat att avtalet ändå ska bestå därför att det föreligger tvingande hänsyn till ett allmänintresse.
  3. Om den upphandlande organisationen ingått avtalet utan att annonsera upphandlingen, trots att detta krävdes.

Överträdelsen måste inte vara medvetet gjord

För de överträdelser som kan medföra upphandlingsskadeavgift gäller ett så kallat strikt ansvar för den upphandlande organisationen. Detta innebär att det inte krävs att den upphandlande organisationen medvetet handlade i strid med upphandlingslagarna.

Upphandlingsskadeavgiftens storlek

Upphandlingsskadeavgiften kan uppgå till lägst 10 000 kr och högst 10 000 000 kr. Avgiften får dock aldrig vara större än tio procent av värdet på det kontrakt som upphandlingen gällde. 

När avgiften bestäms ska särskild hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är. I mindre allvarliga fall ska någon avgift inte beslutas. Ett sådant mindre allvarligt fall kan vara i en situation då en upphandlande organisation genomfört en annonserad upphandling som blivit överprövad och därefter gjort en otillåten direktupphandling för att genomföra täckningsköp av varor eller tjänster som ansetts nödvändiga. Domstolen får även besluta att avstå från att döma ut en upphandlingsskadeavgift om det föreligger synnerliga skäl.

Att en upphandlande organisation döms att betala en upphandlingsskadeavgift innebär inte att det upphandlade avtalet blir ogiltigt.

När en upphandlande organisation ska betala en upphandlingsskadeavgift ska avgiften betalas till Konkurrensverket inom 30 dagar från det att domstolsbeslutet om avgiften har vunnit laga kraft. Om betalningen av avgiften inte har kunnat verkställas inom fem år från det att avgörandet vunnit laga kraft faller upphandlingsskadeavgiften bort. 

Om upphandlingsskadeavgift på Konkurrensverkets webbplats