Start

Överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling

En leverantör kan begära överprövning av den upphandlande organisationens beslut att avbryta en upphandling. I dessa fall avgör domstolen om den upphandlande organisationen haft sakliga skäl för sitt beslut.

Informationen på denna sida gäller för 

  • lagen om offentlig upphandling (LOU)
  • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Nya regler från 1 februari 2022

Nya och förenklade regler för offentliga upphandlingar började gälla den 1 februari 2022. De nya reglerna gäller för upphandlingar under EU:s tröskelvärden och upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. De äldre reglerna gäller för upphandlingar som har påbörjats innan de nya reglerna trädde i kraft. 

Regler för upphandlingar som påbörjats före 1 februari 2022 

Nyheterna i de nya upphandlingsreglerna

Om reglerna för överprövning 

Reglerna för överprövning är i princip utformade på samma sätt i LOU och LUF. Även reglerna om överprövning i lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) och lagen om upphandling av koncessioner (LUK) är utformade på ungefär samma sätt som i LOU och LUF. Dessutom gäller att reglerna för överprövning är desamma över och under tröskelvärdena. 

Hur går det till?

En ansökan om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling lämnas till förvaltningsrätten. En ansökan måste ske inom 10 dagar från att den upphandlande myndigheten eller enheten (den upphandlande organisationen) har skickat ett elektroniskt meddelande om avbrytandebeslutet.

Om meddelandet skickas på annat sätt än elektroniskt är tidsfristen i stället 15 dagar.

För att tidsfristen ska börja löpa ska den upphandlande organisationen ange skälen för beslutet i underrättelsen.

Avbrytande av upphandling

Domstolsprocessen vid överprövning

Källhänvisningar

  • 12 kap. 12 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)/ lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – underrättelse till anbudssökandena och anbudsgivarna vid avbrytande av upphandling
  • 19 kap. 21 § LOU/LUF – underrättelse till anbudssökandena och anbudsgivarna vid avbrytande av upphandling vid upphandling enligt 19 kap. LOU/LUF
  • 20 kap. 12 § LOU/LUF – tidsfrist för överprövning av beslut att avbryta en upphandling
  • 19 kap. 1 § LOU/LUF – bestämmelserna om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling gäller även vid upphandling enligt 19 kap. LOU/LUF