Start

Överprövning av ett avtals giltighet

En leverantör kan ansöka hos domstol om att ett avtal som en upphandlande organisation har ingått ska förklaras ogiltigt. Om avtalet förklaras ogiltigt innebär det att avtalet inte längre gäller mellan parterna.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt 

 • lagen om offentlig upphandling (LOU)
 • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Om reglerna för överprövning

Reglerna för överprövning är i princip utformade på samma sätt i LOU och LUF. Även reglerna om överprövning i lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) och lagen om upphandling av koncessioner (LUK) är utformade på ungefär samma sätt som i LOU och LUF. Dessutom gäller att reglerna för överprövning är desamma över och under tröskelvärdena. 

Domstolen ska handlägga mål om överprövning skyndsamt

I mål om överprövning av ett avtals giltighet ska domstolen handlägga målet skyndsamt. Det innebär inte att det finns en frist för när ett mål senast ska vara avgjort. Skyndsamhetskravet kan dock komma till uttryck genom att domstolen i ett överprövningsmål exempelvis

 • håller nere tiderna för att kommunicera med parterna i målet
 • är återhållsamma med anstånd för yttrande.

I vilka situationer kan ett avtal förklaras ogiltigt? 

Ett avtal kan förklaras ogiltigt i följande situationer:

 • om avtalet ingåtts genom en direktupphandling eller ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för detta inte var uppfyllda (otillåten direktupphandling)
 • om avtalet har tilldelats efter en förnyad konkurrensutsättning enligt LOU utan att villkoren för detta följts
 • om avtalet har tilldelats efter en förnyad konkurrensutsättning från ett ramavtal som upphandlats enligt 19 kap. LUF utan att villkoren för detta följts
 • om avtalet har tilldelats enligt 19 kap. LOU/LUF med någon annan metod för upphandling som innebär löpande tilldelning av kontrakt utan att villkoren för detta följts
 • om avtalet har tilldelats inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem enligt de direktivstyrda reglerna utan att villkoren för detta har följts
 • om den upphandlande myndigheten eller enheten (upphandlande organisationen) har ingått avtalet i strid med bestämmelserna om avtalsspärr, ett interimistiskt beslut, tiodagarsfristen eller bestämmelserna om tilldelningsbeslut om dessutom någon annan bestämmelse i lagen överträtts.

Hur länge kan man ansöka om överprövning av ett avtals giltighet? 

Leverantörens ansökan om överprövning av ett avtals giltighet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom 6 månader från det att avtalet slöts. 

Det finns dock undantag från denna regel. En leverantörs ansökan om överprövning av ett avtals giltighet ska i stället ha kommit in till förvaltningsrätten inom 30 dagar från det att den upphandlande organisationen har gjort något av följande:

 • publicerat en efterannons om resultatet av upphandlingen i TED vid direktivstyrd upphandling samt upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster över tröskelvärdet
 • publicerat en efterannons om resultatet av upphandlingen i en registrerad annonsdatabas vid upphandling under tröskelvärdet
 • skriftligen meddelat anbudssökandena och anbudsgivarna om att avtalet har slutits samt har lämnat en sammanfattning av vissa uppgifter kring avtalet.

Tidsfristen kan bara förkortas om de formella kraven på sådana efterannonser respektive uppgifter är uppfyllda. Brister i dessa fall kan alltså medföra att det är möjligt att ansöka om överprövning av avtalets giltighet även efter att 30 dagar har gått.

Preklusionsfrister i mål om överprövning av ett avtals giltighet

I överprövningsmål finns det preklusionsfrister i både förvaltningsrätten och kammarrätten. Preklusionsfristerna reglerar när domstolen får beakta nya omständigheter som en part åberopar till grund för sin talan.

Interimistiskt (tillfälligt) beslut att avtalet inte får fullgöras

Om en leverantör har ansökt om överprövning av ett avtals giltighet får domstolen besluta att avtalet tills vidare inte får fullgöras. Domstolen får dock inte fatta ett sådant beslut, om den skada eller olägenhet som beslutet skulle kunna medföra är större än den skada som skulle kunna drabba leverantören. Domstolen ska vid denna bedömning ta hänsyn till användarnas intresse, allmänintresset och övriga berörda intressen. 

Ett sådant interimistiskt beslut fattas normalt bara om den leverantör som har ansökt om överprövning yrkar på det.

Om avtal ingås efter att upphandlingen har överprövats

Om en leverantör har ansökt om en överprövning av en upphandling kan situationen uppstå att den upphandlande organisationen ingår avtal under handläggningen i domstolen. Leverantören kan i sådant fall ändra sin ansökan till att i stället gälla en ogiltigförklaring av det avtal som ingåtts i upphandlingen. I en sådan situation gäller inte någon preklusionsfrist i domstolen i det aktuella målet.

De avtal som får ogiltigförklaras

Situationer där ett avtal inte får ogiltigförklaras

Det finns ett antal fall där domstolen inte får ogiltigförklara ett avtal, även om förutsättningarna, enligt ovan, finns för att göra det: 

 • om den upphandlande organisationen har publicerat en annons om sin avsikt att tilldela ett kontrakt utan föregående annonsering och har iakttagit en frivillig avtalsspärr
 • om den upphandlande organisationen har iakttagit en frivillig avtalsspärr efter att ha tilldelat avtalet genom förnyad konkurrensutsättning inom ett ramavtal enligt LOU, eller via ett dynamiskt inköpssystem
 • om den upphandlande organisationen har iakttagit en frivillig avtalsspärr efter att ha tilldelat avtalet genom förnyad konkurrensutsättning inom ett ramavtal som upphandlats enligt 19 kap. LUF
 • om den upphandlande organisationen har iakttagit en frivillig avtalsspärr efter att ha tilldelat avtal genom någon annan metod för upphandling som innebär löpande tilldelning av kontrakt
 • om avtalet måste bestå av tvingande hänsyn till ett allmänintresse (till exempel skydd av människors liv och hälsa). 

I dessa fall ska domstolen besluta att avtalet ska bestå, även om förutsättningarna egentligen är uppfyllda för att det ska förklaras ogiltigt.

Vad händer om avtalet är ogiltigt?

Följden av att ett avtal ogiltigförklaras är att avtalet mellan den upphandlande organisationen och leverantören blir civilrättsligt ogiltigt. Ogiltigförklaringen gäller retroaktivt, det vill säga från det att avtalet ingicks, och innebär att alla prestationer som hunnit utbytas mellan avtalsparterna ska återgå. Till exempel ska varor som levererats till den upphandlande organisationen återgå till leverantören och den upphandlande organisationen ska återfå erlagd betalning. Om detta inte är möjligt ska i stället förmögensläget återställas. 

Om avtalet exempelvis gällde varor som redan levererats och förbrukats, eller tjänster redan utförts, kan parterna få utge ersättning för den nytta de har haft av varandras prestationer. Om det i stället är fråga om en byggentreprenad och byggnaden uppförts till hälften när avtalet förklaras ogiltigt får ersättning lämnas för de prestationer som redan har utförts, medan framtida prestationer inte får utföras.