Start

Överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling

En leverantör kan begära överprövning av den upphandlande organisationens beslut att avbryta en upphandling. I dessa fall avgör domstolen om den upphandlande organisationen haft sakliga skäl för sitt beslut.

Informationen på denna sida gäller för 

  • lagen om offentlig upphandling (LOU)
  • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Om reglerna för överprövning 

Reglerna för överprövning är i princip utformade på samma sätt i LOU och LUF. Även reglerna om överprövning i lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) och lagen om upphandling av koncessioner (LUK) är utformade på ungefär samma sätt som i LOU och LUF. Dessutom gäller att reglerna för överprövning är desamma över och under tröskelvärdena. 

Hur går det till?

Leverantören ansöker om överprövning

En leverantör som vill begära överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling lämnar in en ansökan till förvaltningsrätten.

Ansökan måste ske inom 10 dagar från att den upphandlande myndigheten eller enheten (den upphandlande organisationen) har skickat ett elektroniskt meddelande om avbrytandebeslutet. Om meddelandet skickas på annat sätt än elektroniskt är tidsfristen i stället 15 dagar.

För att tidsfristen ska börja löpa ska den upphandlande organisationen ange skälen för beslutet i underrättelsen.

Avbrytande av upphandling

Målet prövas i domstol

Domstolen ska handlägga mål om överprövning skyndsamt. Dessutom gäller vissa preklusionsfrister i förvaltningsrätten och kammarrätten som domstolarna ska förhålla sig till.

För parterna i målet innebär preklusionsfristerna att den part som vill åberopa en omständighet till grund för sin talan som huvudregel bör göra det inom den frist som gäller. Annars finns det en risk att domstolen inte beaktar omständigheten när målet avgörs.

Domstolsprocessen vid överprövning